Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Записи на заповед

Циркулиращи ценности

Към икономическите ценности се отнасят направо циркулиращите ценности, между които понякога е мъчно да се прави разлика.

Тия циркулиращи ценности се реализират също чрез подновявания. Подновяванията стават, когато лицата, които си служат с тях, не са в състояние да ги изплатят на падежите. Длъжника моли кредитора да тегли срещу него наново една менителница, която той ще акцептира или да му подпише един нов запис. С полученото от банката произведение на менителницата или на записа той плаща на приносителя. По тоя начин длъжника печели един срок от три месеца, а това е напълно законно, когато се касае за един действителен ефект.

Подновения ефект струва толкова, колкото е струвал първия, така щото подновяването на един икономически ефект не би изменило първоначалния му характер. Кредитора, когото длъжника е помолил да поднови един действителен ефект, не е измамен; той знае, че неговия клиент прекарва един период на криза, та може да ограничи неговия кредит, ако намира за добре. Напротив, при един чисто икономически ефект тоя, на когото плащат, поддържа доверието си; случва му се даже да увеличава и кредита, който му е бил даден дотогава.

По край тия подновявания, само злоупотреблението с които би заслужвало упрекване, могат да се подновяват и ценности не вече по едно право, което кредитора отстъпва в момента на падежа, но вследствие на едно специално съглашение. Това са ефектите, що се наричат циркулиращи ценности. Един земеделец купува тор; той ще изплаща покупната му стойност през време на реколтата. Един индустриалец иска да усъвършенствува своите оръдия и да въведе нови машини във фабриките си; той не може да се наплати освен в няколко години. Тук вече има една действителна търговска операция, само че търговеца на тора или строителя на машините дава един доста дълъг срок и понеже иска да оползотвори своя кредит, той предпочита книгата с по-къс срок пред дългосрочната, която мъчно се сконтира. Той тегли срещу своя длъжник менителница или иска да му подпише запис с обещание да го подновява на всеки падеж, т. е. всеки три месеци, до изтичането на срока. Издаването на тия ценности позволява да се правят по-дейни действителни вземания с дълги падежи. При всяко подновяване кредитора доставя на длъжника средствата, за да се наплаща и чрез сконтирането на ефектите взема капиталите, които е авансирал. Законността на това употребление на търговските книжа не се оспорва.

В такъв случай специалното съглашение е една продажба, но то би могло да бъде и откриване на кредит на един определен период. Кредитора разрешава на кредитирания да тегли срещу него менителници, които чрез сконтирането съставляват открития кредит и се подновяват на всеки падеж. Възможно е още, щото той да прибира своите заеми, като тегли от своя страна, следователно, в обратна смисъл, срещу своя длъжник така също подновяеми ефекти за по-далечни падежи, съответстващи на срока за откриването на кредита. Това прилича като да съставлява едно средство за прикриване една проста или двойна истинска икономическа циркулация, много пъти придружавана с една операция по наполовина (de compte a demi); изглежда, като че ли откриването на кредита не е действително. Когато ще изложим теорията на нищожността на икономическия ефект, ние ще определим границата, която го отделя от циркулиращите ценности.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Записи на заповед". Текстът е обработен и адаптиран от Регистрация на фирма.

Други препоръчани източници на информация:

Интересно от блога