Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Регистрация на фирма > Регистрация на фирми > Дружество с ограничена отговорност (ООД / ЕООД)

Регистрация на ЕООД / ООД

Регистрация на ООД и ЕООДДружество с ограничена отговорност (ООД) е вид капиталово дружество, което може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Съдружници в ООД могат да бъдат както физически лица, така и други юридически лица. ООД може да се образува и от едно лице – в този случай имаме еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД).

Съдружниците в ООД не носят отговорност за задълженията на дружеството, те отговарят единствено до размер на направените от тях вноски в капитала –т.е. с това, което са вложили при учредяване на дружеството.

Органите на управление в ООД са Общото събрание (съответно едноличен собственик при ЕООД) и управител/и. Общото събрание решава най-съществените въпроси относно дейността на дружеството, като напр. участие на дружеството в други юридически лица, разпореждане с недвижими имоти на дружеството, избор на управител/и, приема годишния финансов отчет и т.н.

Когато създават ООД, съдружниците трябва да обърнат особено внимание на Дружествения договор, който урежда техните отношения, реда за свикване на Общото събрание, както и мнозинствата, необходими за вземане на решения. Съдържанието на Дружествения договор често се пренебрегва от съдружниците при учредяване на дружеството, което става причина за неразбирателство и конфликти впоследствие.

ООД се представлява и управлява от един или повече управители, които се избират от Общото събрание (съответно от едноличния собственик при ЕООД). Управителят не е задължително да е съдружник в дружеството.

ООД е най-разпространената форма за осъществяване на търговска дейност и поради това, че изискванията към учредяването на дружеството не са големи. ООД може да се учреди с капитал от 2 лв.

 

Цени за регистрация на ООД

Услуга Цена Държавни такси
Регистрация на ООД 200 лв. 110 лв
Вписване на промени в ООД 100 лв. 42 лв
Обявяване на актове 100 лв. 35 лв
Пререгистрация на ООД * 100 лв. 0 лв
  • Посочените цени не включват ДДС.
  • Посочените цени не включват дължимите държавни такси, както и всички други разходи във връзка с процедурите, като например нотариални заверки, банкови такси и други подобни.
  • Посочените цени са валидни за дружества, които имат за съдружници физически лица, които са български граждани, които са с учредителен капитал до 5 000 лв. и при учредяването или при промените на които се използват стандартен Учредителен акт. При отклонения от посочените критерии цената на услугата се договаря за всеки отделен случай.
  • * Услугата по пререгистрация се предлага само за търговци със седалище и адрес на управление в София град или в София област.

Интересно от блога