Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Записи на заповед

Отхвърляне на иск

а) Между страните е станало едно съглашение, според което една от тях се е съгласила да подписва икономически ефекти в полза на другата. По силата на това съглашение, издателя тегли менителници срещу платеца и ги сконтира. Платеца може да откаже да акцептира ефектите повечето пъти затова, защото предвижда пропадането на издателя, а издателя не може да навежда в своя полза формалното задължение, което платеца е поел, за да го принуди да направи това 1). Поемателя или приносителя на ефекта не би могъл така също  да стори това; той не знае за станалото съглашение и ако знае, не трябва ли да се смета като недобросъвестен приносител? Добросъвестния приносител на една неакцептирана менителница не би могъл да преследва за вреди и загуби тогова, който се е съгласил да теглят срещу него за създаването на един въображаем кредит и да му навлекат  загубите,  които той е претърпял.

б) Менителниците са акцептирани, записите са подписани; може ли сега мнимия длъжник да се освободи от задължението, което е подписал при нарушение законите от обществен характер? Това искане се стреми да унищожи напълно съглашението; когато ефектите не са прехвърлени, допуща се на услужливото лице възможността да изиска обратно платената сума.

в) Лицето, в полза на което са подписани икономическите ефекти, бива техен притежател на падежа, било затова, че не е искал или можал да ги продаде, било че тия ефекти са се повърнали в негово притежание, след като са минали през ръцете на други лица, банкери иди сконтанти. Ако то иска да действува против подписателя, тоя последния ще го отблъсне, като наведе в своя полза нищожността на ефектите, в които той фигурира, като длъжник. Като естествено и необходимо следствие за страните е да не могат да базират никакво право върху едно нарушаващо обществения ред съглашение, защото между тях ефекта изчезва, за да даде место на самото съглашение. От това следва още, че в случай на несъстоятелност на платеца или на подписателя, издателя на менителницата или поемателя на записа не би могъл да участвува в пасива със сумата на ефектите, които му са били подписани. Напразно би било да се казва, че биха се платили записите или менителниците, дадени в замяна на тия, които са се приели. Това плащане не премахва техния недостатък. Не би могло да се поддържа, че иска, по силата на който се действува, се поражда от неизпълнението от страна на издателя съглашението - съглашение, на което той не е устоял, като не е платил равноценностите. Изпълнението на едно незаконно задължение не може да стане, по-късно, законната причина на едно задължение, опорочено от същия първобитен недостатък, без което би се произвело действие на едно недействително съглашение, на едно съглашение от една абсолютна нищожност.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Записи на заповед". Текстът е обработен и адаптиран от Регистрация на фирма.

Други препоръчани източници на информация:

Интересно от блога