Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Регистрация на фирма > Регистрация на фирми
Регистрация на фирма
Регистрация на ЕТ

Регистрация на ЕТКато едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Следователно като еднолични търговци могат да се регистрират и физически лица чужденци, при условие че имат местожителство в Република България.

 
Регистрация на ЕООД / ООД

Регистрация на ООД и ЕООДДружество с ограничена отговорност (ООД) е вид капиталово дружество, което може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Съдружници в ООД могат да бъдат както физически лица, така и други юридически лица. ООД може да се образува и от едно лице – в този случай имаме еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД).

 
Регистрация и пререгистрация на АД / ЕАД

Акционерното дружество (АД) е вид търговско дружество, чийто капитал е разделен на акции. Акционери в АД могат да бъдат както физически, така и юридически лица. Акционерно дружество може да се учреди и от едно лице, като тогава говорим за еднолично акционерно дружество (ЕАД).

 
Регистрация на ДЗЗД

За разлика от търговските дружества, чиято уредба намираме в Търговския закон, ДЗЗД-тата или т.нар. „граждански дружества” са уредени в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). За разлика от търговските дружества, ДЗЗД не са отделни юридически лица.

 
Регистрация на СД (Събирателно дружество)

Събирателното дружество е вид персонално дружество, образувано от две или повече лица за извършване по занятие на търговска дейност под обща фирма. Съдружниците в събирателното дружество отговарят солидарно и неограничено за задълженията на дружеството. Това означава, че в случай на иск срещу дружеството ищецът може да насочи иска си и срещу един или повече съдружници. Принудителното изпълнение, обаче, се насочва най-напред срещу дружеството, а при невъзможност за удовлетворение - срещу съдружниците.

 
Регистрация на Командитно дружество (КД)

Командитното дружество се образува с договор между две или повече лица за извършване търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска.

 
Регистрация на Командитно дружество с акции (КДА)

Командитно дружество с акции се образува с договор, като за вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от 3. За командитното дружество с акции се прилагат съответно разпоредбите за акционерното дружество.

 


Интересно от блога