Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Записи на заповед

Въведение

I. Търговският ефект е инструмент на циркулация и изплащане, защото се издава на заповед, а за това, че се сконтира, той е още и кредитен инструмент. Безценен помощник на търговията, неговата проста форма и леснотията на прехвърлянето му оправдават честото му употребление. Неговата полезност още повече се потвърждава от преимуществото, с което той замества монетата с кредита. Благодарение на него, един търговец може тутакси да реализира вземания, които не са платими сега. Търговец т може да разполага с всичките си средства, без да оставя непроизводителна никаква част от своето имане. Заместник на несъществуващите пари, като кредитна книга, търговския ефект позволява търговски сделки, които, без него, не биха могли да се сключат или би трябвало да се прекратят: за това именно справедливо го считат като признак на една търговска деятелност, на която той изразява жизнеспособността. Толкова е полезен записа на заповед, толкова е полезна особено менителницата, „тоя вид монета, носеща марката, отпечатка на търговията", както е казал държавния съветник Begonen в изложението на мотивите към търговския кодекс.

Но търговският ефект не прави тия услуги съответствено на своето предназначение освен, когато произхожда от действителни търговски операции, или когато подписващите са кредитоспособни, с една дума - когато поемателя може да има пълно доверие в бъдещото му изплащане. Обаче тая формена простота на търговския ефект, която прави лесно да се задължават хората чрез него, преимуществото му на заместник на монетата често пъти се отклоняват от своята цел и дават място на една злоупотребителна експлоатация на кредита посредством икономическите ефекти, които не представляват нито кредит, нито търговска операция.

II. От една страна, лаконическата форма на търговския ефект му дава някак си един отвлечен характер; той представлява едно вземане, но това се вижда само по неговата външност; операцията, от която търговския ефект произхожда, не е означена в него. От друга страна, вследствие на непрестанното движение на сделките, търговията изисква бързина, та е невъзможно да се проверява верността на съдържанието на един запис на заповед или на една менителница. Всичките тия причини са накарали някои търговци да се погрижат да оползотворяват търговските ефекти за добиване пари. Едни от тях в това намират средство да разширяват търговията си, или да си помогнат при едно кратковременно затруднение; други пък си послужват с търговските ефекти за продължението или прикриването на една сигурна неплатимоспособност. Първите търговци, ако не пресилват капитала си, намирайки пари чрез кредит посредством доверието, което внушават, могат да развиват работите си или да преодоляват мъчни моменти. Другите отиват много по-далече и свършват с пълно разорение. Едно време и двата тия способи еднакво са били осъждани: само сполуката е осигурявала законността на това употребление на търговските ефекти. Изглеждало е, че менителницата сама по себе е трябвало да отговаря на една станала вече действителна операция, обаче зад менителницата всякога се е искало да се вижда, че има една продажба на стоки, за изплащането на които тя е служила. На кредита чрез сконтиране се е гледало като на един повече реален отколкото личен кредит, а тия идеи са се запазили толкова по-лесно, колкото менителницата е била поставена в по-тесни рамки Днес по-добре се разбира истинската роля на търговските ефекти, макар практиката по тоя предмет да пази още току-речи непокътнати отживели понятия, понятия традиционни, вярно предавани, - толкова голяма е силата на обичая!

Ние мислим, че едно лице има право да си служи със своя кредит в най-широкия смисъл на думата. Ако няма намерение да се впусне в борба за един неотговарящ на положението му живот, той може да разполага с кредита си, както иска, както го разбира. Това предположение има едно неразделно и не по-малко вярно следствие, а то е, че едно лице може да позволи на другиго да се ползува от неговия собствен кредит, например, като му подпише един запис, като му разреши да тегли срещу него менителница. Записа на заповед е много сгоден за това, а така също сгодна е и менителницата. Ние ще изтъкнем в тоя етюд пълната истина на тия още непризнати правила. Те ще ни послужат да подирим дали между икономическите ефекти няма lato sensu, ефекти действителни и редовни. Трябва само тоя кредит да не бъде чисто вънкашен, мним, защото в такъв случай търговските ефекти биха били същински икономически ефекти.

III. Дълго време са били игнорирани тия без стойност форми на. търговски ефекти; но с развитието на търговията, поради голямата необходимост да се осигури един по-голям кредит, въвела се е една търговия на записи и менителници, несъответстващи на нищо и на които единствената цел е да доставят фиктивен кредит. В началото тая спекулация е изглеждало да се обнаружва само във време на кризи; циркулацията много силно я е чувствувала, хората са ставали по-недоверчиви. От много години насам икономическите ефекти са се значително разпространили: те представляват една много голяма цифра, без да се смята, че много от тях не достигат до публичността, та остават в тайна между страните и изглеждат като че ли искат да се наложат „като един естествен кредитен институт". Когато с употреблението на тия ценности са избегнали една сигурна опасност, самите търговци гледат на тях не толкова с лошо око, но банкерите, за които те са плашило, не правят грешка, като ги проклинат. Освен това вижда се, че не е можало да се намери достатъчно силно изражение, за да се изкаже злото, което икономическите ефекти причиняват: Казват, че „те са били най-лошата и най-опасната язва, от която е страдала търговията"; говорило се е за „вълшебната сила на тоя опасен неприятел и че мнозина са били „съсипани от него".

Ние мислим, че е преувеличена тая опасност. Целта на тоя етюд е да определи точно нейните размери. След като изследваме произхождението и опишем формата на икономическите ефекти, ние ще се помъчим да характеризираме тяхното естество и, доколкото ще признаем тяхната нищожност, ще посочим на всичките последствия, които те влекат след себе си. Ще остане, най-сетне, да потърсим кои средства могат да попречат на тяхното издаване.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Записи на заповед". Текстът е обработен и адаптиран от Регистрация на фирма.

Други препоръчани източници на информация:

Интересно от блога