Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Записи на заповед

Непосредствени последствия, произходящи от икономическите ефекти

Икономическите ефекти могат да имат непосредствени последствия. Понеже те се създават при нарушение на закона, не се вече позволява на страните да навеждат ползата от благоприятните разпореждания, които законодателя е предвидел  в полза на повече нещастните, отколкото на нечестните търговци. Загубата, която причинява употреблението на подобни ценности, може да се прояви, по гражданската част, под формата на отговорност на тогова, който си служи с тях или помага на други да си служат със същите.

Лишения от права

а) Може ли един нетърговец, който подписва икономически ефекти, да си присвои качеството на търговец? Тоя въпрос се повдига най-много за менителницата, която сама по себе си е един търговски акт и ползата от нея се състои именно в това, че само на търговеца се прилага несъстоятелността и наказанията за банкрутството. Менителниците се смятат като търговски сделки (чл. 632 от търг.. код, поел. алинея). За да стане някой търговец, не е достатъчно да тегли или да акцептира менителници, ако с тяхната продажба не се е гонила целта да се спечели и ако не се подновяват дотолкова, щото да може да се смятат като обикновени сделки (чл. 1 на търг. код.). Това правило се прилага на икономическите ефекти.

б) Обявявате служебно несъстоятелността. Същите няма защо да се занимават със средствата, употребени от длъжника за запазване своя кредит; достатъчно е тоя кредит да съществува, но тука обществения интерес е изложен на игра, та търговските съдилища могат да обявят служебно несъстоятелността на едно лице, което поддържа положението си само с една икономическа циркулация, или с посредничеството на разменни банки. Това се налага от обществения интерес, а така също и от общия интерес на кредиторите.

в) Времето на спиране платежите. Спирането на платежите е едно положение на делото, оценението на което е оставено на съдилищата, без да го подчинява закона на някакво определено условие. Не е важно, че то не се забелязва по външните признаци, които обикновено го указват, каквито са: протестите, съдебното преследване и пр. Спирането на платежите достатъчно се характеризира от действителната невъзможност, в която се намира търговеца да удовлетворява по един нормален и действителен начин своите задължения, както, напр., когато поддържа своя кредит само с една циркулация на икономически ефекти (чл. 437 и 441 на търг. код.). Обявяването на несъстоятелността, прочее, може да се смета от деня, когато циркулацията е почнала и когато обикновено търговската деятелност на несъстоятелния е била спряна, защото съдиите требва да узнават истинското положение на работите на несъстоятелния, дори и в един момент, когато той би запазвал  още признаците на състоятелност.

г) Отказваше на съдебна ликвидация. - Съдебната ликвидация е една мярка, ползата от която трябва да бъде запазена само за търговците, на които добросъвестността е непокътната, а употреблението на икономическите ефекти е едно некоректно действие, което не остава да съществува изискваната добросъвестност.

е) Отказване утвърджението на конкордата. - Издаването на икономически ценности е от естество да послужи за мотив да се откаже утвърждението на конкордата, защото то е в разрез с обществения интерес, но на съдиите принадлежи да решат да се приеме иди отхвърли конкордата, според обстоятелствата на делото .

д) Неприложими на икономическите ефекти правила. - 1-во. Приносителя на един търговски ефект губи всички права срещу джирантите, когато той нехае да го протестира или да денонсира редовно съставения протест (чл. 168 на търг. кодекс. Но това изгубване на права не може да бъде наведено освен от действителните джиранти.  То не може да бъде противопоставено от страна на един фиктивен или съучастен джирант или който е всъщност главния длъжник Изгубването на права няма да се приложи по материята на икономическите ефекти, освен ако джиранта и приносителя са добросъвестни и то само спрямо тоя джирант, каквото и да бъде при това качеството, под което се крие истинския длъжник. На поемателя на един джиросан след падежа ефект не може да се противопостави икономическия характер, освен ако той е недобросъвестен. Такъв се смята той спрямо всеки друг приносител.

Отговорност на услужливите лица

I. Без да поемат задължение по ефектите, без да акцептират менителниците, някои лица фаворизират пущането в циркулация на икономическите ефекти.

Един притеснен или изпаднал  търговец тегли срещу едно лице менителници, без да е станала някаква търговска операция помежду им. Платеца няма да знае тяхното съществуване, а особено, когато тия менителници ще бъдат обявени за неакцептируеми, а може би и домицилирани в една банка. В такъв случай не може да бъде и въпрос за отговорност. Дори и ако длъжника узнае това наскоро, приносителя не би могъл  още да претендира на никакво право срещу него, защото той не е акцептирал, защото не дължи нищо и защото не може да му се вмени никаква вина. Всеки е изложен да види, че се теглят срещу него фиктивни ефекти: толкова е лесно на малко съвестните хора да теглят една менителница срещу тогова, който им се хареса: мнимия платец няма освен да остави да я протестират.

Но ако издателя подновява много пъти тоя способ и ако платеца стане услужливо лице, който, без да постави своя акцепт върху ефектите, търпи да теглят срещу него или разрешава това мълчаливо, като изплаща менителниците с сумите, които му се изпращат на всеки падеж, не с действува ли той да се въвеждат в заблуждение поемателите на ефектите ? Без да взема едно живо участие в това, платеца улеснява циркулацията; не требва ли той да бъде признат за от-говорен за това, когато не се изпратят сумите от издателя? В такъв случай той, така също, не е акцептирал, не дължи нищо на издателя, но е дал да се вярва, че между издателя и него има едно продължение на действителни сделки, изплатени чрез редовни ефекти. Неговото име много пъти ще внушава доверие, а понякога и ще се има надежда само в неговия кредит и платимоспособност. Неговата услужливост го прави виновен съучастник в измамливите постъпки на издателя. Платеца, който плаща със сумите, които му предава издателя на многочислените менителници, последователно и редовно подновявани, плаща това, което не дължи. От своя страна, освен, че той не е предпазлив, но дава своята помощ за издаването на ефектите, с други думи казано, извършва едно гражданско полупрестъпление или престъпление, което ангажира неговата отговорност срещу третите лица, които, като придобиват ефектите, претърпяват загуби вследствие на неизплащането им. Изискваните от чл. 1382 условия са изпълнени. Добросъвестния сконтант или приносител ще се обезвредят за загубата, която са претърпели и понеже тая загуба, която им е причинена, е равна па сумата на фиктивните менителници, тая същата сума трябва да им се плати, така щото най-после услужливостта на платеца да плати с изпратените му суми, ще го задължи да плати с собствени пари, макар че той в действителност не е бил  страна по ефекта.

Във всеки случай всичката тая отговорност не освобождава сконтанта от всякакъв надзор, от всякаква предпазливост - макар тя и да би се намалила поради известни обстоятелства, - напр., когато броя и цифрата на тия ефекти, сравнени с размера на търговията на платеца, би требвало да привлекат вниманието му с своята несъразмерност.

Ако платеца не е знаял  злоупотреблението, направено с неговото име, ще му се допусне да претендира да направи издателя отговорен за загубата, която е можал да претърпи чрез посегателството, насочено против солидността на положението му.

II. Тоя, който подписва или акцептира икономически ефекти, се задължава да ги изплати на право на добросъвестния приносител. Той може да е нанесъл загуба на по-подирните кредитори на тогова, в полза на когото ефектите са подписани. Тия кредитори, които са станали такива след издаването на ефектите, са влезли в делови сношения с издателя или поемателя, като са се основавали на неговия мним кредит. Това услужливо лице не е ли отговорно спрямо тях за едно търговско пръстъпление или полупрестъпление?

Претърпяната загуба се доказва с това още, че длъжника не е устоял  на своите задължения. Вината на услужливото лице състои в това, че е измамило публиката, че е позволило на едно неплатимоспособно лице да продължава своите работи, благодарение на една измамлива вънкашност на благосъстояние, че е подвело едно лице да се договори с един търговец, който не е заслужвал  кредит. Тая вина се свързва тясно с причинената загуба, която е едно необходимо следствие от нея.

Прочее, кредитора има право за възбуждане иск за вреди и загуби и тогава дори, когато всичките ефекти са изплатени, във всичките случаи, когато едно прямо съотношение се установява между фиктивната циркулация и дадения кредит. Ще се признае правото на обезщетение за загубата, която са причинили действията на платеца или на подписателя, обезщетение за понесената от кредитора загуба, но тоя последния, за да оправдае отговорността, е длъжен да установи съотношението между вината и вредата.

Тая отговорност се разбира само за икономическите ефекти, които еднички имат характер да противоречат или нарушават закона, - това, което е зародиша на престъплението или на полупрестъплението. Лионския апелативен съд в решението си от 30 март 1897, като валидира циркулирующите ценности, справедливо е отказал  правото на кредиторите за вреди и загуби по силата на чл. 1382 срещу кредитора, защото като поддържа едно трето лице с своя кредит и с своите пари, като помага на един длъжник, напълно защитавайки своите собствени интереси, всеки може да упражнява едно неоспоряемо право: Neminem loedit qui suo jure utitur..

Чуждестранни законодателства

Англия

А. Действия между страните. Лицето, в полза на което е извършена икономичността и което е приносител на падежа, не може да действа срещу услужливото лице, за да му иска сумата по ефекта, без да му бъде, на законно основание, противопоставено възражението, че ефекта е икономически – това, което не е друго, освен една форма exeptio dodi. Това е тъй, защото между страните е станало едно съглашение, по силата на което услужливото лице е положило своя подпис в края на един ефект, без да е получило стойност, но с което услуженото лице се е задължило да му достави средствата за изплащане на падежа или то, само да изплати ефекта или пък най-сетне да обезщети услужливото лице за последствията от неплащането. Ефекта е изплатен от лицето, което е най-после отговорно. Ако услуженото лице внесе парите и после преди падежа изпадне в несъстоятелност, услужливото лице няма да запази парите, които е приело, за да ги употреби за оттеглянето на подписа си.

Ако услуженото лице е требвало да плати на приносителя, понеже не е друго освен поръчител, то може да има рекурс срещу истинския длъжник, ако още в деня на тегленето на accommodation bill не е теглило друг такъв, за да бъде гарантиран (mutual accomodation). Като упражнява своя рекурс, то не завежда една condictio indebiti; изплатена е била една сума, която в действителност не се е дължала, но се е разбирало, че това изплащане може да стане. Иска няма да се основава върху менителницата, или върху записа. Вземането, базата на рекурса, се поражда в деня на плащането. Дълга се поражда от това плащане, но всичките задължения произходящи от ефекта, са погасени. Услужливото лице се домогва до първоначалното съглашение и неговия иск произхожда не от менителничното право, но от общото право, понеже той се поражда след изплащането на дълга. То не е друго освен поръчител и понеже съгласието на длъжника да се задължи един поръчител за него съставлява един мълчалив договор за пълномощие, услужливото лице ще действува пред съда чрез иска, mandati contraria, който се обяснява с един иск „for money paid" или „for money had and received, целта на който е изплащането на заемите, които то е направило за „услуженото лице". Така, сумата на рекурса ще съдържа освен указаната в ефекта сума и всичките платени от услужливото лице разноски, според правила аналогочни на чл. 1999 и 2000 от французския граждански кодекс. Ако услуженото лице е в несъстоятелност, услужливото лице ще участвува в неговата несъстоятелност по силата на тоя иск, без да може да навежда в своя полза ефекта.

Определението естеството на accommodation bill има своята важност. Като поръчител  и като запазва напълно срещу приносителя качеството, което то е приело по ефекта, услужливото лице ще бъде подчинено на правилата, приложими за тоя вид гаранция. Последствията от това са важни:

1) Преследвано, услужливото лице може да поиска от кредитора-приносител да упражни по-напред своето право за една реална гаранция, депозирана от съучастника за осигуряване плащането;

2) Ако много лица са акцептирали, без причина в стойност, това, което е платило, в случай на неплатимоспособност на действителния длъжник, ще ги преследва по рекурс, както това става между съпоръчители, без да се гледа какво место заемат техните имена в ефекта.

3) Ако „недобросъвестния" приносител не протестира, услужливото лице се освобождава с едничкото условие да докаже това качество: услуженото лице си остава задължено, понеже то   е истинския  длъжник;

4) Ако приносителя освободи писмено главния длъжник, или ако му даде срок, знаейки, че ефекта е подписан само по услужливост, акцептанта, издателя или джиранта, като прост поръчител, се освобождава, понеже неговото положение ще се измени и отговорността му ще се продължи.

Колкото се  отнася до доказването, повече или по-малко е обичай да се взема от издателя писмено признаване на сделката след обещанието на услуженото лице. В отсъствието на един писмен документ, често пъти  клетвата остава като последно средство.

Б. Спрямо третите лица. - Приносителя може да преследва тая страна, която той иска, и не може да му се противопостави характера на ефекта, дори и ако е знаял, че подписа е бил  даден по услужливост (чл. 28, ал. 2, act от 1882). Достатъчно е той да бъде редовен приносител, т. е. да е поел  срещу една стойност ефекта, който изглежда да е пълен, преди падежа и преди съобщението на протеста по неакцентирането или изплащането (чл. 29, ал. 1,). Приносител на ефекта за стойността holder for value, той може да се обърне към когото и да е от указаните в ефекта длъжници; още по-вече, не е нужно той да е приносител с или причина в стойност (consideration), ако дължи своето право на един редовен приносител и ако не е участвувал  в никаква измама яли незаконност, които биха могли да опорочат неговото качество (чл. 29, ал. 2 и 3). Всеки приносител на един ефект се предполага за приносител tor value. Тоя, който дохожда да оспорва нямането на дадена стойност, е длъжен да докаже това. Тежестта на доказването не би се наложило на приносителя освен в случай на подозрение, че са употребени измамливи средства за придобиването на ефекта (чл. 29, ал. 3). Ако приносителя не представи ефекта за изплащаме, или ако не протестира отказа на акцептирането или изплащането му, той няма да запази своето право на рекурс срещу „услужливото лице" (чл. 46, § 2 и 50 §).

Но икономическите ефекти служат да закъсняват една несъстоятелност. Те се употребяват от по-голямата част хора, застрашавани от опропастяване. Какви ще бъдат респективните права на приносителя и на услужливото лице? Ако услуженото лице е в несъстоятелност, приносителя взема участие в пасива му и упражнява своя рекурс срещу услужливото лице, което ще претърпи най-после загубата, защото един поръчител, който е длъжен да плати след обявяването в несъстоятелност на главния длъжник, не може да участвува в поделата имотите на несъстоятелния, ако кредитора е вече взел  участие в тая подела. В всички други случаи ще се приложат изложените принципи, като се изхожда от гореозначеното понятие, според което услужливото лице не представлява друго освен една гаранция.

В. Mutual accommodation. В случай на икономическа циркулация, приносителя има същите права, каквито би имал  за всеки друг ефект, понеже ефекта има причина в стойност. Докогато всичките подписатели ще могат да поддържат своето положение и да отстояват задълженията си, макар и да ги увеличават прогресивно, нищо няма да изглежда подозрително; приносителите няма да изпитват никаква мъчнотия. Но ще бъде достатъчно само една от страните по тия „циркулиращи ефекти" да не устои на задължението си, да изпадне в несъстоятелност, за да се разруши всичко и за да бъдат и другите подписатели обявени в несъстоятелност. Ако няма вече ефекти в движение, или ако те се намират в ръцете на несъстоятелния, ще се състави паричната сметка, cash balance, между участващите в циркулацията и баланса ще установи вземането. Ако ефектите са продадени, ще се приложат правилата на рекурса по менителничната материя. Тогава ще си спомним, че главния длъжник е акцептанта. Когато един от подписателите е състоятелен, когато той трябва да заплати всичките ефекти, защото един от акцептантите е в несъстоятелност, той не може да участвува в подялата нито с своя акцепт, понеже тоя акцепт е имал  своята причина и че тогава той не е направил  друго, освен че е изплатил  своя собствен дълг, нито с сумата, която е бил  длъжен да плати по акцепта на несъстоятелния, ако приносителя е вече взел  участие в подялата. Задължен менителнично, той не е бил  друго освен поръчител: следователно, има право да иска само печалбата от произведението, след като е платил  на кредитора, а в такъв случай от него се изисква предварително да е платил  своя  собствен акцепт.

Германия

А Между страните: - На издателя, който предявява иск срещу акцептанта - услужливото лице, по силата на задължението, произходящо от акцептирането на ефекта, се противопоставя exeptio doli. Той не може да иска от акцептанта да заплати това, което би требвало веднага да му повърне в вид на обезпечение, Deckung. Ако страните са се споразумели, щото срещу акцептанта да не би могло да се предявява иск по силата на негови акцепт, ефекта да е само за форма, Scheinwechsel, Proformawechsel, услужливото лице ще противопостави възражението за  симулация. Доказването е в тежест на акцептанта. Нему не е достатъчно да докаже нямането на получена стойност, но е длъжен да докаже така също, че това е един случай, когато издателя действително е задължен да му плати. Обикновено мълчаливо, икономическото съглашение може да бъде констатирано в един обратен акт.

Услужливото лице е било длъжно да заплати; плащането от страна на платеца по неговия акцепт е равнозначещо на собственото плащане от издателя. Но ако е имало икономичност, платеца не плаща вече от името на издателя; той плаща като лично задължен по менителницата; той изпълнява задължението, произходящо от своя акцепт. Правото на иск на услужливото лице почива върху съглашението между страните и върху принципа, че никой не требва да се обогати в ущърб на другиго. Нямало е желание да се дава: всяка страна се задължава - едната да даде името си за улеснение кредита на едно лице, другата - да повърне на акцептанта обещанието, дадено в негова полза. Това не е иск по менителница, Wechselreclitliclie Klage, нито a.ndidio indebiti. Казват, че това е една actio dolt, произходяща от едно съответстващо непозволено деяние, както иска по exceptio doli, който може да се противопостави на издателя, който изисква плащането.

Това е един иск за рекурс. Bevalirungs-klage, основан върху акцентирането на един чужд дълг, а не един прост иск in rem verso, Rеqrses-klage. Прочее, услужливото лице има право на един законен иск, едно сигурно право, което се появява след падежа. Ватова той ще участвува в несъстоятелността на тогова, на когото е помогнал, предвид на това, че ефекта е бил  теглен преди обявяването на несъстоятелността и макар, че го е платил  отпосле, може да се противопостави прихващането с един дълг, който той е бил поел срещу услуженото лице по-рано от несъстоятелността. Заплащането от страна на акцептанта не произвежда едно ново юридическо отношение; от простото изпълнение на условието е зависело задължението да се освободи издателя, според предварителното съгласие, станало преди обявяването на несъстоятелността.

Ако приносителя участвува в несъстоятелността на издателя, после упражни рекурс срещу акцептанта, тоя последния може да участвува в несъстоятелността с това, което е бил  длъжен да заплати и тогава дори когато приносителя ще да е дал  съгласието си за опрощаването дълга на издателя: той се е спогодил  за сумата на ефекта по силата на менителничното право, не се е докоснал  до иска за рекурс на акцептанта по гражданското право.

Б. Спрямо третите лица. - Като главен длъжник, акцептанта не може да противопостави на третите лица възражението, че няма обезпечение, die-Einrede magelnder Deckung, и тогава дори, когато той би доказал, че в момента на джиросването приносителя е знаял  икономическия характер на ефекта. Ако тоя последния е доставил  стойността, няма измама от негова страна, няма защо да се издирва причината на задължението на платеца и не е важно дали той я познава или не.

В. Ако е имало икономическа циркулация, издадените ефекти, gerittene Weschel, са валидни за приносителя. Той може да поиска заплащането им и търговеца иди неговата маса може да бъдат задължени да платят, както своите собствени акцепти, така също и тия, които той е можал  да приеме вземана и за които е отговорен, като джирант. Ако и двете страни на Weschdreiterie са в несъстоятелност, ще стане прихващане. Сумата на ефектите на всека една от страните ще бъде до голяма степен една и съща и макар тя да бъде и по-голяма за едната страна, от това, разбира се, не следва, че само тая страна се е ползувала от икономичността на ефектите. Прихващането е справедливо, защото загубата не може да се наложи само на кредиторите на едната страна, понеже никоя от масите не може да претендира, че има преимущества пред другите.

С една дума английското менителнично право и германското не осъждат икономическия ефект. Те го правят да произвежда между страните, както и спрямо третите лица, последствия, съобразни с общото право и оставят само на наказателния кодекс грижата да осигури ограничението на злоупотребленията.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Записи на заповед". Текстът е обработен и адаптиран от Регистрация на фирма.

Други препоръчани източници на информация:

Интересно от блога