Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Закони

Закон за търговския регистър

Глава трета.
ПУБЛИЧНОСТ

Справки

 

     чл. 32. (1) Всеки може да иска и извършва справка за наличието или липсата на вписано обстоятелство или обявен акт в търговския регистър.

          (2) Справки в търговския регистър може да се извършват по:

               1. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) фирмата, или ЕИК на търговеца или клона на чуждестранен търговец;

               2. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) името или ЕГН, съответно фирмата, или ЕИК на съдружника или едноличния собственик на капитала;

               3. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) името или ЕГН, съответно фирмата, или ЕИК на член на органите на юридическо лице - търговец.

          (3) В делото на отделния търговец, съответно клон на чуждестранен търговец, и на неговите праводатели и правоприемници може да се извършват справки по всяко вписано обстоятелство или обявен акт.

 

Съдържание на справките и удостоверенията

     чл. 33. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Справките и удостоверенията могат да съдържат извлечение от търговския регистър или копия от електронния образ на документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията или обявяванията.

          (2) Удостоверения се издават и относно това, че за определен търговец или клон на чуждестранен търговец определено обстоятелство не е вписано.

          (3) Справките са устни и писмени.

          (4) Удостоверенията са официални документи.

          (5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Копия от документи, съдържащи се в делото на отделен търговец и заверени от длъжностните лица, имат силата на официални преписи.

 

Извършване на справки и издаване на удостоверения

     чл. 34. (1) Справки се извършват и удостоверения се издават незабавно във всяко териториално звено на агенцията.

          (2) Агенцията осигурява възможност за извършване на справки чрез отдалечен достъп, както и издаването на писмени справки и удостоверения в електронна форма и предаването им по електронен път.

          (3) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Документите по чл. 33, ал. 1 и 2 могат да се издават и от нотариус, който удостоверява датата и часа на изготвянето им и съответствието им със записите в търговския регистър.

 

Интересно от блога