Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Записи на заповед

Спрямо третите лица

Недействителни между страните, които са съдействували за тяхното издаване, икономическите ефекти напротив имат стойност спрямо третите лица, заинтересовани в всецялото изпълнение на задълженията, които те изтъкват. Като трети лица требва да се разбират не само третите лица приносители, но още и джирантите, поръчителите. Ние видяхме, че кредиторите на страните, като маса на една несъстоятелност, се смятат като трети лица. Трети лица приносители, или джиранти, това е едно и също нещо: същите правила им се прилагат.

Трети лицаприносители и джиранти

По материята па търговските ефекти има един известен принцип, според който третите лица не са задължени да проверяват при прехвърлянето на ефектите дали законната причина, която е указана в тях, е действителна. Тука има една презумпция в тяхна полза, която отстъпва само пред доказателството, че те са познавали съглашението, основанието на ефектите. Търговския ефект добива тогава един чисто външен характер и приносителя, като се поставя на едничкото обективно гледище, колкото се отнася до отношенията на страните, взема ефекта за такъв, какъвто му се вижда. „Предвид на това, казва едно решение на Апелативния Съд в Нансу от з1 януари 1893 г., че когато ефекта е редовен по форма, тоя, който го поема, има основание да смета за добро и действително съдържанието на ефекта; че той не може да бъде проверен против и вън от това съдържание и че лицето, което го е придобило по джиро, никак не е задължено да проверява в момента на прехвърлянето, което му е направено, дали са били изпълнени условията, които съществуването на титра може да укаже". Това лесно се обяснява и доказва.

В правото, клаузата на заповед по своя ясно определен специален характер дава на приносителя едно особено право, освободено от първоначалния договор: длъжника предварително се задължава към всички лица, които ще станат последователно собственици на ефекта, Казват, че той се отказва от възраженията, до които би могъл  да се домогва спрямо третите лица.

В действителност, циркулацията на един търговски ефект би претърпяла едно голямо замедление, ако лицето, което го придобива, би требвало да изследва операцията, юридическия акт, който се крие под тая форма. Помалка би била гаранцията за придобившите ефекта, които биха могли да се страхуват, че ще им се противопоставят възражения. Продажбата на търговските ценности ще почувствува това, развитието на кредита ще се намали. Напротив, възражаеми са неразделимите от ефекта формени недостатъци, нередовностите, които едно бързо преглеждане на титра би било достатъчно да открие: това е едно последствие от буквалния характер, който повече и повече се признава на менителниците и записите на заповед, който прави от тях един вид книжна монета. Сконтирането и циркулацията на търговските ефекти ще станат толкова полесни и бързи, щото всеки ще бъде посигурен, че, понеже никакво непознато възражение не може да се противопоставя, плащането ще бъде бързо и сигурно.

Третото лицеприносител е тоя, който притежава менителницата или записа по силата на едно редовно джиро, т. е на едно джиро, което удовлетворява изискваните от чл. 137 на търг. кодекс условия. Понеже недостатъка, който има икономическия ефект, не се дължи никак на формата, третото лицеприносител, облечено в едно особено право, може да преследва направо платеца или подписателя и да избегне невидимите възражения, които тия последните или лицата, които ще придобият от тях ефектите, биха поискали да му противопоставят. Той не познава съглашението, което свързва страните, понеже то не е добило никаква публичност, по която причина е останало скрито и е позволило на издателя или на поематетеля на записа да сконтира ефектите. Той няма защо да изследва юридическите операции, извършени между страните и предшествующите джиранти; за него е достатъчно, че тия операции се обявяват под формата на редовни джира. Третите лица обаче имат право да приложат тия правила само до колкото те биха потърсили причини за това в самия ефект. Те не могат вече да се основават на тях, когато са знаяли съглашението, което се е криело зад ефектите. Основата на последствията от клаузата на заповед начертава границите им.

Както в доктрината, така също и в юриспруденцията основно различават добросъвестен и недобросъвестен приносител. Това различие господствува в материята на менителничното право, колкото се отнася до отношенията с третите лица; то требва да намира място във въпроса по икономическите ефекти. Това различие обаче не е едничкото, което се е предложило; има друго едно, осветено в известни чужди страни, което неколко автори са вярвали за способно, в едни дадени предели, да се приспособи па нашето право и което юриспруденцията изглежда но никога да е допущала. Не се грижат вече да знаят дали третото лице приносител е познавало недостатъка, който му се противопоставя, но пита се дали той е доставил  стойността на ефекта, който притежава, на своя джирант или седант. Ние ще опровергаем тая теория, до колкото тя би се приложила на икономическите ефекти и ще запазим обикновеното и коренно различие, което, според нас, се напълно оправдава.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Записи на заповед". Текстът е обработен и адаптиран от Регистрация на фирма.

Други препоръчани източници на информация:

Интересно от блога