Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Регистрация на фирма > Приложимо законодателство > Закон за регистър БУЛСТАТ > Глава пета - Финансиране на дейностите по водене на регистър БУЛСТАТ

Закони

Закон за регистър БУЛСТАТ

Глава пета.
ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

     чл. 42. Финансирането на дейностите по водене на регистър БУЛСТАТ се осигурява чрез субсидия от бюджета на Министерството на правосъдието, с такси по този закон, с други приходи, както и със средства по национални и регионални програми, международни програми, проекти и споразумения.

 

     чл. 43. Средствата, набрани от отчисления в размер 25 на сто от събраните по този закон такси, както и от допълнителните приходи за бюджета, представляващи глоби и имуществени санкции, установени и събрани по наказателни постановления, издадени по този закон, се начисляват и разходват само за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от агенцията при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на правосъдието. Средствата за стимулиране на служителите не могат да надвишават 25 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата.

 

Интересно от блога