Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Регистрация на фирма > Други услуги

Други услуги

Освен регистрация на всички видове търговски дружества, Легалекс предлага на високо професионално ниво:

 1. консултации по всички видове търговски договори;
 2. съставяне на всякакви граждански и търговски договори;
 3. правна помощ при сключване, изменение и прекратяване на търговски договори;
 4. участие и/или представителство при преговори;
 5. правна помощ при договаряне на извънсъдебни споразумения;
 6. събиране на просрочени задължения;
 7. защита срещу кредитори. Защита в производства по несъстоятелност.
 1. консултации по данъчни въпроси и казуси;
 2. данъчни решения при преобразуване или преструктуриране на бизнеса;
 3. данъчно планиране на корпоративни и лични данъци;
 4. консултации и правна помощ при данъчни проверки и ревизии;
 5. обжалване на данъчни ревизионни актове;
 6. консултации във връзка с прилагането на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане.
 1. проучване на правния статус на недвижими имоти;
 2. съставяне на договори за наем и договори за управление на недвижими имоти;
 3. консултации и съдействие при реализацията на инвестиционни проекти;
 4. участие и представителство в преговори за сключване на предварителни договори и нотариални актове за прехвърляне или учредяване на вещни права;
 1. проучване и регистрация на търговски марки, международни търговски марки и марки на Общността;
 2. смяна на собствеността върху търговски марки;
 3. изготвяне на лицензионни договори;
 4. защита на авторски и сродни права;
 5. изготвяне на договори.
 1. консултации при сключване, изменение и прекратяване на индивидуални и колективни трудови договори
 2. налагане на дисциплинарни наказания
 3. реализиране на имуществена отговорност на работниците/служителите
 4. консултиране за вида и размера на осигурителните вноски в търговски дружества.
 1. обжалване на наказателни постановления;
 2. подготовка на документи за получаване на сертификати, разрешителни или лицензии;
 3. представителство пред държавни и общински органи
 1. консултации и съдействие при стартиране на бизнес дейности в чужбина;
 2. консултации и съдействие при сключване, изменение и прекратяване на международни сделки и договори;
 3. консултации и съдействие при уреждане на търговски спорове с чуждестранни контрагенти.
 

Нашите предимства

 • професионална и качествена услуга – Притежаваме богат опит и знания в областта на дружественото право, които ни позволяват да предоставяме безценни съвети.
 • бърза и достъпна услуга – всички документи се подават по електронен път, което спестява време и пари.
 • достъпна услуга – таксите ни позволяват на всеки предприемач да стартира собствен бизнес в подходящата за него правно-организационна форма.

Интересно от блога