Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Записи на заповед

Икономически актове (сделки)

"Услужливостта", икономичността или желанието да се услужи на един търговец може да послужи било за да се създаде един ефект чрез акцептирането на една менителница или чрез подписването на един запис на заповед, било за да се увеличи стойността на един съществуващ вече ефект чрез джиросване или поръчителстване Тя предполага едно съглашение между страните, без то да съдържа в себе си никаква идея за измама. Нейната цел е да се притече на помощ на един търговец.

1. Акцептиране, подписване на един ефект по услужливост. - Един търговец моли едного от своите приятели или кореспонденти да му акцептира една менителница, да му подпише един запис, като му обещава, че ще плати на падежа. Той сконтира ефекта у своя банкер и по тоя начин получава парите, от които има нужда. Тоя е най-простия, а така също и най-честия случай. Услужливото лице (le complaisant) се явява в случая като длъжник по ефекта. Той си служи със своя кредит така, както би се служил с парите си.

Друг път услужливото лице фигурира като издател на менителница или като поемател на запис (beneficiair). Той сконтира ефекта и предава стойността му на търговеца, който е истинския длъжник и който е длъжен да плати на падежа. Често обаче се случва, щото тоя, в полза на когото се извършва „услужливостта", изтегля сам сумата на ефекта, макар той да не е друго освен платец на менителницата или подписател на записа. Понякога длъжника действува в такъв случай за сметка на услужливия и пред неговия банкер.

2. Джиро. Джиросването, направено по услужливост, има за цел да се даде на един ефект една стойност, която го прави сконтируем и му дава цена. Ефекта е реален, редовен, а джиросването служи само за да го снабди с изискваното за сконтиране число подписи. Така, Banque de France изисква най-малко три подписи и всеки ден се случва, щото поемателя на един запис да го джиросва на едно лице, което след като го сконтира в Banque de France, му придава стойността. Изискването на много подписи, което се среща дори и в частните банки, е от естество да повдигне значението на джирото върху икономическите ефекти, което често пъти е било и което е по-практично. Нека кажем, че тоя способ е позволен от законите, защото като улеснява кредита на търговеца, той дава на кредитора, па приносителя гаранциите, които той не е имал за изплащането на ефекта.

Има един друг вид „услужливост", който състои, по материята на менителницата, в това, че едно лице изплаща един теглен срещу него ефект, макар и да не дължи нищо. Икономичността, услужливостта съществува не вече в момента на тегленето, но на падежа, при самото плащане, макар това плащане и да е станало с изпратените от издателя пари. В тоя случай ефекта е бил фиктивен. Ние ще се повърнем върху това, когато ще изследваме тая категория ефекти.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Записи на заповед". Текстът е обработен и адаптиран от Регистрация на фирма.

Други препоръчани източници на информация:

Интересно от блога