Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Регистрация на фирма > Приложимо законодателство > Закон за регистър БУЛСТАТ > Глава втора - Обхват и съдържание на регистър БУЛСТАТ

Закони

Закон за регистър БУЛСТАТ

Глава втора.
ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

 

 

Раздел I.
Обхват

     чл. 3. (1) В регистър БУЛСТАТ се вписват:

 

               1. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) юридическите лица, които не са търговци;

               2. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)

               3. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) клоновете на чуждестранни лица, които не са търговци;

               4. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) търговските представителства на чуждестранни лица по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите;

               5. чуждестранни юридически лица:

                    а) които осъществяват стопанска дейност в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или

                    б) чието ефективно управление е на територията на страната, или

                    в) които притежават недвижимо имущество в страната;

               6. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г.) неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите, включително тези, организирани по занаятчийски начин и осигурителни каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване;

               7. други лица извън посочените в т. 1 - 6, които са осигурители и не са физически лица;

               8. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) клоновете и поделенията на лицата по т. 1, 5 и 7, както и клоновете на вписаните в търговския регистър търговци;

               9. физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност;

               10. чуждестранните физически лица, които не притежават единен граждански номер или личен номер на чужденец и:

                    а) извършват търговска дейност или оказват независими лични услуги в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или

                    б) притежават недвижимо имущество в страната, или

                    в) са осигурители;

               11. други физически лица - осигурители.

          (2) В регистър БУЛСТАТ могат да се регистрират и чуждестранни лица, които подлежат на специална регистрация по силата на материален данъчен закон, включително и когато са освободени от данък съгласно влязъл в сила международен договор, по който Република България е страна.

          (3) В специалния регистър по чл. 2, ал. 2 се вписват само тези поделения по ал. 1, т. 8, които са разпоредители с бюджетни кредити или осигурители.

          (4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Чуждестранните лица от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяващи стопанска дейност в страната единствено при условията на свободно предоставяне на услуги, не се вписват в регистър БУЛСТАТ.

 

Раздел II.
Единен идентификационен код

     чл. 4. (1) Агенцията по вписванията определя уникален единен идентификационен код (ЕИК), задължителен за лицата по чл. 3, наречен по-нататък "код по БУЛСТАТ".

 

          (2) Кодът по БУЛСТАТ се определя при вписването на лицата в регистъра и при промяна на статута или юридическото лице на субектите по чл. 3, ал. 1, т. 8.

     чл. 5. (1) Всички предвидени в нормативен акт регистри и информационни системи в Република България, които съдържат данни за лицата по чл. 3, вписани в регистър БУЛСТАТ, идентифицират тези субекти с кода по БУЛСТАТ.

          (2) Субектите по чл. 3 посочват задължително кода по БУЛСТАТ в документите, с които участват в документооборота.

          (3) В документите, издавани от органите на държавната власт, на местното самоуправление и на съдебната власт, се посочва задължително кодът по БУЛСТАТ на лицата по чл. 3.

          (4) Кодът по БУЛСТАТ се удостоверява с карта за идентификация, а до издаването й - с регистрационно удостоверение в срока на валидност по чл. 17, ал. 3 и 4, издадени от Агенцията по вписванията.

     чл. 6. (1) Кодът по БУЛСТАТ на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 7 и 10 и ал. 2 е 9-значен.

          (2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Кодът по БУЛСТАТ на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 8 е 13-значен, като първите 9 цифри са кодът на юридическото лице.

          (3) Кодът по БУЛСТАТ на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ).

 

Раздел III.
Съдържание на регистъра

     чл. 7. (1) За лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 8 в регистър БУЛСТАТ се вписват следните данни и обстоятелства:

 

               1. ЕИК (код по БУЛСТАТ);

               2. актове за създаване/възникване, промяна, закриване/заличаване;

               3. дата на регистрация в БУЛСТАТ;

               4. дата на прекратяване на регистрацията;

               5. правноорганизационна форма;

               6. пълно и кратко наименование;

               7. седалище и адрес на управление;

               8. адрес за кореспонденция на територията на страната с всички държавни институции, както и телефон, факс, електронен адрес;

               9. адрес на местоизвършване на дейността или на имота;

               10. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г.) предмет на дейност/основна икономическа дейност или занаяти по Закона за занаятите;

               11. срок на съществуване;

               12. състояние;

               13. капитал;

               14. разпределение на капитала;

               15. правоприемство;

               16. органи на управление и представителство:

                    а) управляващ и/или представляващ - имена, гражданство, ЕГН, ЛНЧ или друг идентификационен номер за чуждестранно лице, начин на представляване, длъжност на управляващия - за субектите по чл. 2, ал. 2;

                    б) вид и състав на колективния орган на управление;

               17. съдружници и/или акционери:

                    а) съдружници - ЕГН/ЕИК, имена/наименование, гражданство/държава и процентно участие в собствеността;

                    б) акционери - държавното и общинското акционерно участие и за лицата с над 10 на сто участие в капитала - ЕГН/ЕИК, имена/наименование, гражданство/държава;

               18. (В сила от 12.02.2006 г.) данни, необходими за Регистъра на статистическите единици, определени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията по предложение на председателя на Националния статистически институт.

          (2) За лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 - 11 в регистър БУЛСТАТ се вписват следните данни и обстоятелства:

               1. ЕИК (код по БУЛСТАТ);

               2. данни за лицето - дата на раждане за чуждестранните физически лица, гражданство, имена, документ за самоличност;

               3. основание за вписване;

               4. адреси за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес:

                    а) за българските граждани и чуждестранните лица, постоянно пребиваващи в страната - постоянен и настоящ адрес;

                    б) за чуждестранните физически лица - адрес за кореспонденция на територията на страната с всички държавни институции;

               5. адрес на местоизвършване на дейността или на имота;

               6. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г.) упражнявани дейности/професии или занаяти по Закона за занаятите;

               7. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г.) документи, удостоверяващи извършването на определена дейност или придобиването на званието майстор или калфа по Закона за занаятите;

               8. дата на започване, спиране, възобновяване на дейността.

          (3) В регистър БУЛСТАТ се поддържа и съхранява информация за настъпилите промени в данните и обстоятелствата по ал. 1 и 2.

          (4) Данните по ал. 1, т. 5 - 9 и по ал. 2, т. 2, 4 и 5 се вписват на български език и с латински букви съгласно правилата за транслитерация.

     чл. 8. (1) Информацията в регистър БУЛСТАТ е публична в частта й, въведена от представените документи за данните по чл. 7, ал. 1, т. 1 - 17 и ал. 2.

          (2) Информацията в регистър БУЛСТАТ, въведена от представените документи за данните по чл. 7, ал. 1, т. 18, се предоставя единствено на лицата и по реда на чл. 40.

          (3) Информацията за субектите по чл. 2, ал. 2 е публична, когато е само за едно лице в частта, въведена от представените документи за данните по чл. 7, ал. 1, т. 3 - 17, а по чл. 7, ал. 1, т. 2 - когато актът не съдържа информация, определена като класифицирана информация.

 

Интересно от блога