Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Записи на заповед

Между страните

Никакво действително задължение не се поражда между страните. Икономическите ефекти са просто един акт без реалност, който не може да служи за основа на никакво право. Видимата редовност на документа не трябва да преодолее първобитния порок, който е съществувал при издаването му.

Страните са лицата, които са съдействували за издаването на ефекта или пък са помогнали на неговата бърза циркулация, всички, които са участвували в първоначалното съглашение. А такива ще бъдат, според случаите, платеца и издателя, подписателя на записа и поемателя му, джиранта, а може би и приносителя, ако той е взел участие в незаконното съглашение, или пък ако ефекта е издаден в негова полза.

Съглашението, което служи за основа на един икономически ефект, не би било достатъчно за никакъв договор. Едно кооперативно дружество, съставено между много лица с цел да си подписват записи или да си акцептират менителници, едните в полза на другите не би било законно, понеже неговата цел е незаконна. Така също  един банкер може да откаже търгуването с икономически ефекти, макар и да се е задължил да ги сконтира. Ако съглашенията имат сила за страните, това става с условие, щото те да не бъдат противни на обществения ред.

Санкцията на нищожността състои в отказването на всякакъв иск, основан на икономически ефекти, а това се прилага не само в такъв смисъл, че никакъв иск не се поражда в полза на страните от съглашението, от което тия ефекти са произлезли, но още че ако една от страните е платила такива ефекти, тя не може да действува срещу другата, за да й иска сумата.

Юриспруденцията и авторите, макар и да ги оправдават различно, в всеки случай обаче се съгласяват върху по-голямата част от непосредствените последствия на нищожността между страните. Нека положим още отсега тия последствия, за да ги докажем отпосле:

1) Всяка страна по един икономически ефект може да противопостави на своя съучастник нищожността на ефекта и да отблъсне по тоя начин всеки отправен срещу него иск. Ще остане да се определи да ли тя не би могла да се освободи, преди всяко преследване, от задължението, което е взел.

2) Подписателя на записа или платеца по менителницата, който е бил принуден да плати икономическия ефект на третото лице приносител, не може да предяви иск срещу поемателя на записа или издателя по менителницата, който е използувал изплащането. Той не може така също  да допусне да участвува в пасива на несъстоятелността на тоя поемател или издател.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Записи на заповед". Текстът е обработен и адаптиран от Регистрация на фирма.

Други препоръчани източници на информация:

Интересно от блога