Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Записи на заповед

Същински икономически ефекти

Същинския икономически ефект не почива върху идеята, щото един търговец да иска да помогне с него на друг един, но главно върху едно измамливо съглашение (entente frauduleuse). Тука има по-малко услужливост, отколкото съучастничество. Единствената цел е да се намери на поемателя, каквото и да е качеството, което той е приел, един външен кредит, предназначен да измами третите лица. Но между ефекта, произходящ от една икономическа сделка и икономическия ефект в лошия смисъл на думата, често пъти много е мъчно да се прави разлика. Когато ще проучим тяхното естество, ние ще установим един критериум, който ще ни позволи да ги разпознаваме един от друг. Тука ние ще говорим главно за икономическата циркулация.

Под думите икономическа циркулация се разбира разменянето на подписи между две или повече лица с цел да си доставят взаимообразно кредит. Някои са казали, че тая циркулация е чрезмерното употребление на самите икономически ефекти, защото то съставлява главната опасност от тия ефекти.

1. Един търговец взема съгласието на едно друго лице, да му акцептира една менителница: сконтирането й у неговия банкер ще даде на издателя желаемия кредит, и понеже не ще може да плати на падежа, той моли своя другар да му акцептира една нова менителница на същата сума, на каквато е първата, като обаче повечето пъти се вписва в нея лихвата и разноските. Той има грижата да вземе тия предпазителни мерки няколко дни преди падежа и обикновено отива да сконтира тоя ефект при един друг банкер, като употребява добитите пари за изплащане на първата менителница. На предстоящия падеж той, ако има нужда, прави същото и това продължава, до когато може да подобри положението си или, напротив, до когато се опропасти.

Вместо да фигурира във втората менителница като издател, търговеца може да поиска от своя другар да тегли срещу му една нова менителница, която той ще акцептира и на която стойността ще му бъде предадена, за да изплати на падежа първата. Платец акцептант по първата менителница, услужливото лице става издател по втората. Тогава казват, че циркулацията е проста.

2. Двама търговци, при изчерпване на средствата си, имат нужда от пари; те разменят подписите си. Всеки от тях в едно и също време тегли от своя страна една менителница, в повечето случаи на същата сума, после акцентира друга една, теглена от другаря му. В такъв случай има едно икономическо акцептиране и едно контраакцептирание. И двете менителници биват сконтирани и всяка една от страните си присвоява респективно печалбата от това. Настъпва падежа, т. е. след три месеца, понеже малка е вероятността, щото тяхното положение да се е подобрило, те повтарят взаимното теглене за изплащане първите менителници: това е двойна циркулация. Всеки банкер, незнаейки хитростта на своя клиент, сконтира ефекта му, без да подозира това, което той крие. По тоя начин самите банкери плащат ефектите и поддържат икономическата циркулация.

Ако в тая циркулация всякога са участвували само две лица, банкерите по-бързо биха я познали, защото редовното връщане на същите подписи би ги накарало да поразмислят и, без никакво двоумение, биха спрели подновяването им, като откажат да сконтират тия икономически ефекти. Но много лица могат да се ангажират в тая сделка : А тегли срещу В, В - срещу С, С - срещу Д и Д - срещу А. Всеки платец акцептира един ефект и фигурира като издател в друг един на същата сума. Всеки занася на банкера си ефекта, който му е акцептиран и добива едновременно с това, което трябва да плати, туй, което му е нужно. В такъв случай между съучастниците има един кръг на акцептирания, една сключена верига, на която всяко акцептиране съставлява едно колелце и която може да се продължи повече или по-малко, според броя на съучастниците. В Германия, гдето икономическата циркулация често се употребява, я наричат Wechselreiterei, езда на менителници (от немските думи: wechsel - менителница и reiterei - езда), защото ефектите вървят един подир друг. Първата менителница - тая, която доставя кредита, е основната менителница, grundtratte; другите служат само за да я покрият, Declcungstratte.

3. Освен това, за да доставят на всека една от себе си пари, страните не теглят всякога взаимнообразно, една срещу друга. Те сконтират един ефект, даден от една измежду тях и си разделят по наполовина произведението му те оперират и делят по наполовина.

4. Най-после ние ще видим, че фиктивните ефекти се приспособяват така също лесно на икономическата циркулация.

Икономическа циркулация става главно между находящи се в непосредствени отношения по своите търговски работи лица, които искат да се борят срещу едно затруднително положение и да преодолеят едно ограничение на кредита. Но основали са се къщи под предлог „да улесняват търговския кредит, като му дават най-широкото развитие", а всъщност - за да правят възможно разменянето на подписите по услужливост. Те не знаят друго, освен, че „търговската книга е пари", но ако доказват това, те употребявате едно срамно средство, за да го извадят на яве. Тия Разменни банки, които едно време са били твърде многобройни, са току-речи изчезнали, вследствие на преследванията, които публичното министерство е насочило срещу тях. Посредством едни относително малки комисионни, плащани в брой, те са туряли в сношение търговци, които са търсили пари и които са можали да приемат един от гореозначените способи, като са разменяли подписите си поотделно, без да се познават. Те веднага им са предавали търговски книжа на тяхна заповед, записи подписани или менителници акцептирани във Франция или в странство, с условие да ги изплатят на падежа, но с право да ги подновяват, ако не биха могли да подобрят търговските си работи; или пък им са искали да подписват ефекти в полза на търговци, които им са били посочвани. Един от тях се е товарел да ги поднася за сконтиране и е предавал половината от произведението на другия. На падежа всеки е бил длъжен да се грижи за изплащането половината от сумата на ефекта. Във всичките ефекти се е означавало като причина „стойност в стока" и нищо не е издавало намесването на тия банки, защото те са разменяли ефектите, без да са слагали в тях своя собствен подпис. Най-разпространените вестници в обявленията си са предлагали от тяхно име кредит на всичките търговци, раздавали са с щедрост циркулярни, в които са излагали начина, по който са оперирали тия разменни банки и комбинациите, които те са можели да предлагат.

Те се явяват под известни наименования, които привличаха върху си вниманието на света и изглеждаха, че вършат добри работи, като: „Търговско-индустриална каса", - „Главна търговска банка" - „Синдикат на висшата банка и на голямата индустрия" - „Съединение на банките”. Други банки приемаха своето истинско име на „разменни банки" или на „провинциални посредници". Тия банки се развиха най-много от 1865 до 1878 год.

Икономическия ефект, прочее, ни се явява като равнозначещ на един вид неизплатим титър, на едно задължение, което длъжника не може да изплати другояче освен като го подновява.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Записи на заповед". Текстът е обработен и адаптиран от Регистрация на фирма.

Други препоръчани източници на информация:

Интересно от блога