Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Регистрация на фирма > Регистрация на фирми > Командитно дружество с акции (КДА)

Регистрация на Командитно дружество с акции (КДА)

Командитно дружество с акции се образува с договор, като за вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от 3. За командитното дружество с акции се прилагат съответно разпоредбите за акционерното дружество.

Фирмата на дружеството трябва да съдържа означението "командитно дружество с акции", или съкратено "КДА”

Командитното дружество с акции се учредява от неограничено отговорните съдружници. Те имат право да изберат акционерите между участниците в подписката. Неограничено отговорните съдружници изготвят устава на дружеството и свикват учредителното събрание. Размерът на вноските на съдружниците се определя в устава.

Командитното дружество с акции се управлява и представлява от Съвет на директорите. Спрямо формирането и работата на съвета на директорите в КДА съответно приложение намират разпоредбите относно съвета на директорите в акционерно дружество. Съветът на директорите се състои от неограничено отговорните съдружници.

В общото събрание право на глас имат само ограничено отговорните съдружници. Неограничено отговорните съдружници дори и когато притежават акции, участвуват само със съвещателен глас.

 

Цени за региграция на КДА

Услуга Цена Държавни такси
Регистрация на КДА 600 лв 320 лв
Вписване на промени в КДА 300 лв 42 лв
Пререгистрация на КДА * 100 лв 0 лв
  • Посочените цени не включват ДДС.
  • Посочените цени не включват дължимите държавни такси, както и всички други разходи във връзка с процедурите, като например нотариални заверки, банкови такси и други подобни.
  • Посочените цени са валидни за дружества, които имат за съдружници физически лица, които са български граждани, които са с учредителен капитал до 5 000 лв. и при учредяването или при промените на които се използват стандартен Учредителен акт. При отклонения от посочените критерии цената на услугата се договаря за всеки отделен случай.
  • * Услугата по пререгистрация се предлага само за търговци със седалище и адрес на управление в София град или в София област.

Интересно от блога