Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Записи на заповед

Поръчители

Гарантирането за един икономически ефект се явява в практиката чрез поръчителството. Самия титр констатира това. То зависи от титъра, когато се изтъква от израженията, които могат да съставляват едно поръчителство или когато то се явява под формата на бяло джиро. Обикновено поръчител е едно трето лице, което се намесва само за това, за да достави на поемателя на икономическия ефект гаранциите, които са липсвали, за да се осигури изплащането му. Той поръчителствува за един дълг, който има причина, понеже тоя дълг чрез издаването на менителницата или на записа задължава платеца или подписателя към джирантите и приносителите, поради тяхната добросъвестност!.. Поръчителя ще бъде подчинен на правилата, които управляват правата и задълженията на приносителя. Тука ще се появи въпроса за различието на добросъвестността и недобросъвестността. Добросъвестен ли е или не, поръчителя ще може да противопостави на приносителя, който го преследва, обстоятелството, че тоя последния е знаял  при джиросването естеството на ефектите, но неговата добросъвестност ще му послужи тогава, когато той би требвало да плати на едно трето лице-приносител, срещу което е бил  задължен, защото ще може да има рекурс срещу страните и да се намеси в тяхната несъстоятелност.

Но не трябва ли да се грижим за положението на тогова, в полза на когото се поръчителствува? Ние мислим, че добросъвестността на последния ще се използува от поръчителя, който има същите права, както и тоя, на когото той гарантира подписа и че неговата недобросъвестност няма да вреди на поръчителя, който не е познавал  противното на обществения ред съглашение, в което се е намесил  или присъединил  тоя, за когото той поръчителствува. Това последното последствие не обезсилва правилото, според което всички, които могат да действуват срещу длъжника, могат да правят същото и срещу солидарните поръчители. От това следва просто, че поръчителя, задължен да плати на един добросъвестен приносител, ще има рекурс срещу тогова, за когото той е гарантирал .

Могло би да се предполага, че в една текуща сметка, свързана с откриване на кредит и гарантирана от едно трето лице, се съдържат икономически ефекти. Условието „без инкасиране", което се подразбира, могло би да се наведе от поръчителя,; който, по нямане на кредитор, би рекламирал  печалбата от тях.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Записи на заповед". Текстът е обработен и адаптиран от Регистрация на фирма.

Други препоръчани източници на информация:

Интересно от блога