Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Цени за регистрация и пре-регистрация на фирма

Вид търговец Хонорар LEGALEX Държавни такси + такса банков превод
I. Учредяване и регистрация на:
1. Едноличен търговец (ЕТ) 100 лв. 29 лв.
2. Дружество с ограничена отговорност (ООД/ЕООД) 200 лв. 114 лв.
3. Акционерно дружество (АД/ЕАД) 600 лв. 324 лв.
4. Събирателно дружество (СД) 200 лв. 94 лв.
5. Командитно дружество (КД) 300 лв. 94 лв.
6. Командитно дружество с акции (КДА) 600 лв. 324 лв.
7. Дружество по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) 200 лв. 19 лв.
II. Промени на вписани обстоятелства
1. Промени в капитала на търговско дружество ½ от цената за учредяване на съответното дружество 46 лв.
2. Промени на други обстоятелства ½ от цената за учредяване на съответния търговец 25 лв.
III. Пререгистрация в Търговския регистър* 100 лв. 0 лв.
IV. Обявяване на актове 100 лв. 39 лв.
  • Посочените хонорари на LEGALEX не включват данък върху добавената стойност, който се начислява допълнително.
  • Посочените цени не включват всички други разходи във връзка с процедурите, като например нотариални заверки, банкови такси, превод и легализация на документи и други подобни.
  • Посочените цени са валидни за дружества, които имат за съдружници физически лица, които са български граждани, които са с учредителен капитал до 10 000 лв. и при учредяването или при промените на които се използват стандартен Учредителен акт. При отклонения от посочените критерии цената на услугата се договаря за всеки отделен случай.

* Услугата по пререгистрация се предлага само за търговци със седалище и адрес на управление в София град или в София област.

 

Кои сме ние

Фирма Легалекс е учредена през 2002 год. Дейността ни е тясно профилирана в предоставянето на правни услуги относно учредяването и ликвидацията на юридически лица, както и съставяне на всички видове търговски договори.

Притежаваме богат опит в областта на преобразуването на търговски дружества – сливане, вливане, разделяне, отделяне и преобразуване чрез промяна в правната форма.

Разполагаме с добре оборудван и удобен офис, съобразен с изискванията за комфортна работа и перфектно обслужване на клиентите.

Интересно от блога