Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Регистрация на фирма > Интересно > Форми на икономическите ефекти

Записи на заповед

Форми на икономическите ефекти

Преди всичко икономическият ефект не се освобождава по един ясен начин от разните принципи, на които изглажда да се подчинява и в които хората искат да намерят причината на неговата нищожност. Някои автори са приели неговата абсолютна нищожност; те не са си дали достатъчно отчет за разните форми, които той може да има. Юриспруденцията дълго време е предпочитала прилагането на едно общо правило, като е намирала това за по-лесно. Процеса на икономическия ефект често е бил извършван много бързо: под впечатлението на една неотдавнашна криза, когато той е играл една нещастна роля и под влиянието на страха от голямото разпространение на известни, така наричани, кредитни фактори, забравяли са се истинските правила на нашия търговски кодекс, непогрешимите принципи на кредита, с надежда да се попречи на бързото развитие на една практика, която е причинявала толкова големи разорения.

Трябва да съжаляваме, че имаме само една дума за означаване всичките разни способи на „услужливост" (complaisance). Това е съдействувало да се смесват понятията. Ето защо ние сме си задали задачата, преди всичко, да проверим развити значения на тая дума и различните операции, на които тя служи за обяснение, като им отнема условията на валидност. „Трябва да се прави разлика между икономическите ефекти, защото според тяхното произхождение, техните средства и цел, различни са и последствията". Това различаване представлява не само интерес за методичност, но е още и необходимо.

Ние ще изучим последователно механизма: 1-о на икономически актове или сделки; 2-о на същинските икономически ефекти, които са свързани с една икономическа циркулация (circulation de complaisance); 3-о на циркулиращите ценности (valeurs de circulation), 4-о на фиктивните ефекти, поради голямото им сходство с предшестващите ефекти; 5-о, най-сетне, на фиктивните варанти, които не са друго освен един вид фиктивни ефекти.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Записи на заповед". Текстът е обработен и адаптиран от Регистрация на фирма.

Други препоръчани източници на информация:

Интересно от блога