Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Регистрация на фирма > Блог > Одиторски услуги

Блог

одиторски услуги

Финансовият одит има основна роля при защита интересите на инвеститори, кредитори и контрагенти. Неговата основна цел е потвърждение верността на финансовите отчети на предприятията и констатации за тяхната стабилност и надеждност. В изпълнението на тази отговорна задача ние от Крестън БулМар прилагаме редица процедури и проверки, така че в максимална степен да удовлетворим очакванията и нуждите на клиента.

Одитът на годишните финансови отчети обхваща проверка и оценка на:

  • Коректността на счетоводната и данъчна отчетност в предприятието;
  • Спазването на приложимите закони, регулаторни изисквания и счетоводни стандарти;
  • Управлението на бизнес процесите и контрола в предприятието;
  • Информационната сигурност;
  • Верността на съставяне на финансовите отчети и обектите в тях, а именно: приходи, разходи, активи, пасиви, паричен поток и капитал.

Одитът приключва с издаването на одиторски доклад с констатации и мнение дали финансовите отчети дават честна и вярна представа за имущественото и финансово състояние на предприятието.

За да добавим стойност към услугата, която предлагаме в края на одита изготвяме подробен анализ с препоръки за подобрение на всички бизнес процеси.

 

Интересно от блога