Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Записи на заповед

От юридическо гледище

Текстовете

Никой текст не заприщава изрично икономическите ефекти; но ако изглежда, че чл. 5 на закона от 24 жерминал, год. XI ги е отхвърлял, като е забранявал на Banque de France да сконтира така наричаните ,, циркулиращи ефекти, създадени по едно тайно споразумение между подписателите, без причина, нито с реална стойност", търговския кодекс от 1807 год., чл. 586, 4-то, не е осъждал като прост банкрута фалиралия търговец , който си е послужил с тях освен тогава, „когато той е дал подписа си за кредит или за икономическа циркулация за една сума три пъти колкото актива му, според последния инвентар".

Това не е ли било мълчаливо признаване валидността на икономическите ефекти, което е потвърждавал и чл. 116, като е позволявал да се акцептира една менителница, преди даже да се е получила нужната провизия за това? И понеже определената сума на икономическите ефекти се е изчислявала не върху чистия актив, но върху целия имот на несъстоятелния, това е представлявало едно широко поле, свободно отворено за циркулацията на тия ефекти. Закона от 28 май 1838 г. отмени това ограничение и остави оценението на фактите на прозорливостта на съдията като се ограничи да определи съществените условия, от които се разбираше, че зависи банкрутството. За да има просто банкрутство, трябва циркулацията на ефектите да е била решена с цел да закъснее несъстоятелността и да е съставлявала едно разорително средство „за доставяне пари. От това би могло да се дойде до заключение, че всеки наказуем акт бидейки незаконен, съглашението, което има за цел да го осъществи, има една непозволена от закона причина и, като такава, според чл. 1131 на търговския кодекс, нищожна е операцията, която докарва едно наказание и която толкова повече трябва да бъде лишена от всяка гражданска санкция. Но това е верно само за един несъстоятелен или в положение на съдебна ликвидация търговец  и то в такъв размер, в какъвто издаването на ефектите заслужва порицание. Прочее, циркулацията няма да бъде незаконна, ако няма едно „разорително средство", Напр. ако издателя, ползувайки се от един фиктивен кредит, е добил ефекти от други лица, които не са знаели истинското му положение и е можал да посрещне стари задължения с произведението на сконтираните ефекти. Това би съставлявало поне едно частично оправдание: толкова е невъзможно да се основава само върху тоя член недействителността на икономическото теглене, като незаконно.

Могло би да се каже, че тук има една симулация, защото изобщо това лице търси пари, което си присвоява качеството на кредитор и че тогава даже, когато се явява като длъжник, то ще използува сконтирането на ефекта. Но симулацията не може сама по-себе си да направи едно задължение несъществуващо. Ще трябва, напр. да се докаже, че не съществува никаква законна причина. - Baudry et Barb, Des obligations, т. 1, № 307 и 308. Ще кажат ли, че това съставлява една сюпозиция на качество? Ние не вярваме да е такъв смисълът на думата „качество" в чл. 112, па дори и ако предположим, че е така, това не би било нищожност: икономическите ефекти биха създали една свръзка на задължение.

Юриспруденцията

В продължение на дълго време юриспруденцията не е виждала в икономическите ефекти (особено в икономическите записи) освен един морално укорим акт, който може да бъде вреден за търговията, но който не е ставал незаконен. а следователно, и недействителен, освен в случая, когато е станало едно тайно измамливо съглашение, за да се вярва, че съществува един въображаем кредит. Тя се е основавала на чл. 586 от търг. кодекс, като е поддържала, че техния незаконен характер е произлизал по-малко от самото им издаваше, отколкото от обстоятелствата, които са го придружавали и от последствията, които са произлизали от него. Тя е позволявала на едно трето лице да помогне на един търговец  със своя кредит посредством ефекти, подписани по услужливост. Можело е да се каже, че в това време Апелативните и Търговските съдилища са вярвали, че издаването на икономическите ефекти е можало да бъде отстранено с тая гаранция, че се е напомняло на търговеца да респектира своя собствен подпис, като са го задължавали във всичките случаи да му прави чест.

После, вследствие на бързия успех, който са правили икономич. ефекти, с надежда да възпрепятствува на тяхното разпространение, юриспруденцията отказа всякаква акция на страните и призна абсолютната нищожност на ефектите, основавайки я било на пълното отсъствие на причина, било поради твърде обширни съображения на търговска моралност: искало се е да се обуздаят тия постъпки, които, и тогава даже, когато не са незаконни, а са в полза на тия, които си служат с тях, имат големи несгоди. Известни съдебни определения обявяваха техния характер за неморален, без да доказваха това до толкова нищожността е била станала една обикновена аксиома в търговските отношения! Хората са навеждали в своя полза „попечителното правило на абсолютната нищожност на икономическите ефекти". От няколко години насам, обаче, юриспруденцията изглежда като че ли отново се е занимала с тоя въпрос и е влязла в друг един път, който не би могъл да бъде, освен едно връщане към първата й доктрина. Тя не приема вече тая нищожност, като неосезаема догма па практиката и, като посочва неморалната цел на икономическите ефекти, дохожда да оправдава по някога употреблението им, като ги тълкува под разни форми. От това се е породило едно различие между икономическите ефекти и макар да има хора, които й казват, че всека отстъпка ще докара злоупотребления, юриспруденцията изглежда като да е повикана да върви упорно в патя, в който е влезнала.

Следователно, по нямане на специални разпореждания на закони, юридическата стойност на икономическите ефекти трябва да се определя по общите правила на общия закон. Преди всичко, явяват се две теории, от които едната иска да намери основанието на тяхната недействителност в нямането провизия, а другата - в отсъствието на причина. Едно последно мнение се основава върху главния принцип на чл. 6 от гражданския кодекс, който управлява всичките съглашения и унищожава икономическия ефект, като противен на обществения ред.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Записи на заповед". Текстът е обработен и адаптиран от Регистрация на фирма.

Други препоръчани източници на информация:

Интересно от блога