Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Записи на заповед

Добросъвестния приносител

I. Третото лице добросъвестен приносител на един икономически ефект, гарантиран по силата на едно джиро, може да преследва всичките задължени лица, които фигурират в ефекта. Той има същите права, както и тогава, когато издаването на ефектите е било сериозно и действително. Напразно биха отишли опитите да му се противопоставя незаконния характер на съглашението, неморалната цел на ефекта, защото на него се прилага правилото, според което, по принцип, прехвърлянето на ефектите става под едничките условия, произходящи от видимото естество на титра.

II. Поддържало се е, обаче, че бъдейки абсолютна, недействителността на ефекта е трябвало да съществува дори и спрямо третото лице добросъвестен приносител, който би имал  само един иск за вреди и загуби за щетите, които е претърпял . Менителницата, записа на заповед, юридически не съществуват вече. Прочее, подписателя на един икономически ефект би могъл  да навежда в своя полза нямането на съставен договор, за да направи да се унищожат правата на третото лице добросъвестен приносител, но тоя последния не би требвало да понесе никаква загуба от пущането в циркулация на тая фиктивна ценност. Това се е виждало само като един чисто теоретически въпрос, понеже достатъчно ще бъде задължението, произходящо от гражданското престъпление или полупрестъпление в тежест на подписателя, за да няма вече тоя последния интерес да се домогва до недействителността, „защото на това възражение приносителя би отговорил  като завърши с вреди и загуби, които ще бъдат именно равностойността на капитала и другите суми на неговото   вземане,  защото тоя  е точния  размер   на загубата, която той е претърпял  от действието на подписателя и за която последния е длъжен да го обезвреди. По силата на чл. 1382 от търг. кодекс подписателя дължи и неговото задължение е еднакво с това, което би произлязло от подписания от него акт и е подложено на същите условия". Всъщност повечето пъти резултата ще бъде един и същ. Приносителите не биха могли вече да се домогват до това; те няма вече да се ползуват от гаранциите на изпълнението, върху които са вярвали, че ще могат да разчитат. Следователно, върху тях ще падне измамата на техните длъжници, понеже изобщо те повече са се доверявали на второстепенната гаранция, отколкото на личната състоятелност на страните. Но не е само тая едничката непоследователност, която се явява в тая теория. Ако иска на добросъвестния приносител не е вече менителничен иск, нормално произходящ от ефекта, но един прост иск за вреди и загуби, произходящ от едно гражданско престъпление или полупрестъпление, как требва да се обяснят особеностите, произтекающи от търговската форма на менителницата, например, търговската компетентност спрямо нетърговците; как требва да се оправдае отричането на едно отсрочване на подписателя.

Тая теория е противна на истинското естество на клаузата на заповед. От друга страна ние видехме, че закона се е стараел да осигури свободната циркулация на търговските ефекти и тяхното редовно изплащане. Нека предположим, че добросъвестния приносител действува против един така също добросъвестен джирант. Може ли да се каже, че иска на приносителя е един иск за вреди и загуби?

С една дума, в икономическия ефект закона унищожава договора, но той не може да унищожи материалния акт. Следов. тоя акт именно има значение за добросъвестния приносител. Действието на подписателя, прочее, съществува, а това действие го задължава да плати сумата на ефекта на третото лице приносител. Тука няма договор, а има един акт; но независимо от това може да има едно престъпление или полупрестъпление, на което ние ще определим естеството.

III. Преимуществата, които дава добросъвестността. Третото лице добросъвестен приносител ще може на законно основание да действува против платеца, издателя или подписателя и джирантите за изискване пълното плащане на ефекта, или за да добие един дивидент. Той ще се намеси в несъстоятелността на едного от тях, като прибегне за остатъка против един друг и обратно, той може да поиска неговото изплащане от единия и да се намеси евентуално в несъстоятелността на другия за всичко. Ако платеца или издателя са в несъстоятелност, той ще се намеси в несъстоятелността на когото иска; никой не би могъл  да го принуди да преследва понапред масата на действителния длъжник Той упражнява в всичката му сила правото, което е придобил  чрез редовното джиро на ефекта. Ако няма полза за него, има такъв за кредиторите на масите на несъстоятелността. Масата, която ще требва да плати един дивидент, макар и да не се е ползувала от ефекта, ще претърпи една загуба, понеже приложението на правилото: „jn pari caasa. melior est causa possidentis" ще направи невъзможен неговия рекурс. Правото на добросъвестния приносител е толкова абсолютно, щото ние вярваме, че той е в положение да претендира да преследва доверителя, когато пълномощника, който подписва търговски ефекти, подписва без разрешение икономически ценности.

Така също всека страна по незаконното съглашение, предмет на  което е създаването на  икономически ефекти, няма да бъде допусната да навежда в своя полза лишението от права, което предписва чл.  168  от търгов. кодеск за небрежния приносител.

IV. Кой е добросъвестен приносител? Добросъвестен е всеки приносител, който е придобил  ефектите не другояче освен посредством една парична сума. или каквато и да било доставена стойност и който не е знаел  порока, що е имал  влияние върху първоначалното право на неговия джирант или седант. Не може да се каже, какво самия факт, че е доставена стойност доказва непознаването първия порок на ефекта; това е само една презумпция juris tantum; приносителя за стойността може да не бъде добросъвестен.

1. Доставената стойност. Поемателя, приносителя може да бъде един банкерин, един търговец, който е акцептирал  ефекта за сконтиране. Той може да бъде и един кредитор, който се е съгласил  да даде един заем, да предаде стоки, да разреши един срок само срещу предаването на ефекти. Прочее, джирото, което поражда правото на добросъвестния приносител, или прехвърля правото на собственост, или служи за гаранция.

2. Добросъвестност. Тя състои в незнаенето истинското естество на придобитите ефекти,

Добросъвестността трябва да съществува в момента на джиросването; тя се предполага и пада само пред доказването на противното. Не е нужно, щото преди падежа третото лице приносител да знае какво е станало, mala fides superveniens, и факта, че той е знаял  това преди падежа, не включва в себе си това, че той го е даже подозирал  в момента на прехвърлянето на ефекта. И наистина, в времето на джиросването правото се фиксира в главата на приносителя. Ако той е вярвал, че има една действителна търговска операция, скрита под формата на менителницата или на записа, той е разчитал, че ще му се плати на падежа. Откриването посетне порока на неговия титър е една случка, която няма да има влияние върху неговото право.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Записи на заповед". Текстът е обработен и адаптиран от Регистрация на фирма.

Други препоръчани източници на информация:

Интересно от блога