Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Записи на заповед

Фиктивни ефекти

Между икономическите ефекти и фиктивните има само една стъпка. Тая стъпка бърже се преминава. Много слаба е разграничителната линия между тегленето срещу едно лице, което явно е несъстоятелно, напълно неспособно да плаща и тегленето срещу едно лице, което никак не съществува: създадения ефект няма повече стойност. Може да има разлика в наказателното право; в търговската моралност обаче няма никаква разлика между тия две категории книжа и опасността е една и съща.

1. Преди всичко ефекта е фиктивен, когато той е теглен срещу едно съществуващо лице, но което издателя знае, че не може да бъде и не трябва да бъде негов длъжник на падежа. Това е възможно само с менителницата. Записа на заповед, ако не е подложен, предполага едно съглашение по услужливост или по съучастие. Търговията с тия фиктивни книжа е станала по-лесна в пиаците, гдето не съществува обичая ефектите да се поднасят тутакси на акцептиране и ние ще видим, че правилото за бързо акцептиране е най-сигурното средство против това зло. Често пъти, освен това, издателя обявява ефекта за неакцептируем, като оставя да се мисли, че той постъпва така само за това, защото се страхува, че не ще може да има провизия по-рано от падежа. Понякога той още домисилира ефекта. Платеца не може да се задължи да акцептира, нито да плати. На падежа издателя изпраща парите на платеца или на домисилиатера. Менителницата се изплаща посредством едно ново теглене напразно: това е една икономическа циркулация, която платеца ще улесни без да знае това.

Ако платеца се съгласи на тая комбинация, ценностите стават вече истински икономически ефекти, но изобщо платеца се намесва само в момента на плащането и, за жалост, не липсват много честни търговци, които се увличат да заемат своето име, като плащат в деня на падежа с парите, които им се изпращат. Без ни най-малко да се ангажираме от гледна точка на менителничното право, ниe ще проследим дали те не са такива по силата на чл. 1382 и дали не може да се предяви един иск за вреди и загуби срещу тяхната помощ за осъществяването на тая практика.

Приносителя на един такъв ефект има своя рекурс срещу джирантите и издателя, т. е. менителницата произвожда своите обикновени действия спрямо издателя, джирантите и приносителя.

Към тоя случай могло би да се отнесе случая, когато една менителница е теглена за една по-голяма сума от тая, която се дължи или ще се дължи. Акцептирането, ако стане, ще бъде частично, а за връхнината ефекта ще бъде фиктивен и по принцип ще има същите последствия, както и ефекта, с който ние току-що се занимахме.

2) Много пъти под наименованието фиктивен ефект се разбира тоя, който се тегли срещу едно или повече въображаеми или несъществуващи лица. Тоя, който фабрикува една менителница, вписва в нея един фиктивен акцептант. Понякога той прибавя един издател, който не съществува; после, в случай на нужда - и един измислен джирант; най-сетне, поставя себе си като последен джирант. По същия начин той би фабрикувал и един фиктивен запис. Като дава на ефекта изглед на обикновена търговска книга чрез полагане на различни подписи, марки и щемпели на подписи, той се опитва да спечели доверие. Той сконтира менителницата, като се погрижва по-напред да я домисилира в една голяма банка, за да може да я изплати без да обърне вниманието на някого, а така също и за да даде да се вярва, че има отворен кредит в тази банка. Колко хора, наистина, няма да помислят, че зависи от волята на издателя да даде на менителницата едно важно местожителство, като една голяма банка, без да е имал някога някакви отношения с нея! Малко преди падежа, сумата на ефекта ще бъде изпратена в местожителството, благодарение на издаването на друга една менителница, която дава възможност да се изплати първата.

Повече употребяван едно време, отколко икономическия ефект, тоя фиктивен ефект, който дължи своя успех на леснотията на употреблението си, е изоставен след като са почнали да го считат като подлог. Освен това много лесно може да се намери едно лице, което да се задължи да подпише един или повече ефекти срещу едно малко възнаграждение. Ако търговеца не се намира в явна невъзможност, да плаща, той, за да избегне един безполезен подлог, се задоволява да.означи един фиктивен платец, без да подпише от негово име.

Търговците, които си са служили с фиктивни ефекти, са знаели да си запазват благосклонността на един банкер. След като са сконтирали у него действителни ефекти, те изкусно са смесвали с тях няколко от своите фиктивни ефекти, като са увеличавали прогресивно числото на ефектите, които са имали да сконтират, както това е естествено за една добра къща, която всека година развива своите работи в един по-голям размер. Тая практика, която в началото на миналия век се е много употребявала в Англия, към края на 1850 г. най-много се разпространи в Германия и Франция: тя се въздигна под формата на циркулация на ефекти, но се изостави, когато се разпространи навика на икономическите ефекти.

Във всичките тия ефекти има сюпозиция на име. Член 112 на търговския кодекс ги счита като прости промеси. Макар и фиктивни, те имат същите последствия спрямо третите лица-приносители, както и редовните ефекти: истина е, че въобще лицето, което ги издава и което е подложено на един рекурс, е неплатимоспособно. Обаче те се употребяват така също от лица, които не искат друго освен да печелят време, за да подобрят положението си: като се страхуват да поискат от един приятел една „услужливост", да се узнае тайната на положението им, - като ценят реномето си, те искат да действуват с предпазливост, за да запазят своето почитание пред търговския свят, защото вярват, че в едно кратко време ще бъдат в положение да уравновесят сметките си. Много пъти това е само една илюзия и далеч от да им помогне, фиктивния ефект рискува да им изгуби честта и състоянието!

Изучаването, прочее, на фиктивните ефекти е просто: ние няма да се спираме тука върху тях, но ще се повърнем по-нататък, за да укажем средствата, които могат да ги открият и, от гледна точка на ограничението им, да посочим наказанията, що се прилагат на тия, които си служат с тях.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Записи на заповед". Текстът е обработен и адаптиран от Регистрация на фирма.

Други препоръчани източници на информация:

Интересно от блога