Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Закони

Закон за регистър БУЛСТАТ

Глава шеста.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

     чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Който не изпълнява задължението си по чл. 5, ал. 2, се наказва с глоба за физически лица в размер до 200 лв. или имуществена санкция за юридически лица в размер до 500 лв.

 

     чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Който не изпълни в срок задълженията си по чл. 12, се наказва с глоба за физически лица в размер до 700 лв. или имуществена санкция за юридически лица в размер до 1000 лв.

          (2) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 наказанието е в размер от 50 до 3000 лв.

     чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Който не изпълни в срок задълженията си по чл. 15, ал. 2, се наказва с глоба за физически лица в размер до 100 лв. или имуществена санкция за юридически лица в размер до 200 лв.

     чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Който не изпълни в срок задължението си по чл. 17, ал. 5, се наказва с глоба за физически лица в размер до 700 лв. или имуществена санкция за юридически лица в размер до 1000 лв.

     чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Който не изпълни в срок задълженията си по чл. 24, ал. 3 и 6, се наказва с глоба за физически лица в размер от 100 до 1500 лв. или имуществена санкция за юридически лица в размер от 100 до 3000 лв.

     чл. 49. (1) За маловажни случаи на административни нарушения може да бъде наложена глоба на мястото на извършване на нарушението в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за: самоличността на служителя, наложил глобата; самоличността на нарушителя; мястото и времето на нарушението; нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата, и се изпраща за изпълнение.

          (2) На нарушителя се дава препис от фиша, за да заплати глобата доброволно.

          (3) Ако нарушителят оспори нарушението или не заплати доброволно глобата в 7-дневен срок от датата на издаването на фиша, се съставя акт съгласно разпоредбите на раздел II от глава трета на Закона за административните нарушения и наказания.

     чл. 50. Който използва, предостави или разгласи данни в нарушение на чл. 41, ако извършеното не съставлява престъпление, се наказва с глоба до 2000 лв.

     чл. 51. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията или от упълномощени от него длъжностни лица.

          (2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Допълнителни разпоредби

 

     § 1. По смисъла на този закон:

               1. "Икономическа дейност" е всяка дейност, класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности.

               2. "Водене" включва всички дейности по вписванията в регистъра, издаването на справки и удостоверения за вписаните обстоятелства.

               3. "Основната икономическа дейност" на единиците в регистъра се определя съгласно най-ниското ниво на Националната класификация на икономическите дейности, като последователно се прилага избраният критерий при определянето на раздела, групата и класа. Изборът на критерий е в съответствие с наличните данни за единицата, при спазване на следния приоритет:

                    а) най-голям дял в нетния размер на приходите от дейността;

                    б) най-голям размер на брутното производство на стоки и услуги, продукт на съответната дейност;

                    в) най-голям размер на изплатените надници и заплати за дейността;

                    г) най-голям брой заети в дейността.

               4. "Маловажен случай" е закъснение в изпълнението на задълженията до 15 дни.

               5. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.

 

Преходни и заключителни разпоредби

     § 2. Лицата по чл. 3, вписани до влизането в сила на този закон в Единния регистър за идентифициране на стопанските и други субекти, които осъществяват дейност на територията на Република България съгласно Закона за статистиката, се смятат вписани в регистъра по този закон и запазват идентификационния си код.

     § 3. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11, които са регистрирани в Регистъра на осигурителите и не са вписани в регистър БУЛСТАТ, представят необходимите документи за регистрация в службите по вписванията.

     § 4. До приемането на тарифата по чл. 10, ал. 1, т. 4 таксите се събират от Агенцията по вписванията в размерите, определени в Тарифата за таксите, събирани от Националния осигурителен институт по Закона за статистиката, одобрена с Постановление № 253 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2000 г.; изм., бр. 8 от 2001 г., бр. 30 от 2002 г.).

     § 5. Трудовите и служебните правоотношения със служителите, извършващи регистрация, и със служителите, предоставящи информация от регистър БУЛСТАТ, се уреждат съответно при условията на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.

     § 6. Движимото имущество, архивите, базата данни и софтуерните модули, оборудването и другите активи и пасиви, права и задължения на Националния статистически институт, свързани с регистър БУЛСТАТ, се поемат от Агенцията по вписванията.

     § 7. Средствата за заплати, социално осигурителни плащания и издръжка във връзка с § 5 и 6 се прехвърлят от бюджета на Националния статистически институт по бюджета на Министерството на правосъдието.

     § 8. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г.) в чл. 34, ал. 1, изречение второ след думите "актове по прилагането му" се добавя "и по Закона за регистър БУЛСТАТ".

     § 9. В Закона за статистиката (обн., ДВ, бр. 57 от 1999 г.; изм., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 74 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.) се правят следните изменения:

               1. В чл. 13, ал. 1, т. 1 думите "чл. 35, ал. 4 и чл. 42, ал. 3" се заличават.

               2. В чл. 28 ал. 2 се отменя.

               3. В глава седма раздели II и III се отменят.

               4. Член 54 се отменя.

     § 10. (В сила от 12.02.2006 г.) В Данъчния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 103 от 1999 г., бр. 29 от 2000 г. - Решение № 2 на Конституционния съд от 2000 г., изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 45 и 112 от 2002 г., бр. 42, 112 и 114 от 2003 г., бр. 36, 38, 53 и 89 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

               1. В чл. 28:

                    а) в ал. 1:

                         аа) точки 1, 2, 3 и 4 се изменят така:

"1. териториалната данъчна дирекция по регистрация;

               2. данни по чл. 7, ал. 1, т. 1 - 17 и ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ;

               3. датата на данъчна регистрация;

               4. дата на прекратяване на данъчната регистрация, която е датата по чл. 7, ал. 1, т. 4 от Закона за регистър БУЛСТАТ;";

                         бб) точки 5 и 6 се отменят;

                         вв) досегашната т. 7 става т. 5;

                         гг) точки 8 - 13 се отменят;

                         дд) досегашните т. 14 и 15 стават съответно т. 6 и 7;

                    б) алинеи 2 и 3 се изменят така:

"(2) Териториалната данъчна дирекция по регистрация е дирекцията, в чийто териториален обхват попада вписаното седалище на данъчния субект в регистър БУЛСТАТ. Териториалната данъчна дирекция по регистрация за местните физически лица, включително и едноличните търговци, е териториалната данъчна дирекция по постоянен адрес.

          (3) Териториална данъчна дирекция по регистрация за осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социалното осигуряване, е съответната териториална данъчна дирекция, в чийто териториален обхват попада адресът на управление на касата, вписан в регистъра на осигурителните каси на Националния осигурителен институт."

                    в) създава се нова ал. 4:

"(4) Териториална данъчна дирекция по регистрация за:

               1. чуждестранните юридически лица, които са регистрирали търговско представителство в Република България, е териториалната данъчна дирекция, в чийто териториален обхват попада адресът, посочен в Българската търговско-промишлена палата;

               2. чуждестранните лица, които осъществяват стопанска дейност в страната, включително чрез място на стопанска дейност или определена база, или чието ефективно управление е от страната, е териториалната данъчна дирекция по местоизвършване на дейността, съответно на управлението; когато чуждестранното лице осъществява стопанска дейност на територията на страната чрез повече от едно място на стопанска дейност, е териториалната данъчна дирекция по местонахождение на първото възникнало място на стопанска дейност или в някоя от териториалните данъчни дирекции по мястото на извършване на дейността по избор на чуждестранното лице - в случай че възникват едновременно повече от едно място на стопанска дейност; в случай че чуждестранното лице не упражни избор, се смята, че е териториалната данъчна дирекция, която първа извърши процесуално действие по установяване на данъчните му задължения за извършваната дейност чрез място на стопанска дейност;

               3. чуждестранните лица, придобили недвижим имот, които не се включват в т. 1, 2 или 4, е териториалната данъчна дирекция по местонахождението на първия придобит имот;

               4. чуждестранните юридически лица, за които е възникнало право или задължение за регистрация по материален данъчен закон, които не разполагат с обект на територията на страната, е Териториалната данъчна дирекция - София."

                    г) алинея 5 се изменя така:

"(5) Главният данъчен директор със заповед определя териториална данъчна дирекция по ал. 1, т. 1 за данъчни субекти, за които не може да се установи териториална данъчна дирекция по регистрация или попадат в териториалния обхват на повече от една териториална данъчна дирекция. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник".";

                    д) създава се ал. 6:

"(6) Главният данъчен директор може да изисква декларирането и предоставянето и на други данни, необходими за данъчния контрол.";

                    е) досегашната ал. 4 става ал. 7 и се изменя така:

"(7) Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки уведомяват в 7-дневен срок данъчната дирекция по регистрация на данъчните субекти по чл. 29, ал. 4 за откритите или закритите от тях банкови сметки.";

                    ж) създава се ал. 8:

"(8) Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки предоставят информация за откритите и закритите банкови сметки на данъчните субекти, непосочени в ал. 7, при мотивирано искане от териториалния данъчен директор. Информацията се предоставя в 7-дневен срок от получаване на искането."

               2. В чл. 29:

                    а) в ал. 1 думата "въвеждат" се заменя с "вписват";

                    б) в ал. 2:

                         аа) в изречение първо думите "за местните и чуждестранните физически лица, с изключение на лицата по ал. 3" се заменят със "за местните физически лица";

                         бб) изречение второ се заличава;

                    в) алинеи 3 и 4 се изменят така:

"(3) Данните за чуждестранните физически лица, с изключение на чуждестранните физически лица, вписани в регистър БУЛСТАТ, се вписват в данъчния регистър с подаване на данъчна декларация по реда и в сроковете, установени в съответния данъчен закон.

          (4) Данните за данъчните субекти, с изключение на лицата по ал. 2 и 3, се вписват:

               1. служебно по данни от регистър БУЛСТАТ и по данни, получени от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки за открити и закрити банкови сметки;

               2. въз основа на декларация по утвърден образец, която се подава от лицето в срокове и по ред, определени със заповед на главния данъчен директор, която се обнародва в "Държавен вестник".";

                    г) алинеи 5 и 6 се отменят.

               3. Член 30 се отменя.

               4. В чл. 31:

                    а) заглавието се изменя така: "Задължение за посочване на кода по БУЛСТАТ";

                    б) думите "(данъчния си номер)" се заличават.

               5. Член 32 се изменя така:

 

"Данъчен адрес

     чл. 32. (1) Данъчен адрес на местните физически лица е постоянният им адрес.

          (2) Данъчен адрес на чуждестранните юридически лица, които са регистрирали търговско представителство в Република България, е адресът на управление, вписан в Българската търговско-промишлена палата.

          (3) Данъчен адрес на чуждестранните лица, които осъществяват стопанска дейност в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база, или чието ефективно управление е от страната, е адресът на местоизвършване на дейността, съответно на управлението, вписан в регистър БУЛСТАТ. Ако лицата не са изпълнили задължението си по Закона за регистър БУЛСТАТ, за данъчен адрес се смята адресът, подлежащ на вписване в регистъра.

          (4) Данъчен адрес на чуждестранните лица, придобили недвижим имот и непопадащи в ал. 2 и 3, е адресът по местонахождение на имота, вписан в регистър БУЛСТАТ. Ако лицата не са изпълнили задължението си за регистрация по Закона за регистър БУЛСТАТ, за данъчен адрес се смята адресът, подлежащ на вписване в регистъра.

          (5) Данъчен адрес на осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, е адресът на управление на касата, вписан в регистъра на осигурителните каси на Националния осигурителен институт.

          (6) Данъчен адрес на лицата по чл. 29, ал. 4, извън лицата по ал. 2 - 5, е седалището и адресът на управление, вписан в регистър БУЛСТАТ. Ако лицата не са изпълнили задължението си за регистрация по Закона за регистър БУЛСТАТ, за данъчен адрес се смята адресът, подлежащ на вписване в регистъра."

               6. В чл. 33:

                    а) алинея 1 се изменя така:

"(1) При всяка промяна на данните в декларацията по чл. 29, ал. 4, т. 2 регистрираното лице е длъжно в 14-дневен срок да уведоми писмено териториалната данъчна дирекция по регистрация. Срокът не се прилага в случаите на промяна на данъчен адрес.";

                    б) в ал. 2 думите "образец, утвърден от главния данъчен директор" се заменят с "чл. 29, ал. 4, т. 2";

                    в) алинея 3 се отменя.

               7. В чл. 47:

                    а) създават се нови ал. 3 и 4:

"(3) Връчването на съобщения на данъчните субекти се извършва на данъчния им адрес. Данъчните субекти, с изключение на физическите лица, са длъжни да осигуряват на данъчния адрес лице за получаване на данъчни съобщения. Лицата за получаване на данъчни съобщения се декларират в декларацията по чл. 29, ал. 4, т. 2.

          (4) На данъчните субекти по чл. 29, ал. 4 съобщения се връчват в работен ден от 9 до 17 часа.";

                    б) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 5 и 6;

                    в) създава се ал. 7:

"(7) Съобщенията за физически лица могат да се връчват или изпращат и по местоработата им."

               8. В чл. 50, ал. 1, т. 2 думите "по чл. 29, ал. 3" се заменят със "за регистрация по Закона за регистър БУЛСТАТ".

               9. В чл. 122, т. 1 думите "(данъчен номер)" се заличават.

               10. В чл. 162, ал. 1, т. 4 думите "данъчния номер" се заличават.

               11. В чл. 206, ал. 9, т. 3 думите "данъчният номер" се заменят с "кодът по БУЛСТАТ".

               12. В чл. 210, ал. 9 думите "данъчният му номер" се заменят с "кодът му по БУЛСТАТ".

               13. В чл. 213, ал. 2 и ал. 3, т. 1 думите "данъчен номер" се заличават.

               14. Член 252 се изменя така:

"Чл. 252. Данъчен субект, който не изпълни задължението си по чл. 33 в законоустановения срок, се наказва с глоба за физически лица или имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер от 20 до 1000 лв. При повторно извършване на нарушението наказанието е глоба за физически лица или имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер от 40 до 2000 лв."

               15. В § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба:

                    а) в буква "а" думите "чл. 28, ал. 1, т. 6, 7, 9, 10 и 11" се заменят с "чл. 28, ал. 1, т. 5, както и данните от декларацията по чл. 29, ал. 4, т. 2, които попадат в обхвата на букви "б" - "д";

                    б) буква "е" се отменя.

               16. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.

     § 11. (В сила от 12.02.2006 г.) В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., бр. 55 от 2000 г. - Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г., изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.) се правят следните изменения:

               1. В чл. 169а, ал. 2, т. 1 думите "БУЛСТАТ и данъчния номер" се заменят с "и кода по БУЛСТАТ".

               2. В чл. 237, т. 1 и чл. 305, т. 1 думите "БУЛСТАТ" и "данъчния номер и БУЛСТАТ" се заменят с "и кода по БУЛСТАТ".

     § 12. (В сила от 12.02.2006 г.) В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г.) се правят следните изменения:

               1. В чл. 88, ал. 2, т. 1 думите "номер по БУЛСТАТ и данъчен номер на страните по договора; ЕГН, ако страната е самоосигуряващо се лице;" се заменят с "и код по БУЛСТАТ на страните".

               2. В чл. 95, ал. 2, т. 1 думите "код по БУЛСТАТ и данъчен номер - за юридическите лица" се заменят с "и код по БУЛСТАТ".

     § 13. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 56 от 2002 г.; изм., бр. 119 и 120 от 2002 г., бр. 39 от 2004 г., бр. 28 от 2005 г.) в чл. 61, ал. 1 се правят следните изменения:

               1. В т. 1, буква "д" думите "и данъчен номер" се заличават.

               2. В т. 2:

                    а) в буква "з" думите "данъчен номер" се заличават;

                    б) в буква "и" думите "и данъчен номер"се заличават.

     § 14. (В сила от 10.05.2005 г.) В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г.) в чл. 58в ал. 2 се отменя.

     § 15. Този закон влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:

               1. член 7, ал. 1, т. 18, чл. 10, ал. 1, т. 2 и § 10, 11 и 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила 9 месеца след обнародването на закона в "Държавен вестник", и

               2. параграф 14 от преходните и заключителните разпоредби, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

-------------------------

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 27 април 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Преходни и заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

          (ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

     § 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

 

Преходни и заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

          (ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

     § 56. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

 

Преходни и заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

          (ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 30.08.2007 Г.)

     § 39. Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

          (ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

     § 51. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г. с изключение на § 10, 11 и 14, които влизат в сила от 1 януари 2009 г.

Релевантни актове от Европейското законодателство

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 696/93 НА СЪВЕТА от 15 март 1993 година относно статистическите отчетни единици за наблюдението и анализа на производствената система в Общността

 

Интересно от блога