Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Закони

Закон за регистър БУЛСТАТ

В сила от 11.08.2005 г.

Обн. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.42 от 29 Май 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г.

Глава първа - Общи положения

Глава втора - Обхват и съдържание на регистър БУЛСТАТ

Глава трета - Регистрация в регистър БУЛСТАТ

Глава четвърта - Взаимодействие на регистър БУЛСТАТ с други регистри ...

Глава пета - Финансиране на дейностите по водене на регистър БУЛСТАТ

Глава шеста - Административни разпоредби

 

Интересно от блога