Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Регистрация на фирма > Приложимо законодателство > Закон за търговския регистър > Глава пета - Финансиране на търговския регистър

Закони

Закон за търговския регистър

Глава пета.
ФИНАНСИРАНЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Принцип на самофинансиране

 

     чл. 38. (1) Финансирането на дейностите по водене, съхраняване и развитие на търговския регистър се осигурява от таксите по този закон, както и със средства от национални, регионални и международни програми и проекти и международни споразумения.

          (2) Приходите от такси по този закон се използват само за финансиране на воденето, съхраняването и развитието на търговския регистър.

          (3) Когато средствата по ал. 1 не са достатъчни за финансиране на дейностите по водене и съхраняване на търговския регистър, необходимите средства се осигуряват чрез субсидия от бюджета на Министерството на правосъдието.

          (4) Превишаването на приходите от таксите по този закон над разходите за финансиране на дейностите по водене и съхраняване на търговския регистър е основание за намаляване размера на таксите за следващата финансова година.

 

Развитие на регистъра

     чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Двадесет и пет на сто от събраните по този закон такси, глоби и имуществени санкции, наложени за нарушения по този закон, постъпват като собствени приходи в бюджета на агенцията.

          (2) Средствата по ал. 1 се разходват само за:

               1. развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от агенцията в размер 90 на сто от средствата по ал. 1 при условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието;

               2. допълнително материално стимулиране към основната заплата на служители от централната администрация на Министерството на правосъдието, пряко ангажирани в подпомагане дейността на търговския регистър, в размер 10 на сто от средствата по ал. 1 при условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието.

 

Интересно от блога