Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Закони

Закон за търговския регистър

Глава втора.
РЕГИСТЪРНО ПРОИЗВОДСТВО

Заявление

 

     чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Вписване, заличаване и обявяване се извършват въз основа на заявление по образец.

          (2) Заявлението съдържа:

               1. данни за заявителя;

               2. данни за търговеца, клона на чуждестранен търговец или за европейско обединение по икономически интереси, по чието дело се иска вписване, заличаване или обявяване;

               3. подлежащото на вписване обстоятелство, вписването, чието заличаване се иска, или подлежащия на обявяване акт;

               4. подпис на заявителя.

          (3) Когато заявлението се подава от лице по чл. 15, ал. 2, т. 2, данните на подателя се отразяват от служител на агенцията в информационната система на регистъра и не са публични. Тези данни могат да се предоставят само по искане на заявителя или в случаите на съдебен спор.

          (4) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Към заявлението се прилага декларация, подписана от заявителя по чл. 15, ал. 1, т. 1, 2 и 3 или ал. 3, за истинността на заявените обстоятелства или за приемането на представените за обявяване актове.

          (5) Когато заявлението се подава от лице по чл. 15, ал. 2, т. 2, то представя декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.

          (6) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Към заявлението се прилагат документите, съответно подлежащият на обявяване акт, съгласно изискванията на закона. Документите се представят в оригинал, заверен от заявителя препис или нотариално заверен препис. Заявителят представя и заверени преписи от актовете, подлежащи на обявяване в търговския регистър, в които личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени.

          (7) Заявленията и актовете на съда и на органите по чл. 14 на хартиен носител се подават в което и да е териториално звено на агенцията по седалищата на окръжните съдилища.

          (8) При приемането на заявлението се проверява самоличността на заявителя или подателя по чл. 15, ал. 2, т. 2.

          (9) Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от агенцията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

Актове на съда, на други държавни органи и на частни съдебни изпълнители (Загл. изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.)

     чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) В случаите, предвидени със закон, вписване, заличаване и обявяване се извършват незабавно въз основа на акт на съда, на друг държавен орган и на частен съдебен изпълнител. В тези случаи актът се изпраща на агенцията служебно.

 

Заявител

     чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Вписване, заличаване и обявяване могат да се заявяват от:

               1. търговеца;

               2. (нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) прокуриста;

               3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) друго лице в предвидените по закон случаи;

               4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, за представителство пред агенцията.

          (2) Заявление може да се подава от:

               1. заявител по ал. 1;

               2. пълномощник с изрично писмено пълномощно.

          (3) Обявяването в търговския регистър на актовете по чл. 6, ал. 3 може да се заяви и от съставителя на финансовите отчети по смисъла на Закона за счетоводството с нотариално заверено пълномощно.

          (4) Когато заявлението не се подава от заявител по ал. 1, т. 1 и 2, пълномощното се прилага към заявлението. Когато заявлението се подава по електронен път, се представя електронен образ на пълномощното.

          (5) Когато заявлението не се подава лично от заявител по ал. 1 и 3, подписът на заявителя трябва да е нотариално заверен.

          (6) При промяна в органите или в представителството заявяването се извършва от новоизбрания орган или представител по реда по ал. 1 и 5.

 

Хартиен носител

     чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Заявленията, актовете на съда, на друг държавен орган и на частен съдебен изпълнител и жалбите, подадени на хартиен носител, се въвеждат в информационната система чрез снемане на електронен образ от тях и приложените към тях документи. Идентичността на представените документи на хартиен носител с документите в електронна форма се удостоверява от служител на агенцията върху всяка страница.

          (2) До доказване на противното се смята, че електронният документ, създаден по посочения в ал. 1 начин, е идентичен с документа, подаден на хартиен носител.

          (3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Представените от заявителя документи по ал. 1 се съхраняват от агенцията в териториалното звено по подаване на съответното заявление на търговеца.

          (4) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) По документите подадени на хартиен носител не се правят справки и не се издават удостоверения, освен в случаите на съдебен спор.

 

Електронна форма

     чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Агенцията осигурява възможност за приемане на документите по чл. 16, ал. 1 в електронна форма при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

          (2) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Заявленията за вписване и за заличаване на обстоятелства и заявленията за обявяване на актове се подават от акционерните дружества и командитните дружества с акции само по електронен път.

          (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Когато се изисква подаването на документи с нотариална заверка, техният електронен образ се прилага към заявлението.

 

Език

     чл. 18. (1) Заявлението и приложенията към него се подават на български език.

          (2) Документите по ал. 1 може да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз. В този случай документите се представят заедно със заверен превод на български език.

          (3) В случай на противоречие между текста на документа и превода на български език предимство има преводът на български език. Трети лица могат да се позовават на представения текст, освен ако търговецът докаже, че преводът на български език им е бил известен.

 

Разглеждане на заявленията

     чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Заявленията за вписване, заличаване и обявяване и актовете по чл. 14 се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията по реда на постъпването им.

          (2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявленията за вписване и за заличаване и по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в търговския регистър, освен ако със закон е предвидено друго.

          (3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления.

          (4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Когато е постъпил за вписване или обявяване акт по чл. 14, по делото на търговеца се разглеждат незабавно всички постъпили преди него и неразгледани заявления по реда на постъпването им.

          (5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Регистърното производство се спира въз основа на акт на съда на основание чл. 536 от Гражданския процесуален кодекс, както и в предвидени от Търговския закон случаи. В този случай преди това незабавно се разглеждат по реда на постъпването им всички заявления, постъпили преди заявлението, производството по което е спряно. Възобновяването се извършва незабавно при представяне на доказателства за отпадане на основанието за спиране.

 

Длъжностно лице по регистрацията

     чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) За длъжностно лице по регистрацията се назначава с конкурс при условията и по реда на Кодекса на труда лице, което има завършено висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност и юридически стаж не по-малко от 3 години.

          (2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Длъжностното лице по регистрацията получава основно трудово възнаграждение, равно на възнаграждението на съдебен администратор в окръжен съд.

          (3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Длъжностното лице по регистрацията не може да работи по друго трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище.

          (4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

          (5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Времето, през което лицето е работило на длъжността по ал. 1, се зачита за юридически стаж.

          (6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията е лице с висше юридическо образование и юридически стаж не по-малко от 5 години.

 

Обхват на проверката

     чл. 21. Длъжностното лице по регистрацията проверява дали:

               1. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) е подадено заявление за исканото вписване, заличаване или обявяване при спазване на предвидените за това форма и ред;

               2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) заявеното обстоятелство подлежи на вписване и не е вписано или представеният акт подлежи на обявяване и не е обявен в търговския регистър;

               3. заявлението изхожда от оправомощено лице;

               4. към заявлението са приложени всички документи съгласно изискванията на закон, съответно подлежащият на обявяване акт;

               5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона се установяват от представените документи по т. 4 съответно дали подлежащият на обявяване акт отговаря по външните си белези на изискванията на закона;

               6. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) е представена декларация по чл. 13, ал. 4;

               7. друго лице няма права върху фирмата и тя отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Търговския закон при първоначално вписване или промяна на фирмата;

               8. е платена дължимата държавна такса.

 

Вписване, заличаване и обявяване

     чл. 22. (1) Длъжностното лице по регистрацията извършва в съответния срок по чл. 19 вписване или заличаване на вписването, съответно обявяване на представения акт, когато са налице предвидените в чл. 21 изисквания.

          (2) Вписването и заличаването се извършват чрез последователно въвеждане на информация за съответното обстоятелство в търговския регистър.

          (3) Обявяването се извършва чрез пренасяне на съдържанието на представения акт в търговския регистър във формат, подлежащ на автоматизирана обработка.

          (4) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Когато към заявлението на търговеца за вписване, заличаване или обявяване не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността. Указанията се оповестяват по електронната партида на търговеца или на електронната страница на агенцията, когато е подадено заявление за регистрация на търговеца, не по-късно от следващия работен ден от постъпването на заявлението в търговския регистър. Заявителят може да изпълни указанията и да ги представи чрез заявление по образец, определен в наредбата по чл. 31. Длъжностното лице постановява отказ, ако тези указания не са изпълнени до изтичането на срока по чл. 19, ал. 2.

 

Единен идентификационен код

     чл. 23. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Агенцията определя единен идентификационен код, наричан по-нататък "ЕИК", задължителен за търговците и техните клонове, клоновете на чуждестранните търговци, вписани в търговския регистър както и в случаите по глава втора "а".

          (2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Единният идентификационен код се определя при първоначалното вписване в търговския регистър и остава непроменен до заличаването.

          (3) Начинът за формиране на ЕИК се определя с наредбата по чл. 31.

          (4) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.

 

Отказ

     чл. 24. (1) Длъжностното лице по регистрацията постановява мотивиран отказ, когато не е налице някое от предвидените в чл. 21 изисквания. Отказът се връчва на заявителя незабавно след постановяването му по реда на Гражданския процесуален кодекс.

          (2) Когато заявителят е посочил в заявлението, че желае да бъде уведомяван по електронен път, отказът се изпраща на посочения от него електронен адрес. В този случай потвърждаване на получаването на отказа не се изисква.

 

Обжалване

     чл. 25. (1) Отказът подлежи на обжалване пред окръжния съд по седалището на търговеца или клона на чуждестранен търговец в 7-дневен срок от връчването му.

          (2) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Жалбата се подава чрез агенцията. Агенцията изпраща незабавно на съда подадената жалба заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към него, както и доказателства за връчването му

          (3) При липса на технологична възможност на съда да приеме по електронен път документите, посочени в ал. 2, те се възпроизвеждат на хартиен носител и се изпращат на съда, заверени от служител на агенцията.

          (4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Съдът разглежда жалбата в състав от един съдия в закрито заседание по реда на глава двадесет и първа "Обжалване на определенията" от Гражданския процесуален кодекс. Решението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред съответния апелативен съд, чието решение е окончателно.

          (5) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) При отмяна на отказа съдът постановява решение, с което дава задължителни указания на агенцията да извърши исканото вписване, заличаване или обявяване. Съдът изпраща решението заедно с документите във връзка с вписването, заличаването или обявяването.

 

Ново заявление

     чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) При отказ за извършване на исканото вписване, заличаване или обявяване заявителят може да подаде ново заявление за вписване, съответно заличаване, на същото обстоятелство или за обявяване на същия акт. Новото заявление се разглежда по реда на постъпването му.

          (2) При подаване на новото заявление заявителят може да се ползва от представени вече документи, приложени към заявлението, по което е постановен отказ, като посочи номера на заявлението и вида на документите. В тези случаи заявителят представя и нова декларация по чл. 13, ал. 4.

 

Грешки и непълноти

     чл. 27. Грешки и непълноти, допуснати при вписване на обстоятелства, заличаване на вписвания или обявяване на актове, включително при несъответствие между данните, отразени в заявлението, и данните в приложенията към него, се отстраняват чрез ново вписване, съответно обявяване.

 

Отговорност при грешки и непълноти

     чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Агенцията отговаря за вредите, причинени от допуснати грешки и непълноти при пренасянето на информацията от заявлението или актовете по чл. 14 в търговския регистър. Такива грешки и непълноти се отстраняват служебно.

 

Защита срещу вписване

     чл. 29. (1) Всяко лице, което има правен интерес, както и прокурорът, може да предяви иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването, както и за несъществуване на вписано обстоятелство.

          (2) Искът по ал. 1 се предявява пред окръжния съд по седалището на търговеца, съответно на клона на чуждестранен търговец, относно когото е извършено вписването.

 

Заличаване на вписването

     чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Ако искът по чл. 29 бъде уважен, заличаването на вписването се извършва от агенцията по реда на чл. 14, както и по искане на заинтересованото лице или на прокурора.

          (2) При отмяна на решение на орган на търговеца, въз основа на което е извършено вписване, вписването се заличава по реда на ал. 1.

 

Наредба

     чл. 31. (1) Министърът на правосъдието издава наредба за воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър.

          (2) Наредбата определя образците на заявления, посочва изчерпателно приложенията към тях за всеки вид вписване, заличаване или обявяване съгласно изискванията на закона, както и формата на електронните документи.

          (3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) С наредбата се определя и редът за назначаването и възнаграждението на вещи лица за оценка на непарични вноски, ликвидатори и контрольори.

 

Глава втора.
"А" РЕГИСТЪРНО ПРОИЗВОДСТВО И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДРУЖЕСТВА, ЕВРОПЕЙСКИ ОБЕДИНЕНИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ, ЕВРОПЕЙСКИ КООПЕРАТИВНИ ДРУЖЕСТВА И ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ С УЧАСТИЕ НА ДРУЖЕСТВА ОТ ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ИЛИ ДРУГИ ДЪРЖАВИ - СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (НОВА - ДВ, БР. 104 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

Вписване и обявяване

 

     чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) В търговския регистър се вписват:

               1. европейските дружества по смисъла на Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета относно Устава на европейското дружество (SE), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 2157/2001", със седалище в Република България и техните клонове;

               2. европейските кооперативни дружества по смисъла на Регламент (ЕО) 1435/2003 на Съвета относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1435/2003", със седалище в Република България и техните клонове;

               3. европейските обединения по икономически интереси по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2137/85 на Съвета от 25 юли 1985 г. относно Европейското обединение по икономически интереси (ЕОИИ), наричан по-нататък "Регламент (ЕИО) № 2137/85", със седалище в Република България и поделенията в Република България на поделения на европейските обединения по икономически интереси със седалище в друга държава.

          (2) В търговския регистър се вписват подлежащите на вписване обстоятелства при преобразуване с участие на дружества от държави - членки на Европейския съюз, или други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Вписват се и обстоятелствата и промените в тях относно лицата по ал. 1 и техните клонове и поделения.

          (3) В търговския регистър се обявяват актовете, които се отнасят до лицата по ал. 1 и техните клонове и поделения.

Проверка при учредяване на европейско дружество и европейско кооперативно дружество със седалище в Република България

     чл. 31б. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Когато чрез сливане или вливане се учредява европейско дружество със седалище в Република България, длъжностното лице по регистрацията вписва европейското дружество, след като установи, че:

               1. са спазени изискванията на Регламент (ЕО) № 2157/2001 относно учредяването му;

               2. преобразуващите се дружества със седалище в Република България са изпълнили изискванията на този регламент, и

               3. са спазени приложимите разпоредби на българското законодателство относно акционерното дружество.

          (2) При вписване учредяването на европейско кооперативно дружество със седалище в Република България длъжностното лице по регистрацията проверява и дали сливащите се кооперации със седалище в Република България са спазили изискванията на Регламент (ЕО) № 1435/2003.

Удостоверения за законосъобразност относно европейско дружество и европейско кооперативно дружество

     чл. 31в. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Когато чрез сливане или вливане се учредява европейско дружество със седалище в друга държава членка, длъжностното лице по регистрацията издава удостоверение по чл. 25, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 за законосъобразността на сливането или вливането по отношение на преобразуващо се дружество със седалище в Република България и го обявява служебно.

          (2) При преместване в друга държава членка на европейско дружество със седалище в Република България длъжностното лице по регистрацията издава удостоверение по чл. 8, ал. 8 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 за законосъобразността на действията по преместване на седалището и го обявява служебно.

          (3) При учредяване на европейско кооперативно дружество чрез сливане или вливане длъжностното лице по регистрацията издава удостоверение по чл. 29, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1435/2003 за законосъобразността на сливането по отношение на сливаща се кооперация със седалище в Република България и го обявява служебно.

          (4) При преместване в друга държава членка на европейско кооперативно дружество със седалище в Република България длъжностното лице по регистрацията издава удостоверение по чл. 7, ал. 8 от Регламент (ЕО) № 1435/2003 за законосъобразността на действията по преместване на седалището и го обявява служебно.

          (5) При издаване на удостоверение по ал. 1 - 4 длъжностното лице по регистрацията служебно проверява дали дружеството или кооперацията със седалище в Република България притежава земя.

 

Удостоверение за законосъобразност при преобразуване

     чл. 31г. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Когато са спазени изискванията на глава шестнадесета, раздел V от Търговския закон, както и всички изисквания на закона относно вземането на решението за преобразуване, длъжностното лице по регистрацията издава исканото удостоверение не по-рано от 14 дни след постъпване на искането и го обявява служебно. Длъжностното лице по регистрацията служебно проверява дали преобразуващо се дружество със седалище в Република България притежава земя.

          (2) Предявяването на иск за парично уравняване от съдружник или акционер по чл. 263р от Търговския закон или подаването на уведомление за напускане по чл. 263с от Търговския закон не е пречка за издаване на удостоверението по ал. 1, но длъжностното лице по регистрацията отбелязва в удостоверението съответните обстоятелства.

 

Отказ за издаване на удостоверение

     чл. 31д. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В случай на отказ да се издаде удостоверение по чл. 31в или 31г се прилага чл. 25. Влезлият в сила отказ се обявява.

 

Уведомяване

     чл. 31е. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) В срок до един месец след вписването на европейско дружество и на европейско обединение по икономически интереси Агенцията по вписванията служебно изпраща съобщение за публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз с данни за наименованието, номера, датата и мястото на вписването, седалището и предмета на дейност на европейското дружество, съответно на европейското обединение по икономически интереси. Такова съобщение се изпраща и при заличаване на европейското дружество и на европейското обединение по икономически интереси от търговския регистър.

          (2) Незабавно след вписване на преобразуване по чл. 265м от Търговския закон Агенцията по вписванията уведомява за това регистрите, в които са вписани преобразуващите се дружества със седалище в друга държава членка.

 

Интересно от блога