Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Регистрация на фирма > Регистрация на фирми > Командитно дружество (КД)

Регистрация на Командитно дружество (КД)

Командитното дружество се образува с договор между две или повече лица за извършване търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска.

При този вид търговско дружество  имаме две категории съдружници – неограничено отговорни и ограничено отговорни. Неограничено отговорните не правят парични или имуществени вноски в дружеството, но участват в управлението на дружеството. От друга страна, ограничено отговорните съдружници са длъжни да направят парична или имуществена вноска в дружеството, но не участват в управлението му. Видът и размерът на паричната или имуществената вноска се определят в дружествения договор, като Търговският закон не предвижда никакви минимални изисквания спрямо нея.

Отношенията между съдружниците се уреждат в дружествен договор, който трябва да бъде съставен в писмена форма с нотариална заверка на подписите на съдружниците.

Фирмата на дружеството (търговското наименование) трябва да съдържа и обозначението "командитно дружество", или съкратено "КД", и името на поне един от неограничено отговорните съдружници. Името на ограничено отговорен съдружник не се вписва във фирмата, но ако това е станало, той се смята за неограничено отговорен по отношение на кредиторите на дружеството.

Управлението и представителството на дружеството се извършват от неограничено отговорните съдружници. Ограничено отговорният съдружник няма право на управление и не може да спира решенията на неограничено отговорните съдружници. Ако ограничено отговорният съдружник извършва сделки от името и за сметка на дружеството, без да е негов управител или пълномощник, той отговаря лично освен ако дружеството потвърди сделката.

Ограничено отговорният съдружник може да преглежда търговските книги на дружеството и да иска препис от годишния финансов отчет.

 

Цени за региграция на КД

Услуга Цена Държавни такси
Регистрация на КД 300 лв 90 лв
Вписване на промени в КД 150 лв 42 лв
Пререгистрация на КД * 100 лв 0 лв
  • Посочените цени не включват ДДС.
  • Посочените цени не включват дължимите държавни такси, както и всички други разходи във връзка с процедурите, като например нотариални заверки, банкови такси и други подобни.
  • Посочените цени са валидни за дружества, които имат за съдружници физически лица, които са български граждани, които са с учредителен капитал до 5 000 лв. и при учредяването или при промените на които се използват стандартен Учредителен акт. При отклонения от посочените критерии цената на услугата се договаря за всеки отделен случай.
  • * Услугата по пререгистрация се предлага само за търговци със седалище и адрес на управление в София град или в София област.

Интересно от блога