Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Записи на заповед

От германското законодателство

Закон за менителницата

Чл. 82 (стр. 17, 21).

Длъжника по менителница не може да повдига други възражения освен тия, които произлизат от самото менителнично право, или тия, които му принадлежат направо, срещу ищеца, който го преследва.

Наказателен кодекс

Чл. 263 (стр. 181).

Който нанесе имотна загуба на другиго, с цел да извлече облага за себе си или за друго лице, като представлява фалшиви факти или прикрива и изопачава истински, чрез което въвежда лицето в заблуждение, се наказва за измама с затвор, а освен тона може да бъде наказан едновременно и с глоба до 3000 марки, както и с изгубване на граждански и политически права.

При смекчающи вината обстоятелства може да се накаже и само с глоба.

Опита е наказуем.

Този, който извърши измама спрямо свои роднини, опекуни или възпитатели, се преследва само по тяхно искане. Иска за преследването може да бъде оттеглен.

Чл. 267 (стр. 192).

Този, който с противозаконна цел подправи или фалшифицира някой местен или иностранен документ от публичен характер, или някой частен такъв, който има значение за доказване известни права, и който употреби такъв подправен документ с цел на измама, се наказва с затвор за фалшификация на документи.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Записи на заповед". Текстът е обработен и адаптиран от Регистрация на фирма.

Други препоръчани източници на информация:

Интересно от блога