Регистрация на фирма отрегистрасия на фирма

Бърза регистрация на еднолични търговци и търговски дружества

Регистрация на фирма > Регистрация на фирми > Събирателно дружество (СД)

Регистрация на СД (Събирателно дружество)

Събирателното дружество е вид персонално дружество, образувано от две или повече лица за извършване по занятие на търговска дейност под обща фирма. Съдружниците в събирателното дружество отговарят солидарно и неограничено за задълженията на дружеството. Това означава, че в случай на иск срещу дружеството ищецът може да насочи иска си и срещу един или повече съдружници. Принудителното изпълнение, обаче, се насочва най-напред срещу дружеството, а при невъзможност за удовлетворение - срещу съдружниците.

Фирмата (търговското наименование) на събирателното дружество се състои от имената или фирмите на един или повече съдружници.

За разлика от капиталовите дружества (ООД, АД и КДА) при събирателното дружество няма изискване съдружниците да формират начален капитал. Липсата на изискуем минимум за начален капитал, както и по-ниските държавни такси при учредяване, дава възможност за започване на търговска дейност от лица, които не разполагат с големи финансови средства. След намалението на изискуемия минимален капитал за учредяване на дружество с ограничена отговорност (от 5 000 лв. на 2 лв.), обаче, все повече предприемачи се ориентират именно към тази форма на търговско дружество, защото при нея отговорността им за задълженията на дружеството е ограничена.

Отношенията между съдружниците се уреждат с дружествен договор, като законодателят им е предоставил възможността свободно да уговарят клаузите му. Единствената императивна норма е относно начина на вземане на решенията в дружеството – съгласно закона, когато дружественият договор предвижда решенията да се вземат с мнозинство, всеки съдружник има право на един глас.  

Всеки съдружник има право да управлява дружествените работи и да представлява дружеството освен ако с дружествения договор управлението е възложено на един или няколко съдружници. Управлението може да бъде възложено и на лице, което не е съдружник.

 

Цени за региграция на СД

Услуга Цена Държавни такси
Регистрация на СД 200 лв 90 лв
Вписване на промени в СД 100 лв 42 лв
Пререгистрация на СД * 100 лв 0 лв
  • Посочените цени не включват ДДС.
  • Посочените цени не включват дължимите държавни такси, както и всички други разходи във връзка с процедурите, като например нотариални заверки, банкови такси и други подобни.
  • Посочените цени са валидни за дружества, които имат за съдружници физически лица, които са български граждани, които са с учредителен капитал до 5 000 лв. и при учредяването или при промените на които се използват стандартен Учредителен акт. При отклонения от посочените критерии цената на услугата се договаря за всеки отделен случай.
  • * Услугата по пререгистрация се предлага само за търговци със седалище и адрес на управление в София град или в София област.

Интересно от блога