Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Закони

Закон за търговския регистър

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет

 

     чл. 1. Този закон урежда търговската регистрация, воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър, както и действието на вписванията, заличаванията и обявяванията в него.

 

Определение

     чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Търговският регистър е електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци.

          (2) Обстоятелствата и актовете по ал. 1 се обявяват без информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с изключение на информацията, за която със закон се изисква да бъде обявена.

          (3) За търговец и клон на чуждестранен търговец се води дело в електронна форма. В делото се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове и други документи, които могат да съдържат и лични данни за идентифицирането на лицата, представляващи или управляващи търговеца.

 

Принципи

     чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Търговската регистрация, воденето, съхраняването и достъпът до търговския регистър се осъществяват при спазване на следните принципи:

               1. публичност;

               2. насърчаване използването на електронен документ и електронен подпис;

               3. прилагане на еднакви критерии при равни условия по закон;

               4. бързина и процесуална икономия на дейността по регистрацията.

 

Водене и съхраняване на търговския регистър

     чл. 3. (1) Търговският регистър се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, наричана по-нататък "агенцията".

          (2) Търговският регистър се съхранява от агенцията по начин, който гарантира сигурността на съдържащата се в него информация.

          (3) Агенцията осигурява автоматизирано подаване на информация за вписаните търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства и обявените актове в търговския регистър, на Националната агенция за приходите, както и на други субекти, определени със закон.

 

Подлежащи на вписване обстоятелства

     чл. 4. В търговския регистър се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

 

Подлежащи на обявяване актове

     чл. 5. В търговския регистър се обявяват актове, които се отнасят до търговците и клоновете на чуждестранни търговци, за които е предвидено със закон, че подлежат на обявяване.

 

Задължение за заявяване и представяне

     чл. 6. (1) Всеки търговец е длъжен да поиска да бъде вписан в търговския регистър, като заяви подлежащите на вписване обстоятелства и представи подлежащите на обявяване актове.

          (2) Всяко лице, което е задължено да заяви вписване на обстоятелства или да представи актове в търговския регистър, трябва да извърши това в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, съответно от приемането на акта, освен ако със закон е определен друг срок.

          (3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Актовете по чл. 40, ал. 1 - 3 от Закона за счетоводството се заявяват и представят за обявяване в търговския регистър по реда и в сроковете, предвидени в Закона за счетоводството.

 

Действие на вписването

     чл. 7. (1) Вписаното обстоятелство се смята, че е станало известно на третите добросъвестни лица от момента на вписването. До изтичането на 15 дни от вписването то не може да се противопостави на трети лица, които докажат, че им е било невъзможно да го узнаят.

          (2) Третите лица могат да се позовават на подлежащо на вписване обстоятелство, макар вписването още да не е извършено, освен ако закон изрично предвижда то да породи действие след вписването.

 

Действие на заличаването

     чл. 8. Заличаването на вписването прекратява занапред действието на вписването.

 

Действие на обявяването

     чл. 9. (1) Обявяването дава публичност на обявения акт.

          (2) Представените актове по чл. 5 се смята, че са станали известни на третите лица от момента на обявяването.

 

Доверие в търговския регистър

     чл. 10. (1) Трети добросъвестни лица могат да се позовават на вписването, както и на обявяването, дори ако вписаното обстоятелство, съответно обявеният акт, не съществува.

          (2) Невписаните обстоятелства се смятат несъществуващи за третите добросъвестни лица.

 

Публичност

     чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Търговският регистър е публичен. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща търговския регистър.

          (2) Агенцията осигурява регистриран достъп до делото на търговеца.

          (3) Достъпът по ал. 2 може да бъде предоставен в териториалните звена на агенцията след представяне на молба и документ за самоличност. Лицето, поискало достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията, а в случаите на служебен достъп - по реда на наредбата по чл. 12, ал. 4.

 

Такси

     чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Държавна такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет, се заплаща за:

               1. вписване и обявяване в търговския регистър;

               2. издаване на удостоверение;

               3. извършване на писмена справка;

               4. запазване на фирма;

               5. заверено копие на хартиен носител от електронен образ на заявление или приложения към него;

               6. предоставяне на базата данни или част от нея.

          (2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) За подадени по електронен път заявления размерът на таксите не може да надвишава 50 на сто от съответната такса, предвидена за подаване на заявления на хартиен носител.

          (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Агенцията предоставя специализирани услуги за автоматизиран достъп до търговския регистър срещу такса по тарифата по ал. 1.

          (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Достъпът до търговския регистър по служебен път на държавните органи, органите на местно самоуправление и местна администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, е безплатен. Редът и начинът за осъществяване на достъп до търговския регистър се уреждат с наредба на Министерския съвет.

 

Интересно от блога