Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Регистрация на ЕТ

Регистрация на ЕТКато едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Следователно като еднолични търговци могат да се регистрират и физически лица чужденци, при условие че имат местожителство в Република България.

Не може да се регистрира като едноличен търговец лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Фирмата (т.е. търговското наименование) на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото.

Регистрацията на ЕТ е най-бързия и лесен начин за стартиране на ново бизнес начинание с нисък или дори без начален капитал. За регистрацията не са необходими много и сложни документи, а дължимите държавни такси са минимални. Следва да се има предвид, обаче, че ЕТ не е отделен правен субект, различен от физическото лице, което го е регистрирало. Чрез регистрация на ЕТ физическото лице придобива само едно ново качество – това на търговец. Това е причината физическите лица-ЕТ да отговарят за задълженията на предприятието си с цялото си лично имущество, при това неограничено.

 

Цени за регистрация на ЕТ

Услуга Цена Държавни такси
Регистрация на ЕТ 100 лв. 25 лв
Вписване на промени в ЕТ 50 лв. 42 лв
Пререгистрация на ЕТ * 100 лв. 0 лв
  • Посочените цени не включват ДДС.
  • Посочените цени не включват дължимите държавни такси, както и всички други разходи във връзка с процедурите, като например нотариални заверки, банкови такси и други подобни.
  • * Услугата по пререгистрация се предлага само за търговци със седалище и адрес на управление в София град или в София област.

Интересно от блога