Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Регистрация на фирма > Приложимо законодателство > Закон за търговския регистър > Глава шеста - Административнонаказателни разпоредби

Закони

Закон за търговския регистър

Глава шеста.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Нарушения и глоби

 

     чл. 40. (1) Лице, което е задължено, но не заяви вписване на обстоятелство по чл. 4 или не представи акт по чл. 5 в определения от закон срок, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.

          (2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.)

          (3) Ако след като е наказано с глоба, задълженото лице не заяви вписване или не представи актовете в определения срок, то се наказва с глобите по ал. 1 и 2 всеки месец до извършване на действията.

          (4) С глобите по ал. 1 и 3 се наказва и длъжностно лице от агенцията, което, след като е длъжно, не извърши необходимото вписване, заличаване или обявяване в търговския регистър или не постанови отказ.

          (5) За нарушение на чл. 23, ал. 4 виновните длъжностни лица се наказват с глоба от 100 до 500 лв.

 

Установяване на нарушения и налагане на глоби

     чл. 41. (1) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на агенцията, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на агенцията или от оправомощени от него длъжностни лица.

          (2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Допълнителни разпоредби

 

     § 1. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) По смисъла на този закон:

               1. "Електронен път" е предаването на данни в цифрова форма, при което се използват устройства за електронна обработка, включително цифрово компресиране и съхраняване на информацията, като преносът се осъществява чрез използването на проводник, радиовълни, оптически, електромагнитни или други средства.

               2. "Организация, предоставяща обществени услуги" е всяка организация, независимо от правната форма на учредяването й, която предоставя една или повече образователни, здравни, водоснабдителни, канализационни, топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски или други подобни услуги, предоставяни за задоволяване на обществени потребности, включително като търговска дейност, по повод на чието предоставяне могат да се извършват административни услуги.

               3. "Лица, осъществяващи публични функции" са нотариусите, частните съдебни изпълнители, държавните и общинските учебни заведения, държавните и общинските лечебни заведения и други лица и организации, чрез които държавата упражнява своите функции и на които това е възложено със закон.

               4. (нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) "Заинтересовано лице" е съдружник, акционер, член-кооператор, член на управителен съвет на търговеца с прекратена дейност, страната по заварените съдебни и изпълнителни дела, кредиторите на търговеца, кредиторите на съдружниците или на член-кооператорите, държавните органи, органите на местно самоуправление и ведомствата. Качеството кредитор се доказва с административен акт, влязло в сила съдебно решение, изпълнителен лист или заповед за изпълнение за установяване на съответното вземане.

 

Преходни и заключителни разпоредби

     § 2. (В сила от 25.04.2006 г.) (1) Министерският съвет и областните управители най-късно до 1 юли 2006 г. предоставят сгради или помещения на агенцията за нуждите на водените от нея регистри.

          (2) До осигуряването на сградите по ал. 1 Висшият съдебен съвет предоставя на агенцията помещенията в окръжните съдилища за водените от тях регистри.

     § 3. (В сила от 25.04.2006 г.) (1) В едномесечен срок от обнародването на закона окръжните съдилища предават безвъзмездно на агенцията структурирани данни в електронна форма за вписаните в търговските регистри и регистрите на кооперациите търговци и клонове на чуждестранни търговци, както и данните за запазените фирми.

          (2) В срока по ал. 1 Висшият съдебен съвет и министърът на финансите организират безвъзмездното предоставяне от окръжните съдилища на агенцията на постоянен и неограничен достъп за електронен обмен на информация до използваните до този момент от съдилищата информационни системи за вписаните в търговските регистри и регистрите на кооперациите търговци и клонове на чуждестранни търговци, както и за запазените фирми.

          (3) Начинът за осъществяване на обмена на информация по ал. 2 се урежда в съвместен акт на министъра на правосъдието и министъра на финансите, издаден в срока по ал. 1.

          (4) В срока по ал. 1 Висшият съдебен съвет по предложение на председателите на окръжните съдилища предоставя на агенцията списък на съдебните служители на длъжност "деловодител в окръжен съд", които трябва да преминат към агенцията. Трудовите правоотношения между тези служители и агенцията се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда от влизане в сила на закона.

     § 4. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Търговците и клоновете на чуждестранни търговци, вписани в търговския регистър и в регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, са длъжни да се пререгистрират по този закон в срок до 31 декември 2011 г. Държавна такса за пререгистрацията не се дължи.

          (2) Пререгистрацията по ал. 1 се извършва чрез вписване в търговския регистър на търговеца или клона на чуждестранния търговец и на съответните обстоятелства за него въз основа на заявление от търговеца, съответно от управителя на клона на чуждестранен търговец, и удостоверение за актуалното състояние по регистрацията му, в което съдът посочва кода по БУЛСТАТ на търговеца, съответно клона на чуждестранния търговец, издадено след датата на влизане в сила на закона и съдържащо пълни данни за актуалните вписани обстоятелства. В случаите на неприключили производства по вписвания по § 6 удостоверение се издава след извършване на вписването от съда. Дружествата и кооперациите представят и заверен от управителния си орган дружествен договор или устав, който е актуален към 31 декември 2007 г.

          (3) Пререгистрацията по ал. 1 се извършва и въз основа на акт на съдебен или друг държавен орган и на частен съдебен изпълнител, или въз основа на заявление на заинтересовано лице, когато са оправомощени по силата на закон да искат вписване, заличаване или обявяване в търговския регистър по партидата на търговец. В този случай агенцията изисква от окръжния съд по регистрацията на търговеца, съответно клона на чуждестранен търговец, за който се иска вписване, заличаване или обявяване, издаването на удостоверение за актуалното състояние, съдържащо пълни данни за актуалните вписани обстоятелства, както и препис от актуалния дружествен договор или устав на търговеца. След пререгистрирането по този ред на търговец, който има клонове, агенцията незабавно изисква от съдилищата по седалището на всеки клон издаването на удостоверения за актуално състояние на клона и предоставяне на фирмените дела за сканиране на документите, отнасящи се за вписване на обстоятелствата за съответния клон.

          (4) Съдът по регистрацията издава удостоверенията по ал. 2 и 3 в тридневен срок от поискването. Държавна такса за еднократно издаване на удостоверение не се дължи.

          (5) В случаите по ал. 2 и 3 съдът незабавно предоставя на агенцията достъп за снемане на електронен образ на цялото прономеровано фирмено дело. Снемането на електронния образ се извършва съвместно от служител на съда и представител на агенцията. Служителят на агенцията удостоверява с електронен подпис идентичността на сканираните документи на хартиен носител от фирменото дело с документите в електронна форма. След обработването и въвеждането от агенцията на електронно копие от фирменото дело в търговския регистър съдът архивира фирменото дело.

          (6) В срока по ал. 1 справки и удостоверения от документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията или обявяванията на пререгистрираните търговци, съответно клонове на чуждестранни търговци, преди пререгистрацията, се издават от агенцията в 14-дневен срок от поискването.

          (7) (В сила от 01.01.2008 г.) При пререгистрация по ал. 1 търговецът се вписва с досегашната си фирма.

          (8) Едновременно със заявлението за пререгистрация може да бъде подадено и заявление за вписване на ново обстоятелство, заличаване и обявяване, освен в случаите на преобразуване на търговско дружество, съответно преустройство на кооперация, както и прехвърляне на търговско предприятие. За вписването на обстоятелство или за обявяването на акт се дължи съответната държавна такса.

          (9) Едновременно с пререгистрацията на търговеца се извършва пререгистрация на всичките му клонове. В тези случаи към заявлението търговецът представя и удостоверение за актуално състояние за пререгистрация за всеки клон, издадено от съответния окръжен съд по седалището му.

          (10) При пререгистрацията търговците и клоновете на чуждестранни търговци се изключват от регистър БУЛСТАТ и кодът по БУЛСТАТ става ЕИК на търговеца.

          (11) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) В срока за пререгистрация по ал. 1 срокът за произнасяне по чл. 19, ал. 2 е 14-дневен.

          (12) В срока по ал. 1 окръжните съдилища осигуряват право на всеки да преглежда търговските регистри относно непререгистрираните търговци и документите, въз основа на които са извършени вписванията, и издават преписи от тях, както и удостоверения за актуално състояние.

          (13) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) До извършване на пререгистрацията по ал. 2 и 3 и при поискване в срока по ал. 1 съдът по регистрацията издава удостоверение за актуално състояние.

     § 5. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Едноличните търговци и клоновете на чуждестранните търговци, за които не е поискана пререгистрация в срока по § 4, ал. 1, се считат за заличени от 1 януари 2012 г. Съдът по регистрацията архивира фирмените им дела.

          (2) Дейността на търговските дружества и кооперациите, за които не е направено искане за пререгистрация в срока по § 4, ал. 1, се прекратява на 1 януари 2012 г. Търговските дружества и кооперациите, които не са се пререгистрирали в срока по § 4, ал. 1, нямат право да осъществяват търговска дейност, да предявяват искове и да подават молби за образуване на изпълнителни производства, да извършват разпоредителни сделки с имуществото си, освен да заплащат дължими суми на работници и служители, както и да извършват преводи на суми за погасяване на публични задължения. Извършените след 31 декември 2011 г. разпоредителни сделки с имущество на търговските дружества и кооперациите с прекратена дейност са нищожни.

          (3) Законните представители на търговски дружества и кооперации с прекратена дейност от 1 януари 2012 г. могат само да приемат волеизявления, отправени към тези търговци.

          (4) Съдът по последната регистрация на търговските дружества и кооперациите в срок до 1 октомври 2012 г. изготвя и изпраща в агенцията Списък на едноличните търговци и клоновете на чуждестранни търговци, за които не е поискана пререгистрация в срока на § 4, ал. 1 (Списък № 1) и Списък на търговските дружества и кооперации, за които не е поискана пререгистрация в същия срок (Списък № 2), в които се посочват номер на фирменото дело, наименование, седалище и адрес на управление, име на законния представител и код по БУЛСТАТ, предоставен на съда от агенцията.

          (5) В срок до 1 юни 2012 г. агенцията изготвя Списък на лицата, подали заявления в срока по § 4, ал. 1, но получили отказ за пререгистрация (Списък № 3). Ако отказът бъде отменен, агенцията служебно пререгистрира търговеца, което се отразява незабавно в списъка.

          (6) С обявяване на списъците по ал. 4 и 5 на електронната страница на агенцията държавните учреждения, съдилищата, банките, кредиторите и Националната агенция за приходите се считат за уведомени и не се изисква уведомление по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

     § 5а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) В срок до 31 януари 2015 г., на основание обявените списъци по § 5, ал. 4 и 5, всяко заинтересовано лице може да подаде до съда по последната регистрация заявление за пререгистрация и обявяване в ликвидация на търговското дружество и кооперация по § 5, ал. 2, за определяне на ликвидатор и срок за ликвидация, за определяне на възнаграждение на ликвидатора, както и за определяне на размера на сумите, необходими за откриване на производството по ликвидация.

     § 5б. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Съдът по регистрацията изпраща на агенцията удостоверение за актуално състояние в електронна форма, подписано с електронен подпис при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, както и електронно копие от актуалния към 31 декември 2007 г. учредителен акт, дружествен договор или устав.

          (2) Агенцията пререгистрира търговеца, вписва ликвидацията, назначава и вписва ликвидатор.

          (3) За ликвидатори на търговските дружества и кооперациите, за които е поискана пререгистрация и откриване на производство по ликвидация, се назначават лицата, вписани като техни представляващи в съответните регистри на съда по регистрацията. Ликвидаторите се считат уведомени за назначението с вписването им в търговския регистър. В тези случаи не се прилагат изискванията на чл. 266, ал. 3 от Търговския закон за представяне на нотариално заверени декларация-съгласие и образец от подписа им.

          (4) Когато няма вписан представляващ, за ликвидатор се назначава лицето, посочено от заинтересованото лице, или самото заинтересовано лице, когато то е поискало това със заявлението. Към заявлението се прилага декларация-съгласие и образец от подписа на лицето, посочено за ликвидатор. Когато заявления са подали повече от едно заинтересовано лице, за ликвидатори могат да бъдат назначени две и повече лица, които заедно представляват търговеца.

          (5) Разноските за производството по ликвидация са за сметка на търговеца. Когато търговецът не разполага със средствата, необходими за извършване на ликвидацията, включително за възнаграждение на ликвидатора, заинтересованото лице осигурява собствени средства за извършване на ликвидацията, включително за заплащане възнаграждението на ликвидатора.

          (6) Когато разходите за откриване на производството по ликвидация и за осъществяването й са осигурени от заинтересованото лице, поискало пререгистрацията и ликвидацията на търговеца, тези разходи му се възстановяват изцяло незабавно след осребряване на имуществото, преди да се пристъпи към удовлетворяване на останалите кредитори.

          (7) Ликвидаторът е длъжен:

               1. в едномесечен срок от вписването му да покани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си, да изготви и представи в агенцията за обявяване по партидата на дружеството начален ликвидационен баланс към момента на прекратяване на дружеството, както и пояснителен доклад към баланса със становище относно необходимостта от подаване на молба до съда по несъстоятелността за обявяване на търговеца в несъстоятелност;

               2. да предоставя своевременно поисканата от кредиторите информация.

          (8) Ликвидацията приключва в срок до една година, считано от датата на вписване на ликвидатора, но не по-късно от 31 януари 2017 г.

          (9) При установена от ликвидатора или кредиторите необходимост едногодишният срок за ликвидацията може да бъде удължен въз основа на обосновано предложение от ликвидатора или по искане на заинтересовано лице пред длъжностното лице по регистрацията, при заявена готовност от него за осигуряване на разходите по ликвидацията, включително за възнаграждение на ликвидатора.

          (10) Заинтересованото лице, подало заявление за пререгистрация на търговеца, може да направи искане пред длъжностното лице по регистрацията за замяна на назначения ликвидатор, ако той не изпълнява задълженията си или с действията си застрашава интересите на търговеца или кредиторите.

          (11) Когато са удоволетворени кредиторите и остатъкът от имуществото е разпределен или когато се установи, че дружеството няма имущество, ликвидаторът подава заявление по образец пред длъжностното лице по регистрацията с искане за заличаване на търговеца.

          (12) Когато се установи, че търговецът няма имущество, но има задължения, ликвидаторът е длъжен да поиска от съда откриване на производство по несъстоятелност.

          (13) Ликвидаторът носи имуществена отговорност за извършените от него сделки и действия, увреждащи търговеца или кредиторите му.

          (14) Ликвидаторът отговаря за задълженията на търговеца, свързани с производството по ликвидация.

          (15) Грешки и непълноти, допуснати от съда по регистрацията при вписвания или обявявания по фирменото дело на търговеца и неотстранени преди пререгистрацията му, се отстраняват от съда по регистрацията по реда на този закон въз основа на молба от лице по чл. 15, ал. 1, в която се посочва допуснатата грешка или непълнота и се представят съответни документи, обосноваващи отстраняването й. Съдът по регистрацията отстранява грешките и непълнотите и издава ново удостоверение по § 4, ал. 2 или 3 в срока по § 5, ал. 4. Държавна такса за издаване на удостоверение в този случай не се дължи.

     § 5в. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) В случаите на висящо към 1 януари 2012 г. съдебно или изпълнително производство, по което страна е търговец по § 5, ал. 2, съдът/съдебният изпълнител спира производството и дава указания на ищеца/взискателя да поиска своята и/или тази на ответника/длъжника пререгистрация и ликвидация, като определя и срок не по-дълъг от срока по § 5г, ал. 4. При неизпълнение на дадените указания в определения срок съдът/съдебният изпълнител прекратява производството по делото.

          (2) Редът по ал. 1 се прилага и за заварените въззивни и касационни производства, като постановените актове се обезсилват.

     § 5г. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Съдът по последната регистрация на търговеца осигурява право на всеки да преглежда търговския регистър относно непререгистрираните търговци и документите, въз основа на които са извършени вписванията, и издава преписи от документи по фирмените дела, както и удостоверение, отразяващо състоянието на търговеца към 1 януари 2012 г.

          (2) Фирмените дела на прекратените и служебно заличените еднолични търговци и клонове на чуждестранните търговци, както и фирмените дела на прекратените и служебно пререгистрираните търговски дружества и кооперации се архивират и съхраняват в съответния съд по последната регистрация. При необходимост съдът издава заверени фотокопия от намиращите се във фирмените дела документи и удостоверения за пререгистрация и обявяване в ликвидация. Съдът по последната регистрация предоставя достъп до архивираните фирмени дела и фирмените регистри на съдилищата и издава преписи от документите, съдържащи се в тях.

          (3) Агенцията служебно отстранява допуснати технически грешки в обявените списъци по § 5, ал. 4 и 5 въз основа на получените от съда по регистрацията електронни документи, както и в случаите на допуснати явни фактически или технически грешки във вписванията. Съдът по регистрацията на непререгистрираните търговци отстранява въз основа на подадено от тях заявление допуснати грешки във връзка с вписване на заявени обстоятелства или обявени актове.

          (4) След 31 януари 2017 г. агенцията служебно заличава търговските дружества и кооперациите:

               1. за които не е поискана пререгистрация и обявяване в ликвидация;

               2. за които ликвидацията не е приключила поради бездействие на ликвидатора и/или на заинтересованото лице;

               3. за които не е открито производство по несъстоятелност.

          (5) Агенцията обявява списък на заличените търговски дружества и кооперации на електронната си страница.

     § 5д. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) За неуредените в § 5а - 5г случаи относно извършване на ликвидацията на служебно пререгистрираните търговци се прилагат съответно разпоредбите на глава седемнадесета "Ликвидация" от Търговския закон.

     § 6. Започналите до влизане в сила на закона регистърни производства се приключват от съда по досегашния ред.

     § 7. В Закона за кооперациите (обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм., бр. 92 от 2000 г., бр. 98 от 2001 г., бр. 13 от 2003 г., бр. 102 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения:

               1. В чл. 3:

                    а) в ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така:

"(1) Кооперацията се вписва в търговския регистър по заявление на управителния съвет, към което се прилагат";

                    б) в ал. 3 думите "съдът вписва новата кооперация или промените по чл. 37, ал. 1, след като му бъде представено" се заменят с "новата кооперация или промените по чл. 37, ал. 1 се вписват в търговския регистър, след като бъде представено".

               2. Член 4 се изменя така:

 

"Възникване

     чл. 4. Кооперацията възниква от деня на вписването в търговския регистър."

               3. В чл. 41 ал. 2 се изменя така:

"(2) В случаите на чл. 40, ал. 1, т. 2 Агенцията по вписванията назначава ликвидатор, определя срока на ликвидацията и възнаграждението на ликвидатора."

               4. В чл. 42:

                    а) в ал. 1 думите "регистъра на съда и се обнародва в "Държавен вестник" се заменят с "търговския регистър";

                    б) в ал. 2 думата "деня" се заменя с "момента".

               5. В чл. 44, ал. 1 думата "обнародването" се заменя с "вписването в търговския регистър".

               6. В чл. 47:

                    а) алинея 2 се отменя;

                    б) алинея 3 се изменя така:

"(3) Ликвидаторите са длъжни в 7-дневен срок от приемането на решението по ал. 1 да поискат вписването му в търговския регистър."

               7. В чл. 49, изр. 3 думите "регистъра на съда" се заменят с "търговския регистър".

     § 8. В Закона за регистър БУЛСТАТ (обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

               1. В чл. 3, ал. 1:

                    а) в т. 1 накрая се добавя "които не са търговци";

                    б) точка 2 се отменя;

                    в) в т. 3 накрая се добавя "които не са търговци";

                    г) точка 8 се изменя така:

"8. клоновете и поделенията на лицата по т. 1, 5 и 7, както и клоновете на вписаните в търговския регистър търговци;".

               2. В чл. 6, ал. 2 думите "или на едноличния търговец" се заличават.

               3. В чл. 13 думите "освен регистрацията им като еднолични търговци" се заличават.

               4. В чл. 19, ал. 2, т. 2 думите "или на едноличния търговец" се заличават.

               5. В чл. 27, ал. 1 думите "еднолични търговци, търговски дружества и други юридически лица" се заменят с "юридическите лица, които не са търговци".

               6. В чл. 44, чл. 45, ал. 1, чл. 46, 47 и 48 думите "и еднолични търговци" се заличават.

     § 9. В Гражданския процесуален кодекс (обн., Изв., бр. 12 от 1952 г.; изм., бр. 92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 50 и 90 от 1961 г.; попр., бр. 99 от 1961 г.; изм., ДВ, бр. 1 от 1963 г., бр. 23 от 1968 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 89 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 55 от 1987 г., бр. 60 от 1988 г., бр. 31 и 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 62 от 1991 г., бр. 55 от 1992 г., бр. 61 и 93 от 1993 г., бр. 87 от 1995 г., бр. 12, 26, 37, 44 и 104 от 1996 г., бр. 43, 55 и 124 от 1997 г., бр. 21, 59, 70 и 73 от 1998 г., бр. 64 и 103 от 1999 г., бр. 36, 85 и 92 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., 105 и 113 от 2002 г., бр. 58 и 84 от 2003 г., бр. 28 и 36 от 2004 г., бр. 38, 42, 43, 79, 86, 99 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

               1. В чл. 398б:

                    а) в ал. 1, изречение първо думите "до окръжния съд по регистрацията на дружеството" се заменят със "за вписване в търговския регистър" и в изречение трето думите "Съдът по регистрацията" се заменят с "Агенцията по вписванията";

                    б) в ал. 2:

                         аа) в изречение четвърто думите "това се вписва служебно в търговския регистър, след което се извършва ликвидация от назначен от съда ликвидатор" се заменят с "изпраща решението на Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър";

                         бб) създава се изречение пето: "След вписването се извършва ликвидация от назначен от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията ликвидатор.";

                    в) в ал. 3:

                         аа) в изречение четвърто думите "това се вписва служебно в търговския регистър, след което се извършва ликвидация от назначен от съда ликвидатор" се заменят с "изпраща решението на Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър";

                         бб) създава се изречение пето: "След вписването се извършва ликвидация от назначен от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията ликвидатор."

               2. В наименованието на глава петдесет и втора думите "и еднолични търговци" се заличават.

               3. В чл. 489, ал. 1 думите "възстановяването на кооперации, както и регистрацията и заличаването на еднолични търговци" се заменят с "които не са търговци".

               4. В чл. 490, ал. 1:

                    а) в буква "а" думите "или на фирмата на едноличния търговец" се заличават;

                    б) в буква "в" думите "или на фирмата на едноличния търговец" се заличават.

               5. В чл. 491 думите "или на фирмата на едноличния търговец" се заличават.

               6. В чл. 491а:

                    а) в ал. 1 навсякъде думата "търговския" се заменя със "съответния" и думата "търговеца" се заменя с "юридическото лице";

                    б) в ал. 2 думата "търговския" се заменя със "съответния" и думата "дружеството" се заменя с "юридическото лице".

               7. В чл. 494 буква "в" се отменя.

               8. В чл. 495:

                    а) в ал. 1, буква "б" думите "или на фирмата на едноличния търговец" се заличават;

                    б) в ал. 2 думите "или фирмата на едноличния търговец" се заличават;

                    в) в ал. 3 думите "или на едноличен търговец" се заличават, а думите "които нямат" се заменят с "което няма".

     § 10. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 105 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

               1. В чл. 28, ал. 1:

                    а) точка 1 се изменя така:

"1. постоянният адрес - за физическите лица, ако не е посочен писмено друг адрес, за регистрираните в регистър БУЛСТАТ лица - вписаният в регистъра адрес за кореспонденция, а за едноличните търговци - адресът на управление;";

                    б) в т. 2 накрая се добавя "съответно в търговския регистър не е вписан друг адрес на управление".

               2. В чл. 77 ал. 1 се изменя така:

"(1) В случаите на заличаване на едноличен търговец от търговския регистър, както и при прекратяване на юридическо лице - търговец, прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон или при преобразуване по реда на глава шестнадесета от Търговския закон, търговецът уведомява териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по седалището на търговеца в срок не по-късно от 7 дни преди подаване на съответното заявление за вписване на подлежащото на вписване обстоятелство. Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите издава на търговеца удостоверение за уведомяването и изпраща служебно на Агенцията по вписванията съобщение за наличието или липсата на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски при условията и в срока по чл. 87, ал. 6. В удостоверението и съобщението не се включват задължения, които са обезпечени по реда на този закон. Удостоверението по изречение второ се прилага към заявлението за вписване."

               3. В чл. 81, ал. 1 т. 3 се изменя така:

"3. единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, или единния идентификационен код по БУЛСТАТ, съответно единния граждански номер или личния номер на чужденеца;".

               4. В чл. 82 ал. 2, 3 и 4 се изменят така:

"(2) Данните за местните и чуждестранните физически лица, с изключение на лицата по чл. 80, ал. 2, на лицата, вписани в търговския регистър, и на лицата, подлежащи на регистрация в регистър БУЛСТАТ, се вписват в регистъра от съответната териториална дирекция въз основа на първата подадена декларация, свързана с данъчно облагане или задължителни осигурителни вноски.

          (3) Данните по чл. 81, ал. 1 за лицата, вписани в търговския регистър, и за лицата, вписани в регистър БУЛСТАТ, се вписват служебно от съответната компетентна териториална дирекция въз основа на данните от търговския регистър, съответно от регистър БУЛСТАТ.

          (4) Служебно вписване на данни в регистъра, извън подлежащите на вписване данни от търговския регистър, съответно от регистър БУЛСТАТ, се извършва с протокол по чл. 50 въз основа на вписвания в други официални (публични) регистри или извършени констатации след проверка на орган по приходите. В този случай при липса на единен граждански номер или личен номер на чужденец лицето получава служебен номер."

               5. В чл. 84 ал. 1 и 2 се изменят така:

"(1) Регистрираните лица се идентифицират чрез данните по чл. 81, ал. 1, т. 2 - 4, като идентификацията на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица се извършва чрез единен идентификационен код по БУЛСТАТ, а за едноличните търговци - чрез единен идентификационен код, издаден от Агенцията по вписванията, съответно личен номер на чужденец, и единен идентификационен код по БУЛСТАТ.

          (2) Идентификацията на физически лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ, се извършва чрез единния граждански номер или личния номер на чужденец."

               6. В чл. 248, ал. 9 изречение първо се изменя така: "В протокола се вписват тръжният номер на вещта, цената и номерът на участника, предложил най-високата цена, за физическите лица - име и ЕГН, за търговците - наименование и единен идентификационен код, издаден от Агенцията по вписванията, за лицата, вписани в регистър БУЛСТАТ - и единен идентификационен код по БУЛСТАТ, съответно данните на упълномощения представител."

               7. В чл. 251, ал. 3 т. 1 се изменя така:

"1. данни за предложителя - име, единен граждански номер (наименование, единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, единен идентификационен код по БУЛСТАТ) и адрес;".

               8. В допълнителните разпоредби се създава § 2а:

2а. Клоновете на търговските дружества и поделенията могат да продължат да се отчитат като осигурители отделно от дружеството и от другите негови клонове и поделения, като се идентифицират с единния си идентификационен код по БУЛСТАТ съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ."

     § 11. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., бр. 55 от 2000 г. - Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17 от 2006 г.) се правят следните изменения:

               1. В чл. 7, ал. 6 думите "по регистър БУЛСТАТ" се заличават.

               2. В чл. 110, ал. 4 думата "съдебна" се заменя с "търговска".

               3. В чл. 112 думите "идентификационният код по БУЛСТАТ" се заменят с "единният идентификационен код", а думите "в регистър БУЛСТАТ" се заличават.

               4. В чл. 122а, ал. 1, т. 8 думата "Булстат" се заменя с "единен идентификационен код".

               5. В чл. 122г:

                    а) в ал. 1 думите "Окръжният съд по седалището на пенсионноосигурителното дружество" се заменят с "Агенцията по вписванията";

                    б) в ал. 2 думите "съдебното решение" се заменят с "удостоверението".

               6. В чл. 122з думите "съда, извършил съдебната регистрация" се заменят с "Агенцията по вписванията".

               7. В чл. 145, ал. 1, т. 9 думите "удостоверение за актуално съдебно състояние" се заменят с "актуално удостоверение за вписването в търговския регистър".

               8. В чл. 150, ал. 1, т. 4 думите "удостоверение за актуално съдебно състояние" се заменят с "актуално удостоверение за вписването в търговския регистър".

               9. В чл. 169а, ал. 2 думата "съдебната" се заменя с "търговската", а думите "кода по БУЛСТАТ" се заменят с "единния идентификационен код".

               10. В чл. 218, ал. 1, т. 9 думите "удостоверение за актуално съдебно състояние" се заменят с "актуално удостоверение за вписването в търговския регистър".

               11. В чл. 221, ал. 3, т. 3 думите "удостоверение за актуално съдебно състояние" се заменят с "актуално удостоверение за вписването в търговския регистър".

               12. В чл. 237, т. 1 след думите "пенсионната лицензия и" думата "съдебната" се заменя с "търговската" и след думите "пенсионно осигуряване и" думите "кода по БУЛСТАТ" се заменят с "единния идентификационен код".

               13. В чл. 269, ал. 1 т. 8 се изменя така:

"8. актуално удостоверение за вписването в търговския регистър на осигурителното дружество."

               14. В чл. 272, ал. 3, т. 3 думите "удостоверение за актуално съдебно състояние" се заменят с "актуално удостоверение за вписването в търговския регистър".

               15. В чл. 305, т. 1 след думите "лицензията и" думата "съдебната" се заменя с "търговската" и след думите "квалификация и" думите "кода по БУЛСТАТ" се заменят с "единния идентификационен код".

     § 12. В Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 36 от 1995 г., бр. 61 от 1996 г. - Решение № 10 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 38 от 1998 г., бр. 30 от 1999 г., бр. 10 от 2000 г., бр. 37 от 2000 г. - Решение № 3 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 59 от 2000 г., бр. 78 от 2000 г. - Решение № 7 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 41 от 2001 г., бр. 107 и 120 от 2002 г.; попр., бр. 2 от 2003 г.; изм., бр. 56, 71 и 112 от 2003 г., бр. 70 и 111 от 2004 г., бр. 37, 76, 85, 87, 99 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения:

               1. В чл. 11, ал. 3 т. 2 се изменя така:

"2. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

               2. В чл. 56, т. 3 думите "препис от съдебното решение или удостоверение за регистрация в съдебен регистър" се заменят с "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър".

               3. В чл. 74:

                    а) в ал. 1 т. 7 се изменя така:

"7. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, ако е търговец.";

                    б) в ал. 6:

                         аа) в т. 3 думата "съдебни" се заличава;

                         бб) точка 4 се отменя.

               4. В чл. 81г, ал. 2 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

     § 13. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18 от 2006 г.) се правят следните изменения:

               1. В чл. 7ж, ал. 3:

                    а) точка 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписването на заявителя в търговския регистър, издадено до един месец преди подаване на заявлението;";

                    б) точка 3 се отменя.

               2. В чл. 10в, ал. 2 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

     § 14. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 115 от 1997 г.; попр., бр. 19 от 1998 г.; изм., бр. 21 и 153 от 1998 г., бр. 12, 50, 51, 64, 81, 103, 110 и 111 от 1999 г., бр. 105 и 108 от 2000 г., бр. 34 и 110 от 2001 г., бр. 45, 61, 62 и 119 от 2002 г., бр. 42 и 109 от 2003 г., бр. 18, 53 и 107 от 2004 г., бр. 39, 88, 91, 102, 103 и 105 от 2005 г.) в чл. 41, ал. 1 думата "съда" се заменя с "търговския регистър".

     § 15. В Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; изм., бр. 104 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения:

               1. В чл. 4, ал. 1, т. 1 думата "обнародване" се заменя с "вписване".

               2. В чл. 6 думите "обнародване в "Държавен вестник" се заменят с "вписване в търговския регистър".

               3. В чл. 23, ал. 4 думата "обнародване" се заменя с "вписване".

               4. В чл. 25 думата "обнародване" се заменя с "вписване".

     § 16. В Закона за филмовата индустрия (обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; изм., бр. 28, 94 и 105 от 2005 г.) в чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения:

               1. Точка 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

               2. Точки 2 и 3 се отменят.

     § 17. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 56 от 2002 г.; изм., бр. 119 и 120 от 2002 г., бр. 39 от 2004 г., бр. 28, 39, 94, 99 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения:

               1. В чл. 18, ал. 1:

                    а) в текста преди т. 1 думите "код по БУЛСТАТ" се заменят с "единен идентификационен код";

                    б) в т. 1 думите "удостоверение за актуална съдебна регистрация" се заменят с "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър".

               2. В чл. 21, ал. 1 т. 5 се изменя така:

"5. единен идентификационен код;".

               3. В чл. 50, ал. 3, т. 1 думите "удостоверение за актуална съдебна регистрация" се заменят с "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър".

               4. В чл. 50б, ал. 1, т. 1 думите "удостоверение за актуална съдебна регистрация" се заменят с "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър".

               5. В чл. 50в, ал. 1, т. 1 думите "удостоверение за актуална съдебна регистрация" се заменят с "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър".

               6. В чл. 50г, ал. 1, т. 1 думите "удостоверение за актуална съдебна регистрация" се заменят с "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър".

               7. В чл. 61, ал. 1:

                    а) в т. 1 буква "д" се изменя така:

"д) единен идентификационен код;";

                    б) в т. 2, буква "з" и буква "и" думите "код по БУЛСТАТ" се заменят с "единен идентификационен код";

                    в) в т. 3, буква "е" думите "код по БУЛСТАТ" се заменят с "единен идентификационен код".

     § 18. В Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн., ДВ, бр. 79 от 1998 г.; изм., бр. 22 от 2003 г., бр. 74 и 88 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

               1. В чл. 9, ал. 3 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

               2. В чл. 11:

                    а) в ал. 1 след думата "съдебната" се добавя "съответно търговската";

                    б) в ал. 4:

                         аа) в т. 6 думите "или едноличния търговец" се заменят с "когато не е търговец, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - за търговците";

                         бб) точка 7 се отменя;

                    в) в ал. 5, т. 1 след думата "съдебна" се добавя "съответно търговска".

     § 19. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г., бр. 60 от 1999 г. - Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21 от 2006 г.) в чл. 111, т. 2 думата "съдебна" се заменя с "търговска".

     § 20. В Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (обн., ДВ, бр. 96 от 2004 г.; изм., бр. 103 и 105 от 2005 г.) в чл. 6, ал. 3 т. 1 се изменя така:

"1. седалище и адрес на управление, единен идентификационен код за търговците, съответно идентификационен код по БУЛСТАТ;".

     § 21. В Закона за меценатството (ДВ, бр. 103 от 2005 г.) в чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

               1. В ал. 4 думите "заверени копия от документите по ал. 3, т. 1, 2, 4 и 5" се заменят с "актуално удостоверение за търговска регистрация и удостоверение за данъчна регистрация".

               2. В ал. 5:

                    а) в т. 1 след думите "съдебната регистрация" се добавя "за лицата по чл. 9, ал. 2" и след думите "по регистър БУЛСТАТ" се добавя "за лицата по чл. 9, ал. 2 и единен идентификационен код за търговците";

                    б) в т. 2 след думата "съдебна" се добавя "съответно по търговска".

     § 22. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г., бр. 51 от 2001 г. - Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения:

               1. В чл. 36, ал. 4 думата "Съдебната" се заменя с "Търговската".

               2. В чл. 36а, ал. 3 думата "Съдебната" се заменя с "Търговската".

               3. В чл. 37, ал. 6 думата "съдебната" се заменя с "търговската".

               4. В чл. 40, ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за търговска регистрация;".

               5. В чл. 41, ал. 1, т. 3 думите "номер и партида на съдебната регистрация, номер на фирменото дело" се заличават.

               6. В чл. 47 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за търговска регистрация;".

               7. В чл. 49, ал. 1 т. 2 се изменя така:

"2. данни за лечебното заведение - име, седалище, капитал, единен идентификационен код;".

               8. В чл. 51а, ал. 2 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за търговска регистрация;".

     § 23. В Закона за далекосъобщенията (обн., ДВ, бр. 88 от 2003 г.; изм., бр. 19, 77, 88, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 17 от 2006 г.) се правят следните изменения:

               1. В чл. 88, ал. 1 думите "удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ" се заменят с "актуално удостоверение за търговска регистрация".

               2. В чл. 148, т. 1 думите "съдебна регистрация" се заменят с "регистрация в търговския регистър".

     § 24. В Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г., бр. 53 от 1997 г. - Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г.; изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г., бр. 95 от 2002 г. - Решение № 6 на Конституционния съд от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г.) в чл. 51а, ал. 5 след думата "съдебната" се добавя "съответно търговската".

     § 25. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г.) в чл. 167, ал. 2 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за търговска регистрация;".

     § 26. В Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18 от 2006 г.) се правят следните изменения:

               1. В чл. 37, ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за търговска регистрация;".

               2. В приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 и в приложение № 3 към чл. 37, ал. 1 навсякъде думата "БУЛСТАТ" се заменя с "единен идентификационен код".

     § 27. В Закона за съхранение и търговия със зърно (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 101 от 2000 г., бр. 9 и 58 от 2003 г., бр. 69 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения:

               1. В чл. 11а, ал. 2:

                    а) точка 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за търговска регистрация;";

                    б) точка 2 се отменя.

               2. В чл. 24, ал. 4:

                    а) точка 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за търговска регистрация;";

                    б) точка 2 се отменя.

     § 28. В Закона за пощенските услуги (обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19, 88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 17 от 2006 г.) се правят следните изменения:

               1. В чл. 43, ал. 2:

                    а) точка 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за търговска регистрация;";

                    б) точки 2 и 3 се отменят.

               2. В чл. 59:

                    а) в ал. 1, т. 1 думите "регистрацията по БУЛСТАТ" се заменят с "единния идентификационен код";

                    б) в ал. 2:

                         аа) точка 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за търговска регистрация;";

                         бб) точка 2 се отменя.

     § 29. В Закона за малките и средните предприятия (обн., ДВ, бр. 84 от 1999 г.; изм., бр. 80 и 92 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 64 от 2004 г.) в § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба думите "съответния окръжен съд" се заменят с "Агенцията по вписванията".

     § 30. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.) в чл. 7 думите "съда, в чийто район се намира седалището му" се заменят с "Агенцията по вписванията".

     § 31. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г.) се правят следните изменения и допълнения:

               1. В чл. 14, ал. 3 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на съответния търговец;".

               2. Член 18 се изменя така:

"Чл. 18. (1) Агенцията по вписванията вписва в търговския регистър извършваната дейност като стокова борса, след като й бъде представено разрешението, издадено от комисията.

          (2) Агенцията по вписванията вписва в търговския регистър извършваната дейност като стоково тържище, след като й бъде представено разрешението, издадено от комисията."

               3. В чл. 21:

                    а) в ал. 1 думите "окръжния съд" се заменят с "Агенцията по вписванията" и се създава изречение второ: "В тези случаи комисията назначава ликвидатор и определя срока за извършване на ликвидацията и възнаграждението на ликвидатора.";

                    б) в ал. 2 думите "окръжния съд" се заменят с "Агенцията по вписванията".

     § 32. В Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.) в чл. 15, ал. 2 се правят следните изменения:

               1. Точка 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

               2. Точка 2 се отменя.

     § 33. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.) се правят следните изменения:

               1. В чл. 48, ал. 2 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

               2. В чл. 51, ал. 1, т. 5 думата "БУЛСТАТ" се заменя с "единния идентификационен код".

               3. В чл. 54, ал. 2, т. 3 думата "БУЛСТАТ" се заменя с "единен идентификационен код".

               4. В чл. 56, ал. 2, т. 2 думата "БУЛСТАТ" се заменя с "единен идентификационен код".

               5. В чл. 57, ал. 3:

                    а) точка 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - оригинал или нотариално заверено копие;";

                    б) точка 5 се изменя така:

"5. заверено от лицето копие на удостоверението за данъчна регистрация;".

     § 34. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43, 45 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

               1. В чл. 148, ал. 3:

                    а) точка 1 се изменя така:

"1. копие от съдебното решение за регистрация по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;";

                    б) в т. 2 накрая се добавя "за юридическите лица с нестопанска цел".

               2. В чл. 152, ал. 3:

                    а) точка 1 се отменя;

                    б) точка 2 се изменя така:

"2. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

     § 35. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 77, 87, 88, 95 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения:

               1. В чл. 30:

                    а) в ал. 3 думите "съдебната регистрация на лицата по Търговския закон" се заменят със "седалището на лицата по търговския регистър";

                    б) в ал. 4 думите "съдебната регистрация по Търговския закон" се заменят със "седалището по търговския регистър".

               2. В чл. 39, ал. 1, т. 3 думите "актуално съдебно състояние" се заменят с "вписване в търговския регистър".

               3. В чл. 51, ал. 1:

                    а) в т. 1 думите "актуално съдебно състояние" се заменят с "вписване в търговския регистър";

                    б) точка 2 се отменя.

               4. В чл. 54:

                    а) в ал. 4:

                         аа) в т. 1 думите "актуално съдебно състояние" се заменят с "вписване в търговския регистър";

                         бб) точка 5 се отменя;

                    б) в ал. 5 думите "и 5" се заличават;

                    в) в ал. 6 цифрата "5" се заличава.

               5. В чл. 57, ал. 2 думите "номер на фирменото дело; номер на тома и партидата; идентификационен код по регистър БУЛСТАТ" се заменят с "единен идентификационен код".

               6. В чл. 62, ал. 4:

                    а) в т. 1 думите "актуално съдебно състояние" се заменят с "вписване в търговския регистър";

                    б) точка 2 се отменя.

               7. В чл. 67, ал. 1, т. 2 думите "съдебно състояние" се заменят със "състояние по търговския регистър".

               8. В чл. 80, ал. 1:

                    а) в т. 1 думите "удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация" се заменят с "актуално удостоверение за търговска регистрация";

                    б) в т. 3 думите "удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация" се заменят с "актуално удостоверение за търговска регистрация".

               9. В чл. 84, т. 3 думите "удостоверение за актуално състояние" се заменят с "актуално удостоверение за търговска регистрация".

               10. В чл. 87, ал. 2, т. 2 думата "БУЛСТАТ" се заменя с "единен идентификационен код".

     § 36. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

               1. В чл. 12, ал. 3 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, когато заявителят е търговец;".

               2. В чл. 19, ал. 2 думите "код по БУЛСТАТ" се заменят с "единен идентификационен код".

               3. В чл. 22б, ал. 1 в текста преди т. 1 след думите "юридическото лице" се добавя "когато не е търговец, и единен идентификационен код, когато е търговец".

               4. В чл. 25а, ал. 3 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на българската фирма-вносител;".

     § 37. В Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

               1. В чл. 8:

                    а) в ал. 1, т. 1 думите "идентификационен код по регистър БУЛСТАТ" се заменят с "единен идентификационен код" и думата "съдебна" се заменя с "търговска";

                    б) в ал. 2:

                         аа) точка 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;";

                         бб) точки 2 и 4 се отменят.

               2. В чл. 9, ал. 9:

                    а) в т. 2 думата "съдебна" се заменя с "търговска";

                    б) точка 4 се изменя така:

"4. единен идентификационен код;".

               3. В чл. 12, т. 5 думата "съдебна" се заменя с "търговска".

               4. В чл. 14, ал. 1, т. 3 думата "съдебна" се заменя с "търговска".

               5. В чл. 15, ал. 1, т. 1 думите "идентификационен код по регистър БУЛСТАТ" се заменят с "единен идентификационен код" и думите "съдебна регистрация" се заменят с "регистрацията в търговския регистър".

               6. В чл. 17, ал. 1:

                    а) в т. 2 думата "съдебна" се заменя с "търговска";

                    б) точка 3 се изменя така:

"3. единен идентификационен код;".

               7. В чл. 20:

                    а) в ал. 1, т. 1 след думата "БУЛСТАТ" се добавя "съответно единен идентификационен код за търговците" и след думата "съдебна" се добавя "съответно търговска";

                    б) в ал. 2, т. 2 се изменя така:

"2. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, ако заявителят е търговец;".

               8. В чл. 22, ал. 1, т. 2 след думата "БУЛСТАТ" се добавя "съответно единен идентификационен код за търговците" и след думата "съдебна" се добавя "съответно търговска".

               9. В чл. 24, ал. 1, т. 1 след думата "БУЛСТАТ" се добавя "съответно единен идентификационен код за търговците" и след думата "съдебна" се добавя "съответно търговска".

               10. В чл. 25, ал. 1, т. 1 след думата "БУЛСТАТ" се добавя "съответно единен идентификационен код за търговците" и след думата "съдебна" се добавя "съответно търговска".

               11. В чл. 27, ал. 1, т. 2 след думата "БУЛСТАТ" се добавя "съответно единен идентификационен код за търговците" и след думата "съдебна" се добавя "съответно търговска".

               12. В чл. 28, ал. 1, т. 2 след думата "БУЛСТАТ" се добавя "съответно единен идентификационен код за търговците" и след думата "съдебна" се добавя "съответно търговска".

               13. В чл. 30, ал. 4:

                    а) точка 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, издадено до два месеца преди подаване на заявлението;";

                    б) точка 3 се отменя;

                    в) в т. 4 думата "съдебна" се заменя с "търговска".

               14. В чл. 34, ал. 1:

                    а) в т. 2 думите "номер на фирменото дело" се заличават;

                    б) в т. 3 думата "съдебната" се заменя с "търговската";

                    в) точка 4 се изменя така:

"4. единен идентификационен код;".

               15. В чл. 36, т. 5 думата "съдебна" се заменя с "търговска".

               16. В чл. 41, ал. 1, т. 1 след думата "БУЛСТАТ" се добавя "съответно единен идентификационен код за търговците" и след думата "съдебна" се добавя "съответно търговска".

               17. В чл. 42, ал. 1, т. 1 след думата "БУЛСТАТ" се добавя "съответно единен идентификационен код за търговците" и след думата "съдебна" се добавя "съответно търговска".

               18. В чл. 48, ал. 1 след думата "съдебната" се добавя "съответно търговската".

               19. В чл. 51, ал. 4 след думата "съдебната" се добавя "съответно търговската".

     § 38. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 56 от 2002 г., бр. 16, 108 и 113 от 2004 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 18 от 2006 г.) се правят следните изменения:

               1. В чл. 23а, ал. 3, т. 3 думите "копие от карта за идентификация по регистъра БУЛСТАТ и" се заличават.

               2. В чл. 40, ал. 4:

                    а) точка 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;";

                    б) точка 7 се изменя така:

"7. заверено от търговеца копие на удостоверението за регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;".

     § 39. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

               1. В чл. 14б:

                    а) в ал. 1 след думите "по БУЛСТАТ" се добавя "съответно единен идентификационен код за търговците";

                    б) в ал. 2, т. 1 преди думите "решение за съдебна" се добавя "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър за търговците, съответно".

               2. В чл. 15, ал. 4:

                    а) точка 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;";

                    б) точки 2 и 3 се отменят.

     § 40. В Закона за занаятите (обн., ДВ, бр. 42 от 2001 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 56 от 2002 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 10 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:

               1. В чл. 23, ал. 1, т. 1 думите "регистрацията и БУЛСТАТ" се заменят с "търговската регистрация и единния идентификационен код".

               2. В чл. 24:

                    а) в ал. 2, т. 1 накрая се добавя "и единния идентификационен код за търговците, съответно идентификационния код по БУЛСТАТ за останалите лица";

                    б) в ал. 3, т. 2 се изменя така:

"2. за лицата, регистрирани по Търговския закон и по Закона за кооперациите - актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

     § 41. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

               1. В чл. 43а, ал. 5 т. 3 се изменя така:

"3. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър."

               2. В чл. 81, ал. 2 т. 2 се изменя така:

"2. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

               3. В чл. 82, ал. 2 т. 4 се изменя така:

"4. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

               4. В чл. 92, ал. 1, т. 1 накрая се добавя "или единен идентификационен код за търговците".

               5. В чл. 97:

                    а) в ал. 1 след думата "съдебна" се добавя "или търговска";

                    б) в ал. 2, т. 1 накрая се добавя "или единен идентификационен код за търговците".

     § 42. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79 и 99 от 2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и 105 от 2005 г.) се правят следните допълнения:

               1. В чл. 14в, ал. 2, т. 1 след думите "за самоличност" се добавя "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър".

               2. В чл. 16а, ал. 2, т. 1 след думите "за самоличност" се добавя "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър".

               3. В чл. 68а, ал. 2, т. 4 в началото преди думата "удостоверение" се добавя "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, съответно".

               4. В чл. 68б, ал. 2, т. 5 в началото преди думата "удостоверение" се добавя "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, съответно".

               5. В § 123, ал. 2, т. 1 след думите "за самоличност" се добавя "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър".

     § 43. В Закона за приватизационните фондове (обн., ДВ, бр. 1 от 1996 г.; изм., бр. 68 и 85 от 1996 г., бр. 39 и 52 от 1998 г., бр. 114 от 1999 г.) в чл. 15 думите "Окръжният съд вписва приватизационния фонд" се заменят с "Приватизационният фонд се вписва".

     § 44. В Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм., бр. 109 от 2003 г., бр. 107 от 2004 г.) се правят следните изменения:

               1. В чл. 5, ал. 4 думите "получаване на решението на съда" се заменят с "вписването".

               2. В чл. 14:

                    а) в ал. 1 думите "съда по регистрацията на дружеството със специална инвестиционна цел" се заменят с "Агенцията по вписванията";

                    б) в ал. 2 думата "съда" се заменя с "Агенцията по вписванията";

                    в) в ал. 3 думите "съдът по регистрацията служебно изменя" се заменят с "Агенцията по вписванията служебно вписва изменение на".

               3. В чл. 15 ал. 3 се изменя така:

"(3) Промяната в устава се вписва в търговския регистър след представяне на одобрението по ал. 1."

     § 45. В Закона за електронния документ и електронния подпис (обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 112 от 2001 г.) се правят следните изменения:

               1. В чл. 24, ал. 1:

                    а) в т. 1 думата "БУЛСТАТ" се заменя с "единния идентификационен код";

                    б) в т. 2 думите "съдебната регистрация" се заменят с "регистрацията".

               2. В чл. 36, ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

     § 46. В Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 86 и 114 от 2003 г., бр. 100 и 101 от 2005 г.) се правят следните изменения:

               1. В чл. 14г, ал. 2 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

               2. В чл. 18, ал. 1:

                    а) в т. 1 буква "а" се изменя така:

"а) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;"

                    б) в т. 2 буква "а" се изменя така:

"а) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър".

               3. В чл. 19е, т. 2 думата "съдебната" се заменя с "търговската".

               4. В чл. 19з, ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

               5. В чл. 19с т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

               6. В чл. 19у, ал. 1 т. 2 се изменя така:

"2. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

               7. В чл. 22а, ал. 2, т. 1 думите "удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация" се заменят с "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър".

               8. В чл. 22д, ал. 1, т. 2 думите "удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация" се заменят с "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър".

     § 47. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46 от 2005 г., бр. 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18 от 2006 г.) в чл. 36, ал. 1 думите "а за търговците - данните от съдебната регистрация" се заменят с "а ако е търговец - да представи актуално удостоверение за вписване в търговския регистър".

     § 48. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17 и 18 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:

               1. В чл. 88, ал. 2 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър; номер и дата на издаване на лицензията на здравноосигурителното дружество;".

               2. В чл. 95, ал. 2 т. 1 се изменя така:

"1. данни за заявителя - име, ЕГН, постоянен адрес - за физическите лица; актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

               3. В чл. 99, ал. 1, т. 2 след думите "юридическите лица" се добавя "съответно единен идентификационен код - за търговците".

     § 49. В Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г.; изм., бр. 86 от 1997 г., бр. 42 от 1999 г., бр. 19 и 58 от 2003 г., бр. 34 и 43 от 2005 г.) се правят следните изменения:

               1. В чл. 21:

                    а) в ал. 2 думата "партидата" се заменя с "делото";

                    б) алинея 6 се изменя така:

"(6) Едновременно с вписването на преобразуването Агенцията по вписванията вписва по фирмените дела на всяко от преобразуващите се дружества, както и на едноличния търговец при прехвърляне на имущество върху едноличен собственик, и преминаването на залога на търговско предприятие върху съответния правоприемник."

               2. В чл. 50, т. 5 думите "от съда по регистрация" се заменят със "с решение на съда".

               3. В чл. 51 думите "съда по регистрацията" се заменят с "Агенцията по вписванията".

     § 50. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

               1. В чл. 35:

                    а) в ал. 1 думите "Съдът вписва в търговския регистър" се заменят с "В търговския регистър се вписва";

                    б) в ал. 2 думите "препис от съдебното решение" се заменят с "удостоверението" и накрая се добавя "в търговския регистър".

               2. В чл. 44:

                    а) в ал. 1 думите "Съдът вписва в търговския регистър клона" се заменят с "В търговския регистър се вписва клон";

                    б) в ал. 2 думите "съдебното решение" се заменят с "удостоверението" и накрая се добавя "в търговския регистър".

               3. В чл. 120, ал. 1, т. 1 думите "от съда" се заличават.

               4. В чл. 122:

                    а) заглавието се изменя така: "Вписване на прекратяването";

                    б) в ал. 1 думата "съда" се заменя с "Агенцията по вписванията";

                    в) алинея 2 се изменя така:

"(2) Застрахователят е длъжен да представи в комисията удостоверение за вписването по ал. 1 в срок три работни дни от извършване на вписването."

               5. В чл. 123:

                    а) алинея 1 се изменя така:

"(1) В случаите по чл. 119, т. 2 производството по ликвидация се открива с решение на комисията. Решението съдържа основанието за отнемане на лиценза и с него се определя ликвидатор, неговото възнаграждение и срок за извършване на ликвидацията. Решението се изпраща на Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър."

                    б) алинея 2 се изменя така:

"(2) Агенцията по вписванията вписва прекратяването на застрахователя и името на ликвидатора."

               6. В чл. 124 ал. 3 се изменя така:

"(3) В случаите по ал. 2 комисията може да освободи ликвидатора, за което изпраща решението си на Агенцията по вписванията за вписване."

               7. В чл. 125 думите "съда и" се заличават.

               8. В чл. 139:

                    а) в ал. 1 думите "Решението на съда за откриване на производство по ликвидация или по несъстоятелност" се заменят с "Вписването на откриването на производството по ликвидация, както и решението на съда за откриване на производство по несъстоятелност", а думата "има" се заменя с "имат";

                    б) алинея 2 се изменя така:

"(2) Едновременно с вписването в търговския регистър на откриването на производството по ликвидация и обявяването в търговския регистър на решението на съда за откриване на производство по несъстоятелност Агенцията по вписванията изпраща решението на съда за публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз, както и информация за приложимия закон, компетентния съд и вписания ликвидатор, съответно синдик.";

                    в) в ал. 3 думите "решението за откриване на производство по ликвидация или" се заменят с "вписването на откриването на производството по ликвидация или за решението за откриване на производството".

               9. В чл. 302 ал. 8 се изменя така:

"(8) По искане на заместник-председателя, съответно на комисията, в търговския регистър се вписват обстоятелствата, съответно се обявяват актовете по ал. 2, т. 3, 7, 9, 10 и 11 и по ал. 3."

               10. В чл. 310, ал. 1 т. 3 се изменя така:

"3. е отнет лицензът на застраховател до назначаването от съда на синдик или вписването в търговския регистър на ликвидатор."

     § 51. В Закона за банките (обн., ДВ, бр. 52 от 1997 г.; доп., бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 21, 52, 70 и 89 от 1998 г., бр. 54, 103 и 114 от 1999 г., бр. 24, 63, 84 и 92 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 45, 91 и 92 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 19, 31, 39 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения:

               1. Член 22 се изменя така:

"Чл. 22. (1) След вземането на решение за отнемане на лицензия на банка Централната банка:

               1. в случаите на чл. 21, ал. 1 назначава ликвидатор и определя срок, в който трябва да извърши ликвидацията; решението се изпраща за вписване в търговския регистър; или

               2. в случаите на чл. 21, ал. 2 отправя искане до съответния окръжен съд за откриване на производство по несъстоятелност.

          (2) Решението по ал. 1, т. 2 се обнародва в "Държавен вестник"."

               2. В чл. 65 ал. 5 се изменя така:

"(5) По искане на Централната банка в търговския регистър се вписват обстоятелствата, съответно се обявяват актовете по ал. 2."

     § 52. В Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 67 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения:

               1. Член 15 се изменя така:

 

"Вписване на съдебните решения

     чл. 15. Решението на съда по чл. 13, ал. 1 се вписва в търговския регистър."

               2. В чл. 16 ал. 5 се изменя така:

"(5) Решението, с което се отменя решение по чл. 13, ал. 1 или по чл. 14, се вписва в търговския регистър."

               3. В чл. 19, ал. 2 думите "обнародване в "Държавен вестник" се заменят с "вписване в търговския регистър".

               4. В чл. 24, ал. 2 думите "обнародваното в "Държавен вестник" се заменят с "вписаното в търговския регистър".

               5. В чл. 26:

                    а) в ал. 5 думите "съответния съдебен регистър и се обнародват в "Държавен вестник" се заменят с "търговския регистър";

                    б) в ал. 6, изречение второ думите "съдебния регистър и обнародване в "Държавен вестник" се заменят с "търговския регистър", а изречение трето се заличава;

                    в) алинея 7 се отменя.

               6. В чл. 29:

                    а) в ал. 3 думите "съответния съдебен регистър и се обнародва в "Държавен вестник" се заменят с "търговския регистър";

                    б) в ал. 4 в изречение първо накрая се добавя "както и на Агенцията по вписванията", а изречения второ и трето се заличават;

                    в) алинея 5 се отменя.

               7. В чл. 56, ал. 1 думата "обнародването" се заменя с "вписването".

               8. В чл. 59, ал. 4 думата "обнародване" се заменя с "вписване".

               9. В чл. 63, ал. 1 думата "обнародването" се заменя с "вписването".

               10. В чл. 64, ал. 2 думите "обявява в "Държавен вестник" се заменят със "заявява за обявяване в търговския регистър", а думите "обнародването на обявлението" се заменят с "обявяването".

               11. В чл. 105:

                    а) в ал. 4 думите "съответния съдебен регистър и се обнародва в "Държавен вестник" се заменят с "търговския регистър";

                    б) в ал. 5 думите "обнародването му в "Държавен вестник" се заменят с "вписването му в търговския регистър".

               12. В чл. 109, ал. 2 думата "обнародването" се заменя с "вписването".

     § 53. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

               1. Член 31 се изменя така:

"Чл. 31. Агенцията по вписванията вписва в търговския регистър фондовата борса, след като й бъде представен лицензът, издаден от комисията."

               2. В чл. 36 думите "съда по регистрацията" се заменят с "Агенцията по вписванията" и се създава изречение второ: "В тези случаи комисията назначава ликвидатор, определя срок за извършване на ликвидацията и възнаграждението на ликвидатора."

               3. Член 49 се изменя така:

"Чл. 49. Агенцията по вписванията вписва в търговския регистър предмет на дейност организиране на неофициален пазар на ценни книжа на лицето по чл. 44, ал. 2, след като й бъде представен лицензът, издаден от комисията."

               4. Член 67 се изменя така:

"Чл. 67. Агенцията по вписванията вписва в търговския регистър дружеството, съответно правото да се извършват услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 в неговия предмет на дейност, след като й бъде представен издаденият от комисията лиценз."

               5. В чл. 74а ал. 6 се изменя така:

"(6) Агенцията по вписванията вписва в търговския регистър промените по ал. 1, т. 1 и 2, след като й бъде представено издаденото от комисията, съответно от заместник-председателя, одобрение."

               6. В чл. 89, ал. 2 думите "на съда" се заличават.

               7. В чл. 92 ал. 4 се изменя така:

"(4) Освен в случаите на чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 5, 6 и 8 в търговския регистър се вписва увеличението на капитала, извършено при условията на чл. 5, след като бъде представено и издаденото от комисията потвърждение."

               8. В чл. 112в, изречение второ думите "пред съда" се заличават.

               9. В чл. 115 ал. 2 се изменя така:

"(2) Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в търговския регистър и да я публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване."

               10. В чл. 122, ал. 2 думите "в съда" се заличават.

               11. В чл. 183:

                    а) алинея 1 се изменя така:

"(1) Агенцията по вписванията вписва инвестиционното дружество в търговския регистър, след като й бъде представен съответният лиценз, издаден от комисията.";

                    б) в ал. 2 думите "препис от съдебното решение" се заменят с "удостоверение за вписване".

               12. В чл. 192, ал. 5 думата "Съдът" се заменя с "Агенцията по вписванията".

               13. Член 207 се изменя така:

"Чл. 207. Агенцията по вписванията вписва в търговския регистър дружеството, съответно правото да се извършва дейността по чл. 202 в неговия предмет на дейност, след като й бъде представен издаденият от комисията лиценз."

               14. В чл. 212 ал. 7 се изменя така:

"(7) По искане на комисията, съответно на заместник-председателя, Агенцията по вписванията вписва обстоятелствата, съответно обявява актовете по ал. 1 в търговския регистър."

     § 54. Министерският съвет в срок до 1 октомври 2006 г. внася в Народното събрание проекти на закони за изменение и допълнение на законите, чиито разпоредби трябва да бъдат приведени в съответствие с този закон.

     § 55. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон се приемат в срока на влизането в сила на закона.

     § 56. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от 03.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2007 г., в сила от 30.06.2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

     § 57. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет и на Висшия съдебен съвет.

-------------------------

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 24 март 2006 г. и на 20 април 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

          (ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 03.10.2006 Г.)

     § 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

          (ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2007 Г.)

     § 61. Този закон влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 48, който влиза в сила от 1 юли 2007 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

          (ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2007 Г.)

     § 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и заключителни разпоредби
КЪМ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

          (ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.)

     § 61. Кодексът влиза в сила от 1 март 2008 г., с изключение на:

               1. част седма "Особени правила относно производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз";

               2. параграф 2, ал. 4;

               3. параграф 3 относно отмяната на глава тридесет и втора "а" "Особени правила за признаване и допускане изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и на други чуждестранни органи" с чл. 307а - 307д и част седма "Производство за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения" с чл. 502 - 507;

               4. параграф 4, ал. 2;

               5. параграф 24;

               6. параграф 60,

които влизат в сила три дни след обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

 

Преходни и заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

          (ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2007 Г.)

     § 15. (1) Параграф 2 има действие от деня на влизане в сила на Търговския закон.

          (2) Параграф 14 влиза в сила от деня на влизане в сила на Закона за търговския регистър.

          (3) До влизането в сила на Закона за търговския регистър вписването на обстоятелствата и издаването на удостоверенията, предвидени в § 14, се извършват от съответния окръжен съд съгласно правилата на глава петдесет и втора от Гражданския процесуален кодекс, а обявяването на актовете се извършва чрез обнародване в "Държавен вестник".

 

Преходни и заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

          (ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 30.05.2008 Г.)

     § 25. До изтичането на срока по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на длъжността "длъжностно лице по регистрацията" могат да бъдат назначени по изключение без конкурс лица за срок не по-дълъг от 6 месеца, без да се спазва изискването на чл. 20, ал. 1 за тригодишен юридически стаж. С изтичане на срока договорът с тези лица се прекратява и не може да се сключва повторно на същото основание.

     § 26. Заварените служебни правоотношения на лицата по чл. 20, ал. 2 се преобразуват в безсрочни трудови правоотношения без провеждане на конкурс.

     § 27. Допълнителните средства за възнагражденията по чл. 20, ал. 2 за 2008 г. се осигуряват от средствата по чл. 39, ал. 2, т. 1.

     § 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 24 относно § 4, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби, която влиза в сила от 1 януари 2008 г.

 

Преходни и заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

          (ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

     § 14. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г. с изключение на § 3 и 4, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

 

Преходни и заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

          (ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

     § 15. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон в срока на влизането му в сила.

     § 16. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г., с изключение на § 11, § 12, т. 1, буква "б", § 13 и 14, които влизат в сила в тридневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Релевантни актове от Европейското законодателство

ДИРЕКТИВА 2003/58/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 юли 2003 година за изменение на Директива 68/151/ЕИО на Съвета относно изискванията за оповестяване по отношение на някои видове дружества

ЕДИНАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 21 декември 1989 година относно изискванията за оповестяване на данни за клонове, открити в една държава-членка от някои видове дружества, регулирани от правото на друга държава

ШЕСТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 17 декември 1982 година приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно разделянето на акционерните дружества

ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 9 март 1968 година относно координирането на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на втори параграф 2 от член 58 от Договора, с цел тези гаранции да станат равностойни на цялата територия на общността

 

Интересно от блога