Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Закони

Закон за регистър БУЛСТАТ

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

     чл. 1. С този закон се уреждат редът и начинът за единна регистрация в регистър БУЛСТАТ и за връзките на регистър БУЛСТАТ с други регистри и информационни системи.

 

     чл. 2. (1) Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието води и поддържа регистър БУЛСТАТ като единен национален административен регистър и осъществява дейности по вписванията в него, както и издаването на справки и удостоверения за вписаните обстоятелства.

          (2) Агенцията по вписванията води и поддържа специален регистър по Закона за защита на класифицираната информация на регистър БУЛСТАТ за регистрация на субекти, чиито данни съдържат класифицирана информация.

          (3) Информацията в регистър БУЛСТАТ се съхранява в единна информационна система, която поддържа национална база данни.

 

Интересно от блога