Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Регистрация на фирма > Регистрация на фирми > Граждански дружества (ДЗЗД)

Регистрация на ДЗЗД

За разлика от търговските дружества, чиято уредба намираме в Търговския закон, ДЗЗД-тата или т.нар. „граждански дружества” са уредени в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). За разлика от търговските дружества, ДЗЗД не са отделни юридически лица.

Те се учредяват с договор, с който две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща стопанска цел.

Всичко, което е придобито за дружеството, е обща собственост на съдружниците. Решенията относно работите на дружеството се вземат със съгласието на всички съдружници, освен ако дружественият договор предвижда това да стане с мнозинство на гласовете, като всеки съдружник има право на един глас. Ако не е уговорено друго, печалбите и загубите се разпределят между съдружниците съразмерно с техния дял.

Дружествата по ЗЗД са често използвана форма за търговско обединение на търговски дружества под формата на консорциум.

Дружествата по ЗЗД се вписват в регистър БУЛСТАТ.

 

Цени за регистрация на ДЗЗД

Услуга Цена Държавни такси
Регистрация на ДЗЗД 200 лв 15 лв
Вписване на промени в ДЗЗД 100 лв 42 лв
  • Посочените цени не включват ДДС.
  • Посочените цени не включват дължимите държавни такси, както и всички други разходи във връзка с процедурите, като например нотариални заверки, банкови такси и други подобни.

Интересно от блога