Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Регистрация на фирма > Приложимо законодателство > Закон за регистър БУЛСТАТ > Глава трета - Регистрация в регистър БУЛСТАТ

Закони

Закон за регистър БУЛСТАТ

Глава трета.
РЕГИСТРАЦИЯ В РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

     чл. 9. (1) Регистрацията се извършва в службите по вписванията на Агенцията по вписванията, намиращи се в седалищата на окръжните съдилища. Службите по вписванията изпълняват функциите си по този закон на територията на съдебния район на съответния окръжен съд.

 

          (2) Вписванията на съдебно регистрираните лица по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 3 и 8 се извършват в службите по вписванията по мястото на съдебната им регистрация.

          (3) Вписванията на неподлежащите на съдебна регистрация лица по чл. 3, ал. 1, т. 1, 7 и 8 се извършват в службите по вписванията по седалището им.

          (4) Вписванията на неперсонифицираните дружества по чл. 3, ал. 1, т. 6 се извършват в службите по вписванията по седалището им. Седалището на лицата се доказва с нотариално заверен препис от дружествения договор. Когато в дружествения договор не е посочено седалище, за такова се приема постоянният адрес или адресът на управление на първия посочен в дружествения договор съдружник.

          (5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Вписванията за осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, се извършват в службите по вписванията по адреса на управление на касата, вписан в регистъра на осигурителните каси на Националната агенция за приходите.

          (6) Вписванията за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 4 се извършват в службите по вписванията по адреса на управление, вписан в Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

          (7) Регистрацията на чуждестранните лица:

               1. осъществяващи стопанска дейност в страната, включително чрез място на стопанска дейност или определена база, или чието ефективно управление е на територията на Република България, се извършва в службата по вписванията по местоизвършване на дейността, съответно на управлението;

               2. осъществяващи стопанска дейност в страната чрез повече от едно място на стопанска дейност, се извършва в службата по вписванията по местонахождението на първото възникнало място на стопанска дейност или в някоя от службите по вписванията по мястото на извършване на дейността по избор на чуждестранното лице, в случай че възникват едновременно повече от едно място на стопанска дейност; в случай че чуждестранното лице не упражни избор, се смята, че регистрацията е извършена в службата по вписванията, която първа извърши действие по вписване в регистър БУЛСТАТ;

               3. придобили недвижим имот, които не се включват в случаите по т. 1 и 2, се извършва от службата по вписванията по местонахождението на имота; в случай че едновременно се придобие повече от един имот, регистрацията се извършва в една от службите по вписванията по местонахождението на имота по избор на чуждестранното лице; в случай че чуждестранното лице не упражни избор, регистрацията се извършва от службата по вписванията по първия придобит имот.

          (8) В Агенцията по вписванията се вписват:

               1. субектите, вписвани в специалния регистър по чл. 2, ал. 2;

               2. лицата, за които е възникнало задължение за регистрация и за които не може да се установи мястото за регистрация съгласно ал. 2 - 7.

          (9) Регистрацията на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 се извършва в службата по вписванията:

               1. по постоянния адрес - за българските граждани и чуждестранните лица, постоянно пребиваващи в страната;

               2. по адреса за кореспонденция на територията на страната - за чуждестранните физически лица.

     чл. 10. (1) За регистрация в регистър БУЛСТАТ лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 8 и ал. 2 съобразно своя статут представят:

               1. препис от съдебно решение или друг документ, както следва:

                    а) юридическите лица - акт за създаването им и акт, определящ лицето, което ги управлява и/или представлява;

                    б) (изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) търговските представителства на чуждестранни лица по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите - документ за регистрация в БТПП;

                    в) чуждестранните юридически лица по чл. 3, ал. 1, т. 5 - документ, удостоверяващ извършването на дейност на територията на Република България; легализиран документ, удостоверяващ възникването на чуждестранните юридически лица в съответната страна;

                    г) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) неперсонифицираните дружества по Закона за задълженията и договорите и осигурителните каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване - дружествения договор, съответно удостоверението за вписване в Националната агенция за приходите;

                    д) клоновете и поделенията по чл. 3, ал. 1, т. 8 - акт, удостоверяващ създаването им и определящ лицето, което ги управлява и/или представлява;

                    е) други лица извън посочените в букви "а" - "д", които са осигурители - документи за легитимация и/или доказващи извършването на определена дейност, когато такива се изискват от закона;

               2. (В сила от 12.02.2006 г.) заявление за данните по чл. 7, ал. 1, т. 8, 9, 10, 14, 15, 17 и 18 по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията;

               3. издадените карти за идентификация при вписване на закриване/заличаване или промяна на обстоятелствата;

               4. документ за платена държавна такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет;

               5. регистрационен въпросник и/или регистрационна справка за данните по чл. 7, ал. 1 и 4 - за субектите, вписвани в специалния регистър.

          (2) Когато за субектите по чл. 2, ал. 2 административният акт за създаването или промяната съдържа класифицирана информация, която не може да бъде предоставена на Агенцията по вписванията, данните се вписват въз основа на декларация от управляващия, съответно представителя или от изрично упълномощеното лице.

     чл. 11. Регистрацията на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 - 11 се извършва въз основа на заявление, подадено от лицето или негов упълномощен представител.

     чл. 12. (1) В 7-дневен срок от възникване на задължението за вписване на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 8 в регистър БУЛСТАТ управляващият, съответно представителят или изрично упълномощеното лице представя акта за възникване и документите по чл. 10 в службата по вписванията. За съдебно регистрираните лица срокът започва да тече от получаването на съдебното решение.

          (2) В 7-дневен срок от започване на дейността, съответно от наемането на физически лица, закупуването на имота или промяната в обстоятелствата по чл. 7, ал. 2, лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 - 11 подават заявление за регистрация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, в съответната служба по вписванията.

          (3) В 30-дневен срок от влизането в сила на акта за създаване/възникване, промяна или закриване/заличаване на субектите по чл. 2, ал. 2 управляващият, съответно представителят или изрично упълномощеното лице представя акта и документите по чл. 25, ал. 3 и чл. 10 в Агенцията по вписванията.

          (4) При всяка промяна на данните, които се съдържат в документите по чл. 10, ал. 1, т. 1 и заявлението по чл. 10, ал. 1, т. 2, управляващият, съответно представителят или изрично упълномощеното лице е задължено в 7-дневен срок да извърши вписване на промените в съответната служба по вписванията.

          (5) Данните за промяна на процентното участие в собствеността на отделните акционери се декларират в заявлението по чл. 10, ал. 1, т. 2 само ако промяната надвишава 10 на сто от капитала на дружеството.

     чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Физическите лица, независимо от различните основания за вписване, могат да имат само една регистрация.

     чл. 14. (1) При вписването в регистър БУЛСТАТ се извършва проверка за съответствие между данните в представените документи и в Националната база данни на регистър БУЛСТАТ и в други регистри и информационни системи, до които има достъп регистър БУЛСТАТ.

          (2) За установени несъответствия при проверката с документите по чл. 10, ал. 1 и заявлението по чл. 11 се изготвя справка по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията. Службите по вписванията предоставят справката на органа, издал акта, и на управляващия, съответно представителя или изрично упълномощеното лице.

     чл. 15. (1) При установяване на непълни и/или неточни данни в документите по чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2 и заявлението по чл. 11 на вече вписано лице служител на службата по вписванията, упълномощен от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, уведомява писмено лицето по чл. 3 чрез управляващия, съответно представителя или изрично упълномощеното лице.

          (2) Управляващият, съответно представителят или изрично упълномощеното лице е длъжно да представи документ с допълнените или поправените данни по чл. 10, ал. 1, т. 2 в 7-дневен срок, а по чл. 10, ал. 1, т. 1 - в едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1.

     чл. 16. В службите по вписванията се поддържа досие за всяко вписано лице по чл. 3, в което се съхраняват копия на представените документи по чл. 10, ал. 1, т. 1 - 3 или на заявлението по чл. 11.

     чл. 17. (1) При вписването в регистъра на лицата по чл. 3 и на промяна на обстоятелства по чл. 19, ал. 1, т. 2, 4 и 5 и ал. 2 се издава регистрационно удостоверение за кода по БУЛСТАТ по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията. В регистрационното удостоверение се отбелязват установените несъответствия по реда на чл. 14.

          (2) Регистрационно удостоверение при промяна на обстоятелствата се издава само когато всички издадени карти за идентификация са върнати или обявени за издирване.

          (3) Регистрационното удостоверение на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 - 11 и ал. 2 е валидно до промяна на обстоятелството, включено в удостоверението.

          (4) Регистрационното удостоверение на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 8 има едномесечен срок на валидност.

          (5) До 5 дни след изтичане на срока по ал. 4 управляващият, съответно представителят или изрично упълномощеното лице на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 8 е длъжно да върне регистрационното удостоверение в службата по вписванията, за да получи карта за идентификация.

     чл. 18. (1) Картата за идентификация на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 8 и ал. 2 се издава на управляващия, съответно на представителя. При повече от един управляващ, съответно представител, при поискване се издава карта за идентификация на всеки от тях.

          (2) В случаите по чл. 14 и 15 карта за идентификация не се издава, а срокът на регистрационното удостоверение се удължава до отстраняване на несъответствията.

          (3) Карта за идентификация на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 - 11 се издава само по тяхно искане.

          (4) При вписване в регистър БУЛСТАТ на промяна на обстоятелство по чл. 19, ал. 1, т. 2, 4 и 5 и ал. 2 се издава ново регистрационно удостоверение и съответно нова карта за идентификация.

     чл. 19. (1) Картата за идентификация се издава по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, и съдържа следните данни за лицата по чл. 3:

               1. дата на регистрация в БУЛСТАТ;

               2. ЕИК (код по БУЛСТАТ);

               3. документ за създаване или промяна;

               4. пълно наименование/имена;

               5. седалище и адрес на управление/постоянен адрес;

               6. номер на картата за идентификация;

               7. дата на издаване на картата.

          (2) Освен данните по ал. 1 картата за идентификация съдържа и:

               1. за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 8 и ал. 2 - управляващ или представляващ;

               2. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) за клон или поделение - наименованието на юридическото лице;

               3. за кметство - наименованието на общината, към която принадлежи;

               4. за търговско представителство - наименованието на чуждестранното лице, открило представителството.

          (3) За субектите, вписвани в специалния регистър по чл. 2, ал. 2:

               1. в полето за документ за създаване/промяна не се вписва номерът на документа, когато съдържащата се в него информация е определена като класифицирана информация;

               2. в полето за управляващ в картата за идентификация се вписва само длъжността на управляващия.

          (4) Картите по ал. 1, неполучени от лицата в срок една година от издаването им, се унищожават по ред, определен от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.

     чл. 20. (1) По искане на управляващия, съответно на представителя или на изрично упълномощеното лице, се издава карта за идентификация с монтиран микропроцесорен чип, който съдържа данните, вписани в регистъра в електронен вид.

          (2) Картите по ал. 1 се издават в 14-дневен срок от поискването и се получават само от титуляря на картата за идентификация.

     чл. 21. (1) Агенцията по вписванията обявява за невалидни невърнатите карти за идентификация на прекратените субекти и картите с промяна на обстоятелствата, вписани в тях.

          (2) Номерата на картите по ал. 1 се публикуват в Интернет страницата на Агенцията по вписванията.

          (3) Картите по чл. 10, ал. 1, т. 3, които съдържат променени обстоятелства, се унищожават със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.

     чл. 22. (1) При изгубване на картата за идентификация управляващият, съответно представителят или изрично упълномощеното лице, уведомява службата по вписванията, съответно Агенцията по вписванията, за субектите по чл. 2, ал. 2, за да му бъде издаден дубликат.

          (2) Картите по ал. 1 се обявяват за издирване и се публикуват в Интернет страницата на Агенцията по вписванията. По искане на управляващия, съответно на представителя или на изрично упълномощеното лице, Агенцията по вписванията обявява невалидността на изгубената карта за идентификация в "Държавен вестник". Таксата за обнародване на обявлението се заплаща от лицето, направило искането.

          (3) Службата по вписванията издава дубликат на карта за идентификация и заверен препис на изгубено регистрационно удостоверение при депозирано от управляващия, съответно от представителя или от изрично упълномощеното лице, писмено искане, придружено с документ за платена такса.

     чл. 23. (1) При извършено вписване в регистър БУЛСТАТ на субект извън посочените в чл. 3 или при повторно вписване грешното или повторното вписване се заличава със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.

          (2) В случаите по ал. 1 Агенцията по вписванията публикува заличаването на вписването в регистър БУЛСТАТ в Интернет страницата на агенцията.

     чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) В регистър БУЛСТАТ се извършва служебно вписване на данни за лицата по чл. 3 по искане на Националния осигурителен институт или на орган по приходите. Искането трябва да бъде придружено с документ, удостоверяващ задължението за вписването на лицето в регистър БУЛСТАТ.

          (2) Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията за субектите по чл. 2, ал. 2 или упълномощен от него служител на службата по вписванията уведомява писмено задължените лица по чл. 3 за извършеното служебно вписване.

          (3) Управляващите, съответно представителите или изрично упълномощените лица на субектите по чл. 3, са длъжни да се явят в службата по вписванията в 7-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 2.

          (4) В регистър БУЛСТАТ се извършва служебно вписване на обстоятелства за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 8 и 10 въз основа на вписвания в други публични регистри след изтичането на едномесечен срок от задължението за представяне на документите по чл. 10.

          (5) Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията за субектите по чл. 2, ал. 2 или упълномощен от него служител на службата по вписванията уведомява писмено лицата по чл. 3 за извършеното служебно вписване по ал. 4 в случаите на промяна в обстоятелствата, които водят до издаването на нова карта за идентификация.

          (6) Управляващите, съответно представляващите или изрично упълномощените лица на субектите по чл. 3, са длъжни да се явят в службата по вписванията в 7-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 5.

          (7) В регистър БУЛСТАТ се извършва служебно вписване на закриването/заличаването на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 8 при изтичане на срока им на съществуване или въз основа на вписвания в други публични регистри.

          (8) Регистрацията на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 - 11 се прекратява служебно при смърт на лицето.

          (9) Служебното вписване е за сметка на вписаното лице освен в случаите по ал. 8.

     чл. 25. (1) Регистър БУЛСТАТ поддържа и съхранява архив на закритите/заличените лица по чл. 3 и заличените регистрации по чл. 23, ал. 1.

          (2) Информацията за закритите/заличените лица се съхранява в регистър БУЛСТАТ в срок 10 години от закриването/заличаването им.

          (3) След изтичането на срока по ал. 2 копие от данните за закритите/заличените субекти ежегодно се предава на технически носител в Централния държавен архив.

          (4) Срокът и начинът на съхраняване на документите за закритите/заличените субекти по чл. 2, ал. 2 и чл. 26, ал. 2 се определят по реда на Закона за защита на класифицираната информация.

     чл. 26. (1) Редът и начинът за съхраняване на документите за вписване в регистър БУЛСТАТ на субектите, регистрирани в специалния регистър по чл. 2, ал. 2, се определят от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията съгласно изисквания на Закона за защита на класифицираната информация.

          (2) Агенцията по вписванията набира допълнителна информация, отнасяща се само за субектите по чл. 2, ал. 2, със специален въпросник.

 

Интересно от блога