Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Регистрация на фирма > Приложимо законодателство > Закон за регистър БУЛСТАТ > Глава четвърта - Взаимодействие на регистър БУЛСТАТ с други регистри ...

Закони

Закон за регистър БУЛСТАТ

Глава четвърта.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ С ДРУГИ РЕГИСТРИ, ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ

 

Раздел I.
Взаимодействие с регистрите за вписванията, водени от окръжните съдилища

     чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Окръжните съдилища предоставят безплатно на службите по вписванията заверен препис на съдебните решения за образуване, промяна на обстоятелствата и заличаване на юридическите лица, които не са търговци.

 

          (2) Заверените преписи на съдебните решения по ал. 1 се предоставят на службите по вписванията в едноседмичен срок след постановяването им.

          (3) Окръжните съдилища осигуряват безплатен достъп до регистрите за вписванията и фирмените дела, образувани от окръжните съдилища, на упълномощени служители от службите по вписванията.

          (4) Редът за предоставянето на достъпа по ал. 3 и на съдебните решения по ал. 1 се определя с наредба, издадена от министъра на правосъдието.

     чл. 28. (1) Службите по вписванията предоставят на окръжните съдилища информация за определените, променените и анулираните ЕИК и справка за открити несъответствия в данните.

          (2) Агенцията по вписванията осигурява безплатен достъп на органите на съдебната власт до националната база данни за информацията по чл. 8, ал. 1.

          (3) Службите по вписванията и окръжните съдилища обменят данни по електронен път по ред, определен с наредбата по чл. 27, ал. 4.

 

Раздел II.
Взаимодействие с други регистри и информационни системи

     чл. 29. (1) Националните и ведомствените регистри и информационни системи, поддържащи информация за лицата по чл. 3, осигуряват безплатен достъп на регистър БУЛСТАТ до данните по чл. 7, вписани в тези регистри и информационни системи.

 

          (2) За осъществяване на функциите си регистър БУЛСТАТ има безплатен достъп до следните регистри и ведомствени информационни системи:

               1. автоматизираните информационни фондове на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН);

               2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) Национален автоматизиран информационен фонд за българските лични документи - "Национален регистър на българските лични документи";

               3. регистъра на осигурителите;

               4. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г.) регионалните регистри и националния регистър на обучаваните и обучените чираци, калфи и майстори, на обучаващите ги майстори, както и на майсторите и калфите, работещи в предприятия, организирани по занаятчийски начин;

               5. регистъра на земеделските производители;

               6. други регистри и информационни системи, съдържащи данни, които не са класифицирана информация за лицата, вписвани в регистър БУЛСТАТ.

          (3) Редът и начинът на взаимодействие между регистрите и информационните системи по ал. 2 се определят с наредба, приета от Министерския съвет.

     чл. 30. Необходимите за регистър БУЛСТАТ национални класификатори и номенклатури, както и техните изменения се предоставят безплатно в структуриран електронен вид на Агенцията по вписванията от институциите, отговорни за тяхното поддържане.

     чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) Министерството на вътрешните работи предоставя безплатно от Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи - "Национален регистър на българските лични документи" данни за валидните и невалидните български лични документи на физическите лица.

          (2) При искане от службите по вписванията Министерството на вътрешните работи предоставя безплатно информация за постоянния адрес на физическите лица, вписани в регистър БУЛСТАТ.

          (3) Агенцията по вписванията предоставя безплатно информация на Министерството на вътрешните работи от регистър БУЛСТАТ за нуждите на автоматизираните информационни системи, поддържани от министерството.

     чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Агенцията по вписванията осигурява автоматизирано подаване на информация за вписване в регистър БУЛСТАТ на данни към информационната система на Националната агенция за приходите, както и информацията за несъответствията по чл. 14, ал. 2.

          (2) Агенцията по вписванията осигурява автоматизирано подаване на информация за вписаните в регистър БУЛСТАТ данни за нуждите на информационната система на митническата администрация.

          (3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Агенцията по вписванията предоставя информация от специалния регистър по чл. 2, ал. 2 на специализирана подсистема на Министерството на финансите, която осигурява необходимите данни на Националната агенция за приходите и на митническата администрация.

          (4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Службите по вписванията предоставят на Националната агенция за приходите копия от документите по чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2 и от заявлението по чл. 11.

          (5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При открити несъответствия в данните, вписани в регистър БУЛСТАТ, Националната агенция за приходите уведомява службите по вписванията.

          (6) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Службите по вписванията и териториалните дирекции на Националната агенция за приходите обменят данни по електронен път по ред, определен с наредбата по чл. 27, ал. 4.

     чл. 33. (1) Агенцията по вписванията осигурява автоматизирано подаване на информация за вписаните в регистър БУЛСТАТ данни на Националния осигурителен институт.

          (2) Агенцията по вписванията осигурява информация от специалния регистър по чл. 2, ал. 2 на специализирана подсистема на Националния осигурителен институт за данните по чл. 7, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 15.

          (3) Националният осигурителен институт предоставя безплатно на Агенцията по вписванията информация за прекратяването и възобновяването на дейността на лицата по чл. 3, т. 9 - 11.

          (4) При открити несъответствия в данните, вписани в регистър БУЛСТАТ, Националният осигурителен институт уведомява службите по вписванията.

          (5) Агенцията по вписванията и Националният осигурителен институт обменят данни по електронен път по ред, определен с наредбата по чл. 27, ал. 4.

     чл. 34. (1) Агенцията по вписванията осигурява автоматизирано подаване на информация на вписаните в регистър БУЛСТАТ данни на Националния статистически институт.

          (2) Агенцията по вписванията осигурява информация от специалния регистър по чл. 2, ал. 2 на специализирана подсистема на Националния статистически институт.

          (3) Агенцията по вписванията и Националният статистически институт обменят данни по електронен път по ред, определен с наредбата по чл. 27, ал. 4.

     чл. 35. Централният депозитар предоставя на Агенцията по вписванията информация за промяна на обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 17, буква "б".

 

Раздел III.
Достъп до Националната база данни на регистър БУЛСТАТ

     чл. 36. (1) Всеки може да иска справки или издаване на удостоверения за вписани в регистъра обстоятелства по чл. 8, ал. 1 и 3 срещу заплащане на държавна такса, определена с тарифа по чл. 10, ал. 1, т. 4.

 

          (2) Справките и удостоверенията по ал. 1 са безплатни за органите на държавната власт, на органите на местното самоуправление и на съдебната власт и се издават след искане, направено писмено или по електронен път.

          (3) Всяко лице, регистрирано по чл. 3, може да получи безплатно справка за вписаните за него обстоятелства в регистъра.

     чл. 37. (1) Агенцията по вписванията осигурява безплатен достъп до публичната информация в регистър БУЛСТАТ на органите на централната и териториалната администрация. Достъпът се осигурява до Националната база данни на регистър БУЛСТАТ.

          (2) Достъпът по ал. 1 се осъществява чрез:

               1. справки в Националната база данни по Интернет;

               2. стандартни изходни файлове по електронна поща или друг технически носител;

               3. автоматизирано подаване на данни на вписаните в регистър БУЛСТАТ данни, както и информацията за несъответствията по чл. 14, ал. 2.

     чл. 38. Орган, който поддържа определен в нормативен акт регистър, включващ лица по чл. 3, има право да получи безплатен достъп до публичната информация по чл. 7 от Националната база данни, отнасяща се до тези субекти.

     чл. 39. Достъпът до специалния регистър по чл. 2, ал. 2 и редът за предоставянето на информация от нея на други регистри и информационни системи се извършват по реда на Закона за защита на класифицираната информация и на нормативните актове по прилагането му.

     чл. 40. (1) Данните по чл. 7, ал. 1, т. 18 се предоставят на Националния статистически институт.

          (2) Извън случаите по ал. 1 данните по чл. 7, ал. 1, т. 18 се предоставят след писмено съгласие на лицата по чл. 3.

     чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Агенцията по вписванията, Националният статистически институт, Националният осигурителен институт, Агенция "Митници" и Централното управление на Национална агенция за приходите са длъжни да осигурят ползване на данните по чл. 7, ал. 1, т. 18 само за целите на закона и предотвратяване на злоупотребата с тях, като предприемат необходимите организационни и технически мерки и допускат до работа с такива данни само лица, подписали клетвена декларация за опазване на тайната.

          (2) Лицата, които имат достъп до информацията по чл. 8, ал. 2, са длъжни да пазят тайна и да не я използват за други цели, освен за прякото изпълнение на служебните им задължения.

 

Интересно от блога