Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Регистрация на фирма > Регистрация на фирми > Акционерно дружество (АД)

Регистрация и пререгистрация на АД / ЕАД

Акционерното дружество (АД) е вид търговско дружество, чийто капитал е разделен на акции. Акционери в АД могат да бъдат както физически, така и юридически лица. Акционерно дружество може да се учреди и от едно лице, като тогава говорим за еднолично акционерно дружество (ЕАД).

Отговорността на акционерите за задълженията на дружеството е ограничена до размера на акциите им в капитала. Дружеството отговаря към кредиторите си с имуществото си.

Търговският закон поставя по-високи изисквания към минималния капитал, който трябва да бъде записан от акционерите при учредяване на АД - минимум 50 000 лева. Законът обаче допуска при учредяване на дружеството акционерите да внесат само 25% от записаните от тях акции, т.е. 12 500 лева. Останалата част от капитала следва да бъде довнесена от акционерите в срок до 2 години от вписване на дружеството в Търговския регистър.

Акциите от капитала на дружеството могат да бъдат поименни (т.е. техният собственик да бъде отбелязан в книга на акционерите) или на приносител (т.е. държателят на акцията е носител на правата, които тя дава). Акциите могат да бъдат и привилегировани, т.е. да дават определени права, каквито не са присъщи за  обикновените акции – напр. гарантиран или допълнителен дивидент или дял в дружественото имущество при ликвидацията, както и други права, предвидени в Търговския закон или в устава. С устава може да се предвиди привилегированите акции да са без право на глас, което трябва да бъде посочено и в акцията.

За разлика от дружеството с ограничена отговорност АД има по-сложна структура на управление. Органът, който взима най-важните решения от дейността на дружеството е Общото събрание на акционерите. То се състои от всички акционери с право на глас. Някои от основните права от компетентността на Общото събрание са: изменя и допълва устава; избира членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, увеличава или намалява капитала на дружеството, приема годишния финансов отчет и др.

При акционерното дружество законът допуска две алтернативни възможности (системи) за управление и представителство. Акционерите могат да избират между едностепенна и двустепенна система на управление.

При едностепенната система на управление на АД дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица. Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им, като изпълнителните членове трябва да са по-малко от останалите членове на съвета.

При двустепенната система акционерното дружество се управлява и представлява от управителен съвет, който извършва своята дейност под контрола на надзорен съвет. Членовете на управителния съвет се избират от надзорния съвет, който определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време. Броят на членовете на управителния съвет е от 3 до 9 души и се определя в устава.

Надзорният съвет не може да участвува в управлението на дружеството. Той представлява дружеството само в отношенията с управителния съвет. Членовете на надзорния съвет се избират от общото събрание. Техният брой може да бъде от три до седем лица.

 

Цени за регистрация на АД

Услуга Цена Държавни такси
Регистрация на АД 600 лв 320 лв
Вписване на промени в АД 300 лв 42 лв
Пререгистрация на АД * 100 лв 0 лв
  • Посочените цени не включват ДДС.
  • Посочените цени не включват дължимите държавни такси, както и всички други разходи във връзка с процедурите, като например нотариални заверки, банкови такси и други подобни.
  • Посочените цени са валидни за дружества, които имат за съдружници физически лица, които са български граждани, които са с учредителен капитал до 5 000 лв. и при учредяването или при промените на които се използват стандартен Учредителен акт. При отклонения от посочените критерии цената на услугата се договаря за всеки отделен случай.
  • * Услугата по пререгистрация се предлага само за търговци със седалище и адрес на управление в София град или в София област.

Интересно от блога