Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Записи на заповед

От белгийското законодателство

Наказателен кодекс

§ 3. Редовното изплащане на една икономическа менителница от страната „услужливо лице", accomodated party, значи издължение.

Чл. 76 (89).

§ 1. В всеки чек, който на първата си страница на дължина носи

а) думите и „Съдружие", или тяхното съкращение между две успоредни линии, които преминават от единия край до другия с или без думите „непродаваем" not negociable) или

б) само две успоредни и теглени от единия край до другия линии с или без думите „непродаваем", тия прибавени думи съставляват линиране (заграждание), (crois-sing) и чекът е линиран (заграден) на бело (generally).

§ 2. Когато един чек, освен това, носи на дължина името на банкерина с или без думите „непродаваем", има линиране и чекът е линиран специално и теглен срещу тоя банкерин.

Чл. 509. (стр. 43, 179, 180, 183).

Наказва се с затвор от един месец до две години и с една глоба от 26 до 3000 франка лицето, което би си доставило с измама пари, ценности или разписки посредством един ефект, теглен срещу едно лице, което не съществува или което знае, че не е негов длъжник или не трябва да бъде такъв на падежа и което не го е упълномощило да тегли срещу него. Обаче углавното преследване не може да се възбуди или се спира, ако ефекта е бил изплатен, или, ако в момента, когато е била открита измамата, парите са внесени, освен ако длъжника не се е оплакал за това.

В тоя случай виновния се осъжда на затвор от петнадесет дни до три месеца и на глоба от 26 до 3,000 франка, или му се налага само едно от тия наказания.

Търговски кодекс (закон от 18 апр. 1851).

Чл. 573. (стр. 169).

Ще бъде обявен за прост банкрут всеки несъстоятелен търговец, който ще се намери в един от следните случаи:

1. Ако неговите лични разходи или ония на семейството му се намират извънредно големи;

2. Ако е похарчил големи суми на игра, в чисто хазартни операции, или в фиктивни борсови операции или в стоки;

3. Ако, с цел да забави обявяването си в несъстоятелност, е извършил покупки за препродаване на по-долни цени; ако с същото намерение той е направил заеми, е вършил циркулация на ефекти и е употребил други разорителни средства за доставяне на пари;

4. Ако е вписал в книгите си лъжливи разноски или загуби, или ако не оправдава съществуванието или употреблението на актива според последния си инвентар и парите, ценностите, движимостите и ефектите, от каквото естество и да са, които биха му се паднали по-сетне ;

5. Ако след спиране на платежите си е платил и облагоприятствувал един от кредиторите си в вреда па масата.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Записи на заповед". Текстът е обработен и адаптиран от Регистрация на фирма.

Други препоръчани източници на информация:

Интересно от блога